Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura
(važi do 08.04.2022.)

„Službeni glasnik RS“, broj 69/2021 i 132/2021

Prečišćen tekst propisa

 

Predmet uređenja
Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se način i postupak registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, način pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i način korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura.

Registrovanje za pristup sistemu elektronskih faktura
Član 2.

Pravno ili fizičko lice koje ostvaruje pristup sistemu elektronskih faktura kao izdavalac, odnosno primalac elektronske fakture (u daljem tekstu: subjekt prometa), uključujući i neposredan pristup i pristup preko informacionog posrednika, potrebno je da bude prethodno registrovano za pristup sistemu elektronskih faktura.

Registrovanje za pristup sistemu elektronskih faktura (u daljem tekstu: registrovanje) se vrši preko odgovarajuće veb aplikacije (u daljem tekstu: aplikacija za registrovanje) koja je sastavni deo sistema elektronskih faktura, a u skladu sa internim tehničkim uputstvom, koje se objavljuje na internet stranici Ministarstva finansija i koje sadrži tehnička objašnjenja za rad u sistemu (u daljem tekstu: interno tehničko uputstvo).

Registrovanje je moguće samo za subjekte prometa koji poseduju poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija poreskih obveznika.

Registrovanje vrši zakonski zastupnik subjekta prometa, odnosno subjekt prometa lično u slučaju kada je subjekt prometa fizičko lice (u daljem tekstu: izvorno ovlašćeno lice).

Provera identiteta, PIB-a i statusa zakonskog zastupnika
Član 3.

Identitet fizičkog lica koje koristi aplikaciju za registrovanje utvrđuje se putem Portala za elektronsku identifikaciju sa primenom šeme elektronske identifikacije srednjeg ili visokog nivoa pouzdanosti.

Provera PIB-a se vrši na osnovu podataka iz Jedinstvenog registra poreskih obveznika, a provera statusa zakonskog zastupnika subjekta prometa na osnovu podataka iz registra u kome su upisani podaci za odgovarajuću vrstu lica.

Podaci čiji je unos omogućen
Član 4.

U aplikaciji za registrovanje je moguće:

1) uneti dodatne osnovne identifikacione podatke o subjektu prometa;

2) izraziti opredeljenje da li se sistemu elektronskih faktura pristupa neposredno ili preko informacionog posrednika.

Ukoliko se sistemu elektronskih faktura pristupa neposredno u skladu sa stavom 1. tačka 1) ovog člana, subjekt prometa može:

1) kreirati podatke za autentikaciju pristupa putem aplikativnog interfejsa;

2) odrediti ovlašćena lica za pristup putem korisničkog interfejsa.

Ukoliko se sistemu elektronskih faktura pristupa preko informacionog posrednika u skladu sa stavom 1. tačka 2) ovog člana, subjekt prometa može:

1) izraziti opredeljenje preko kog informacionog posrednika će se pristupati;

2) izraziti opredeljenje da li se izdate i primljene elektronske fakture čuvaju u sistemu informacionog posrednika ili u sistemu elektronskih faktura.

Izvorno ovlašćeno lice može uneti podatke o drugim fizičkim licima koja su ovlašćena za radnje iz st. 1, 2. i 3. ovog člana.

Specifičnosti kod ovlašćenja subjekta javnog sektora
Član 5.

Za subjekta javnog sektora u smislu člana 2. tačka 2) Zakona o elektronskom fakturisanju („Službeni glasnik RS”, br. 44/21 i 129/21 – u daljem tekstu: Zakon), ovlašćenja iz člana 4. ovog pravilnika mogu da budu vezana za određen jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (u daljem tekstu: JBKJS).

Za subjekta javnog sektora iz stava 1. ovog člana podaci za autentikaciju pristupa putem aplikativnog interfejsa mogu se posebno kreirati sa pojedinačnim JBKJS u okviru PIB-a.

Izvorno ovlašćeno lice može biti i lice ovlašćeno za zastupanje subjekta javnog sektora pri čemu u okviru aplikacije za registrovanje može da dodeljuje ovlašćenja u okviru subjekta javnog sektora.

Aktiviranje informacionog posrednika
Član 6.

U svakom trenutku može biti aktivan najviše jedan informacioni posrednik za određenog subjekta prometa.

Izražavanje opredeljenja za određenog informacionog posrednika je moguće samo ukoliko je subjekat prometa zaključio ugovor o pružanju usluga sa informacionim posrednikom i informacioni posrednik je tehnički inicirao prenos pristupa sistemu elektronskih faktura za odgovarajući PIB.

Izražavanje opredeljenja za neposredan pristup sistemu elektronskih faktura je moguće u svakom trenutku, čime se inicira prelazak sa pristupa preko informacionog posrednika na neposredan pristup.

Korišćenje sistema elektronskih faktura u neposrednom pristupu
Član 7.

Za subjekte prometa koji su se prilikom registrovanja opredelili za neposredan pristup sistemu elektronskih faktura omogućavaju se dva tehnička rešenja pristupa:

1) putem korisničkog interfejsa, kada ovlašćeno lice putem internet pretraživača može da vrši kreiranje i izdavanje elektronskih faktura i/ili prihvatanje i odbijanje elektronskih faktura i elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost u ime subjekta prometa u okviru svojih ovlašćenja;

2) putem aplikativnog interfejsa (eng. API – Application Programming Interface) koji omogućava povezivanje sa softverskim sistemom subjekta prometa i vršenje istih radnji kao iz tačke 1) ovog člana.

Slučaj registrovanja po automatizmu
Član 8.

Ukoliko se kroz pristup sistemu elektronskih faktura zahteva izdavanje fakture za primaoca za koga nije izvršeno registrovanje, ali koji ima PIB u skladu sa podacima u Jedinstvenom registru poreskih obveznika, biće izvršeno registrovanje primaoca po automatizmu, a elektronska faktura će biti izdata, sačuvana i predata primaocu ukoliko je za konkretnu transakciju počela da se primenjuje zakonska obaveza primaoca da primi elektronsku fakturu.

U slučaju registrovanja primaoca po automatizmu, primaocu će biti upućeno obaveštenje o tome na adresu elektronske pošte koja je registrovana u Agenciji za privredne registre ili iz drugog odgovarajućeg registra.

Registrovanje primaoca po automatizmu za subjekte javnog sektora, primenjuje se od 1. januara 2022. godine u skladu sa rokom iz člana 24. stav 2. Zakona.

Registrovanje primaoca po automatizmu za subjekte privatnog sektora, primenjuje se od 1. jula 2022. godine u skladu sa rokom iz člana 24. stav 3. Zakona.

Tehnička podrška
Član 9.

Kontakt centar sistema elektronskih faktura zakonskim zastupnicima i ovlašćenim korisnicima omogućava dobijanje podrške u vezi sa određenim funkcionalnostima sistema i praćenja statusa aktivnih i zatvorenih reklamacija, u skladu sa internim tehničkim uputstvom.

Korišćenje podataka iz sistema elektronskih faktura
Član 10.

Državnim organima i organizacijama, organima i organizacijama autonomne pokrajine, organima i organizacijama jedinica lokalne samouprave, javnim preduzećima, posebnim organima preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija i pravnim i fizičkim licima kojima su poverena javna ovlašćenja (u daljem tekstu: organ), kao i subjektima javnog sektora koji su ugovorne strane u okvirnim sporazumima u smislu člana 5. stav 3. Zakona, biće dostavljeni podaci iz sistema elektronskih faktura samo ako su im ti podaci neophodni za vršenje poslova iz svoje nadležnosti, a te podatke mogu obrađivati isključivo u svrhe nesmetanog obavljanja poslova iz svoje nadležnosti i to samo u onoj meri u kojoj je to neophodno.

Pristup podacima iz sistema elektronskih faktura vrši se u skladu sa odredbama i procedurama predviđenim propisima kojima se uređuje obavljanje poslova uprave organa kojima su poverena javna ovlašćenja upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija.

Završne odredbe
Član 11.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura („Službeni glasnik RS”, br. 7/18, 59/18 i 8/19).

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i postupku registrovanja, evidentiranja i dostavljanja elektronskih faktura, formatu elektronskih faktura, kao i o načinu i postupku prihvatanja i odbijanja elektronskih faktura („Službeni glasnik RS”, broj 87/20).

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. maja 2022. godine.

 

Odredbe koje nisu unete u „prečišćen tekst“ propisa

Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura: „Sl. glasnik RS“, broj 132/2021

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Podelite: