Објављен „Службени гласник РС“ број 23 од 23.3.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2018. години
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку достављања обавештења о опредељењу за обрачунавање ПДВ за промет инвестиционог злата, садржини рачуна за промет инвестиционог злата и садржини евиденције о том промету
 • ПРАВИЛНИК о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад, као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава правно лице за обављање ветеринарске делатности
 • ПРАВИЛНИК о регистрацији, односно одобравању објеката за производњу и промет хране за животиње
 • ПРАВИЛНИК о општим и посебним условима за хигијену хране за животиње
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 23 од 23.3.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о избору председника Савета гувернера Народне банке Србије
 • ОДЛУКА о избору директора Управе за надзор над финансијским институцијама
 • ОДЛУКА о престанку функције члана Комисије за хартије од вредности
 • ОДЛУКА о избору председника и чланова Савета Агенције за енергетику Републике Србије
 • ОДЛУКА о избору председника судова, РС број 8
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца, РС број 9
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца, РС број 10
 • ОДЛУКА о престанку функције председника Прекршајног апелационог суда
 • ОДЛУКА о престанку функције председника Основног суда у Новом Саду
 • ОДЛУКА о престанку функције председника Привредног суда у Лесковцу
 • ОДЛУКА о престанку функције председника Основног суда у Новом Пазару
 • ОДЛУКА о избору председника судова, РС број 15
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије, РС број 16
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије, РС број 17
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма коришћења средстава Буџетског фонда за финансирање активности и мера унапређења и развоја области електронских комуникација и информационог друштва у 2018. години
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и о условима за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2018. години
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене државног пута IБ реда, деоница Борча–Зрењанин са елементима детаљне регулације
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за праћење безвизног режима путовања са Европском унијом
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Координационог тела за координацију активности на реализацији Комерцијалног уговора о модернизацији и реконструкцији мађарско-српске железничке пруге на територији Републике Србије, деоница Београд Центар — Стара Пазова
 • ОДЛУКА о оснивању Савета за креативне индустрије
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у Рио де Жанеиру, Бразил
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-2496/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-2569/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2497/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2498/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-2499/2018
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља „Ресавица” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Централног регистра обавезног социјалног осигурања за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Централног регистра обавезног социјалног осигурања за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Грчке у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ Владе 05 број 464-2576/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2721/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-2722/2018
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку достављања обавештења о опредељењу за обрачунавање ПДВ за промет инвестиционог злата, садржини рачуна за промет инвестиционог злата и садржини евиденције о том промету
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија — Пореска управа
 • ПРАВИЛНИК о упису ученика у средњу школу
 • ПРАВИЛНИК о условима у погледу објеката, опреме и средстава за рад, као и у погледу стручног кадра које мора да испуњава правно лице за обављање ветеринарске делатности
 • ПРАВИЛНИК о регистрацији, односно одобравању објеката за производњу и промет хране за животиње
 • ПРАВИЛНИК о општим и посебним условима за хигијену хране за животиње
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о програму и начину полагања стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку издавања ADR сертификата о одобрењу за возило
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Клисура реке Милешевке” на животну средину
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Власина” на животну средину
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Тара на животну средину
 • РЕШЕЊЕ o разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о условима и поступку за издавање дозволе за коришћење аеродрома
 • ОДЛУКА о издвајању средстава за рехабилитацију корисника пензија и утврђивању трошкова рехабилитације корисника пензија за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0205/17-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0773/16-11
 • ЛИСТА најважнијих догађаја од посебног значаја за грађане у Републици Србији
 • РЕДОВАН ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Заштитника грађана за 2017. годину
ОГЛАСИ

Поделите: