Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadržini računa za promet investicionog zlata i sadržini evidencije o tom prometu

Službeni glasnik RS“, broj 23/2018

 

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način i postupak dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV za promet investicionog zlata, sadržini računa za promet investicionog zlata i sadržini evidencije o tom prometu.

Član 2.

Obveznik PDV iz člana 36b stav 5. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16 i 113/17 – u daljem tekstu: Zakon), koji proizvodi investiciono zlato, prerađuje zlato u investiciono zlato, odnosno vrši promet zlata za industrijske svrhe u okviru svoje delatnosti, može da se opredeli da će se na promet investicionog zlata koji vrši drugom obvezniku PDV, obračunati PDV, dostavljanjem obaveštenja nadležnom poreskom organu.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

1) naziv i adresu obveznika PDV – podnosioca obaveštenja;

2) poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika PDV – podnosioca obaveštenja;

3) broj telefona obveznika PDV – podnosioca obaveštenja;

4) elektronsku adresu obveznika PDV – podnosioca obaveštenja.

Nadležni poreski organ iz stava 1. ovog člana je organizaciona jedinica Poreske uprave na čijem području obveznik PDV ima sedište, odnosno prebivalište.

Obračunavanje PDV za promet investicionog zlata iz stava 1. ovog člana vrši se počev od poreskog perioda po isteku poreskog perioda u kojem je obveznik PDV koji vrši promet investicionog zlata dostavio obaveštenje iz stava 1. ovog člana nadležnom poreskom organu.

Za promet investicionog zlata iz stava 1. ovog člana poreski dužnik je obveznik PDV kojem je taj promet izvršen.

Član 3.

Obveznik PDV iz člana 36b stav 7. Zakona koji vrši promet usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata obvezniku PDV koji se opredelio da će se na promet investicionog zlata obračunati PDV u skladu sa članom 2. stav 1. ovog pravilnika, ima pravo da se opredeli da će na promet tih usluga obračunati PDV, dostavljanjem obaveštenja nadležnom poreskom organu.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje podatke propisane članom 2. stav 2. ovog pravilnika.

Nadležni poreski organ iz stava 1. ovog člana je organizaciona jedinica Poreske uprave na čijem području obveznik PDV ima sedište, odnosno prebivalište.

Obračunavanje PDV za promet usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata iz stava 1. ovog člana vrši se počev od poreskog perioda po isteku poreskog perioda u kojem je obveznik PDV koji vrši promet tih usluga dostavio obaveštenje iz stava 1. ovog člana nadležnom poreskom organu.

Za promet usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata iz stava 1. ovog člana poreski dužnik je obveznik PDV koji vrši promet tih usluga.

Član 4.

Obveznik PDV izdaje račun za promet investicionog zlata nezavisno od toga da li taj promet vrši obvezniku PDV ili licu koje nije obveznik PDV, pravnom licu, preduzetniku ili fizičkom licu koje ne obavlja registrovanu delatnost, domaćem ili stranom licu.

Račun za promet investicionog zlata, za koji ne postoji obaveza obračunavanja PDV u skladu sa Zakonom, sadrži:

1) naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet investicionog zlata;

2) mesto i datum izdavanja i redni broj računa;

3) naziv, odnosno ime i prezime, adresu i PIB, odnosno JMBG, odnosno identifikacioni broj stranog lica (poreski identifikacioni broj, odnosno identifikacioni broj naveden u dokumentu za identifikaciju) lica kojem se vrši promet investicionog zlata;

4) vrstu (poluga, pločica ili novčić), količinu i opis investicionog zlata (za poluge i pločice – masa, stepen finoće, kao i naziv proizvođača i serijski broj ako postoji, a za novčiće – država porekla i stepen finoće);

5) datum prometa, odnosno datum primljenog avansa;

6) iznos naknade, odnosno iznos naplaćenog avansa;

7) napomenu da se na promet investicionog zlata ne obračunava PDV u skladu sa članom 36b Zakona.

Račun za promet investicionog zlata, za koji obavezu obračunavanja PDV u skladu sa Zakonom ima obveznik PDV kojem je izvršen promet investicionog zlata, sadrži:

1) naziv, adresu i PIB obveznika PDV koji vrši promet investicionog zlata;

2) mesto i datum izdavanja i redni broj računa;

3) naziv, odnosno ime i prezime, adresu i PIB, odnosno JMBG, obveznika PDV kojem se vrši promet investicionog zlata;

4) vrstu (poluga, pločica ili novčić), količinu i opis investicionog zlata (za poluge i pločice – masa, stepen finoće, kao i naziv proizvođača i serijski broj ako postoji, a za novčiće – država porekla i stepen finoće);

5) datum prometa, odnosno datum primljenog avansa;

6) iznos naknade, odnosno iznos naplaćenog avansa;

7) napomenu da obveznik PDV koji vrši promet investicionog zlata ne obračunava PDV, već da obavezu obračunavanja PDV za taj promet ima obveznik PDV kojem je izvršen promet investicionog zlata, u skladu sa članom 36b stav 6. Zakona.

Član 5.

Obveznik PDV koji vrši promet investicionog zlata dužan je da vodi posebnu evidenciju o svim aktivnostima u vezi sa investicionim zlatom, i to:

1) evidenciju o nabavci, odnosno proizvodnji investicionog zlata;

2) evidenciju o prometu investicionog zlata;

3) evidenciju o prometu investicionog zlata izvršenog preko posrednika.

Evidencija o nabavci investicionog zlata iz stava 1. tačka 1) ovog člana sadrži podatke o:

1) vrsti (poluga, pločica ili novčić), količini i opisu investicionog zlata (za poluge i pločice – masa, stepen finoće, kao i naziv proizvođača i serijski broj ako postoji, a za novčiće – država porekla i stepen finoće);

2) broju i datumu jedinstvene carinske isprave o stavljanju u slobodan promet investicionog zlata, odnosno datumu nabavke investicionog zlata u Republici;

3) nazivu, odnosno imenu i prezimenu, adresi i PIB-u, odnosno JMBG-u, odnosno identifikacionom broju stranog lica (poreski identifikacioni broj, odnosno identifikacioni broj naveden u dokumentu za identifikaciju) od kojeg je nabavljeno investiciono zlato;

4) vrednosti investicionog zlata (vrednost navedena u carinskom dokumentu, odnosno u računu ili drugom dokumentu za nabavke u Republici).

Evidencija o proizvodnji investicionog zlata iz stava 1. tačka 1) ovog člana sadrži podatke o:

1) vrsti (poluga ili pločica), količini i opisu investicionog zlata (masa, stepen finoće, kao i serijski broj ako postoji);

2) datumu proizvodnje investicionog zlata.

Evidencija o prometu investicionog zlata iz stava 1. tačka 2) ovog člana sadrži podatke o:

1) vrsti (poluga, pločica ili novčić), količini i opisu investicionog zlata (za poluge i pločice – masa, stepen finoće, kao i naziv proizvođača i serijski broj ako postoji, a za novčiće – država porekla i stepen finoće);

2) broju i datumu izdavanja računa;

3) nazivu, odnosno imenu i prezimenu, adresi i PIB-u, odnosno JMBG-u, odnosno identifikacionom broju stranog lica (poreski identifikacioni broj, odnosno identifikacioni broj naveden u dokumentu za identifikaciju) lica kojem se vrši promet investicionog zlata.

Evidencija o prometu investicionog zlata izvršenog preko posrednika iz stava 1. tačka 3) ovog člana sadrži podatke o:

1) nazivu, odnosno imenu i prezimenu, adresi i PIB-u, odnosno JMBG-u posrednika;

2) vrsti (poluga, pločica ili novčić), količini i opisu investicionog zlata (za poluge i pločice – masa, stepen finoće, kao i naziv proizvođača i serijski broj ako postoji, a za novčiće – država porekla i stepen finoće);

3) broju i datumu izdavanja računa;

4) nazivu, odnosno imenu i prezimenu, adresi i PIB-u, odnosno JMBG-u, odnosno identifikacionom broju stranog lica (poreski identifikacioni broj, odnosno identifikacioni broj naveden u dokumentu za identifikaciju) lica kojem se vrši promet investicionog zlata.

Obveznik PDV koji vrši promet investicionog zlata na koji se ne obračunava PDV i promet investicionog zlata na koji se obračunava PDV u skladu sa Zakonom, dužan je da o tim prometima vodi posebne evidencije iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana.

Član 6.

Obveznik PDV koji obračunava PDV na promet investicionog zlata i koji se, u skladu sa članom 10. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, broj 113/17), opredeli da će se na promet investicionog zlata koji će vršiti od 1. aprila 2018. godine obračunavati PDV, dužan je da nadležnom poreskom organu zaključno sa 31. martom 2018. godine dostavi obaveštenje o opredeljenju za obračunavanje PDV na promet investicionog zlata.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži najmanje sledeće podatke:

1) naziv i adresu obveznika PDV – podnosioca obaveštenja;

2) poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika PDV – podnosioca obaveštenja;

3) broj telefona obveznika PDV – podnosioca obaveštenja;

4) elektronsku adresu obveznika PDV – podnosioca obaveštenja.

Nadležni poreski organ iz stava 1. ovog člana je organizaciona jedinica Poreske uprave na čijem području obveznik PDV ima sedište, odnosno prebivalište.

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Podelite: