Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике
(важи до 31.12.2021.)

Садржај

„Службени гласник РС“, број 95/2014

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописује се Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике који, у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 62/13 – у даљем тексту: Закон), пословне књиге воде по систему двојног књиговодства (у даљем тексту: правна лица и предузетници).

Контни оквир за привредна друштва, задруге и предузетнике (у даљем тексту: Контни оквир) одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Одредбе овог правилника односе се на правна лица која примењују Међународне рачуноводствене стандарде (у даљем тексту: МРС), односно Међународне стандарде финансијског извештавања (у даљем тексту: МСФИ), правна лица која примењују Међународни стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица (у даљем тексту: МСФИ за МСП), као и на микро правна лица у складу са Законом.

Одредбе овог правилника односе се и на друга правна лица која примењују МСФИ за МСП.

Члан 2.

Правна лица и предузетници исказују стање и промене имовине, капитала и обавеза, расходе и приходе и утврђују резултате пословања према садржини појединих рачуна у Контном оквиру.

Члан 3.

Стање и промене имовине, капитала и обавеза, приходи и расходи и утврђивање резултата пословања евидентирају се на основним (троцифреним) рачунима прописаним у Контном оквиру, у складу са МРС, односно МСФИ и МСФИ за МСП.

Микро правна лица и предузетници који за признавање, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција у појединачним финансијским извештајима примењују подзаконски акт из члана 22. став 1. Закона, евидентирање на рачунима Контног оквира врше у складу са тим актом.

Прописани основни (троцифрени) рачуни могу се рашчлањавати, по потреби и у складу са одредбама овог правилника, на аналитичке рачуне.

II. САДРЖИНА РАЧУНА

Класа 0: Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина
Члан 4.

На рачунима групе 00 – Уписани а неуплаћени капитал, исказују се износи уписаних а неуплаћених акција и уписани а неуплаћени удели и улози према називима рачуна ове групе.

На рачуну 000 – Уписане а неуплаћене акције, исказују се износи уписаних а неуплаћених акција у номиналном износу, односно у динарској противвредности стране валуте на дан уписа, задужењем овог рачуна, а у корист рачуна 310 – Уписане а неуплаћене акције.

Уплата уписаних акција књижи се на терет рачуна 241 – Текући (пословни) рачуни у корист рачуна 000 за номиналну вредност уписаних акција, уз истовремено књижење на терет рачуна 310 – Уписане а неуплаћене акције и у корист рачуна 300 – Акцијски капитал.

Курсне разлике по основу прерачуна неуплаћеног уписаног капитала у страној валути књиже се задужењем овог рачуна у корист рачуна групе 31 – Уписани а неуплаћени капитал.

У случају да је курсна разлика негативна, књижење се врши одобрењем овог рачуна, а на терет рачуна групе 31.

На рачуну 001 – Уписани а неуплаћени удели и улози, исказују се износи уписаних а неуплаћених удела и улога у номиналном износу, односно у динарској противвредности стране валуте на дан уписа, задужењем овог рачуна, а у корист рачуна 311 – Уписани а неуплаћени удели и улози.

Уплата уписаних удела и улога књижи се на терет рачуна 241 – Текући (пословни) рачуни у корист рачуна 001 – Потраживања за уписане а неуплаћене уделе и улоге, за номиналну вредност уписаних удела, уз истовремено књижење на терет рачуна 311 и у корист рачуна 301 – Удели друштава с ограниченом одговорношћу, односно рачуна 302 – Улози.

Члан 5.

На рачунима групе 01 – Нематеријална имовина, исказују се улагања у одређено немонетарно средство без физичког садржаја, које служи за производњу или испоруку робе или услуга, за изнајмљивање другим лицима или се користи у административне сврхе.

Нематеријална имовина признаје се и вреднује у складу са МРС 38, МРС 36 и другим релевантним МРС. Правна лица која примењују МСФИ за МСП нематеријалну имовину признају и вреднују у складу са Одељком 18 и Одељком 19 МСФИ за МСП.

На посебном аналитичком рачуну, односно рачунима у оквиру рачуна 019 – Исправка вредности нематеријалне имовине, исказује се исправка вредности по основу обрачунате амортизације и евентуалног обезвређења.

Губитак по основу обезвређења нематеријалне имовине књижи се, у зависности од процењеног преосталог корисног века употребе, вредносним усклађивањем аналитичких рачуна набавне вредности и исправке вредности, а на терет рачуна 581 – Обезвређење нематеријалне имовине, односно на терет расположивих ревалоризационих резерви на рачуну 330 – Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, ако су претходно формиране за конкретно нематеријално улагање.

На рачуну 010 – Улагања у развој, исказују се улагања у развој чији се ефекти очекују у периоду дужем од једне године.

Под развојем се подразумева примена резултата истраживања или другог знања ради производње нових значајније побољшаних материјала, уређаја, производа, процеса, система или услуга пре приступања комерцијалној производњи или коришћењу. Релевантни оквир за признавање улагања у развој дат је у МРС 38.

На рачуну 011 – Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, исказују се улагања у нематеријална права која се признају у складу са МРС 38.

На рачуну 012 – Софтвер и остала права, исказује се софтвер који је купљен одвојено од рачунара на основу лиценцног уговора на основу којег се може користити у периоду дужем од годину дана (укључујући и право на неограничено коришћење) и друга права у складу са МРС 38.

На рачуну 013 – Гудвил, исказује се сваки вишак набавне вредности у односу на интерес стицаоца у фер вредности стечених идентификованих средстава и обавеза на датум трансакције размене по основу пословних комбинација, у складу са МСФИ 3.

У случају пословне комбинације која доводи до стварања односа матично правно лице – зависно правно лице, гудвил из става 9. овог члана матично правно лице признаје и приказује у својим консолидованим финансијским извештајима.

У случају пословне комбинације када једно правно лице купује нето имовину другог правног лица (средства умањена за преузете обавезе), укључујући и гудвил тог правног лица и предузетника, која доводи до статусне промене спајања или припајања, гудвил из става 9. овог члана, признаје се у појединачном билансу стања правног лица стицаоца.

Сваки вишак интереса стицаоца у фер вредностима стечених идентификованих средстава и обавеза у односу на набавну вредност стицања на датум трансакције размене по основу пословних комбинација, у складу са МСФИ 3, уноси се у консолидоване приходе периода. У складу са МСФИ, интерно генерисани гудвил се не признаје приликом исказивања у финансијским извештајима.

Правна лица која примењују МСФИ за МСП признавање и амортизацију гудвила врше у складу са Одељком 19 МСФИ за МСП.

На рачуну 014 – Остала нематеријална имовина, исказују се улагања у осталу нематеријалну имовину која се признаје у складу са МРС.

На рачуну 015 – Нематеријална имовина у припреми, исказују се сви облици нематеријалне имовине који се признају у складу са МРС од дана улагања до дана почетка коришћења.

На рачуну 016 – Аванси за нематеријалну имовину, исказују се дати аванси за стицање свих облика нематеријалне имовине.

На рачуну 019 – Исправка вредности нематеријалне имовине, исказује се укупна амортизација и укупни губици по основу обезвређења нематеријалне имовине у складу са МРС 38 Нематеријална имовина и МРС 36 Умањење вредности имовине. Правна лица која примењују МСФИ за МСП на овом рачуну исказују исказују укупну амортизацију и укупно обезвређење нематеријалне имовине у складу са Одељком 18, Одељком 19 и Одељком 27 МСФИ за МСП.

Члан 6.

На рачунима групе 02 – Некретнине, постројења и опрема, исказују се земљишта, грађевински објекти, инвестиционе некретнине, постројења и опрема у власништву правног лица и предузетника, постројења и опрема узети у финансијски лизинг, алат и инвентар са калкулативним отписом и остале некретнине, постројења и опрема, укључујући станове, стамбене зграде и одмаралишта који испуњавају услов за признавање по МРС, као и улагања за прибављање некретнина, постројења и опреме.

Некретнине, постројења и опрема признају се и вреднују у складу са МРС 16 Некретнине, постројења и опрема, МРС 17 Лизинг, МРС 36 Обезвређење средстава, МРС 40 Инвестиционе некретнине и другим релевантним МРС. Правна лица која примењују МСФИ за МСП некретнине, постројења и опрему признају и вреднују у складу са Одељком 16, Одељком 17, Одељком 20, Одељком 27 и другим релевантним одредбама МСФИ за МСП.

На посебном аналитичком рачуну, односно рачунима у оквиру рачуна 029 – Исправка вредности некретнина, постројења и опреме, исказује се исправка вредности по основу обрачунате амортизације и евентуалног обезвређења.

Губитак по основу усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме књижи се, у складу са МРС 36, вредносним усклађивањем аналитичких рачуна набавне вредности и исправке вредности, рачуна 582 – Обезвређење некретнина, постројења и опреме, односно на терет расположивих ревалоризационих резерви на рачуну 330 – Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, ако су претходно формиране за конкретно средство.

Добитак по основу усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме књижи се, у зависности од процењеног преосталог корисног века употребе, у складу са МРС 16, вредносним усклађивањем у корист рачуна 330 – Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме или у корист рачуна 682 – Приходи од усклађивања вредности, некретнина, постројења и опреме до висине расхода који су у претходном периоду прокњижени на терет рачуна 582 – Обезвређење некретнина, постројења и опреме.

На рачуну 020 – Пољопривредно и остало земљиште, исказују се земљишта по набавној вредности, односно фер вредности у складу са рачуноводственом политиком МРС 16 и осталим релевантним МРС.

На рачуну 021 – Грађевинско земљиште, исказује се грађевинско земљиште које није укључено у вредност грађевинског објекта по набавној вредности, односно фер вредности у складу са рачуноводственом политиком МРС 16 и осталим релевантним МРС.

На рачуну 022 – Грађевински објекти, исказују се грађевински објекти – који се признају у складу са МРС 16.

На рачуну 023 – Постројења и опрема, исказују се постројења и опрема у складу са МРС 16 и осталим релевантним МРС.

У оквиру овог рачуна исказује се код примаоца лизинга опрема узета у финансијски лизинг, као и алат и инвентар са калкулативним отписом.

На рачуну 024 – Инвестиционе некретнине, исказују се некретнине (земљиште или зграде – или део зграде – или и једно и друго), које власник или корисник лизинга, по основу финансијског лизинга држи ради остваривања зараде од издавања некретнине или ради увећања вредности капитала или ради и једног и другог, а не ради: (а) употребе за производњу или снабдевање робом или пружање услуга или за административне сврхе; или (б) продаје у оквиру редовног пословања, у складу са МРС 40 и другим релевантним МРС.

На рачуну 025 – Остале некретнине, постројења и опрема, исказују се вредности осталих основних средстава која нису исказана на другим рачунима ове групе, као што су: споменици културе и историјски споменици, дела ликовне, вајарске, филмске и друге уметности, музејске вредности, књиге у библиотекама и друга основна средства.

На рачуну 026 – Некретнине, постројења и опрема у припреми, исказују се улагања у ове облике средстава од дана улагања до дана почетка коришћења.

На рачуну 027 – Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми, исказују се улагања која се врше на туђим средствима ради обављања делатности.

На рачуну 028 – Аванси за некретнине, постројења и опрему, исказују се дати аванси за стицање ових облика средстава.

На рачуну 029 – Исправка вредности, некретнина, постројења и опреме, исказује се укупна амортизација и укупно обезвређење некретнина, постројења и опреме у складу са МРС 16, МРС 17, МРС 36 и МРС 40. Правна лица која примењују МСФИ за МСП на овом рачуну исказују укупну амортизацију и укупно обезвређење некретнина, постројења и опреме у складу са Одељком 16, Одељком 17, Одељком 20 и Одељком 27 МСФИ за МСП.

Члан 7.

На рачунима групе 03 – Биолошка средства, исказују се шуме, вишегодишњи засади, основно стадо, биолошка средства у припреми и остала биолошка средства у складу са МРС 41 Пољопривреда. Правна лица која примењују МСФИ за МСП биолошка средства признају и вреднују у складу са Одељком 34 МСФИ за МСП.

На рачуну 030 – Шуме, исказује се вредност дрвне масе у шумама у складу са рачуноводственом политиком, МРС 41 осталим релевантним МРС и МСФИ за МСП.

На рачуну 031 – Вишегодишњи засади, исказују се воћњаци, виногради, хмељњаци, брзорастуће употребно, украсно и остало дрвеће и остали вишегодишњи засади, у складу са рачуноводственом политиком, МРС 41 осталим релевантним МРС и МСФИ за МСП.

На рачуну 032 – Основно стадо, исказују се биолошка средства, која сагласно са МРС 41, представљају животиње које се користе као радна и приплодна стока.

На рачуну 037 – Биолошка средства у припреми, исказују се улагања у ове облике средстава од дана улагања до дана почетка коришћења.

На рачуну 038 – Аванси за биолошка средства, исказују се дати аванси за стицање ових облика средстава.

На рачуну 039 – Исправка вредности биолошких средстава, исказује се укупна амортизација и укупно обезвређење биолошких средстава у складу са МРС 41 и МРС 36.

Губитак по основу обезвређења биолошких средстава књижи се на терет рачуна 580 – Обезвређење биолошких средстава, а добитак у корист рачуна 680 – Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава.

Члан 8.

На рачунима групе 04 – Дугорочни финансијски пласмани, исказују се учешћа у капиталу и друге хартије од вредности расположиве за продају, кредити и зајмови са роком доспећа преко годину дана од дана чинидбе, односно од дана биланса, дугорочне хартије од вредности које се држе до доспећа, откупљене сопствене акције и остали дугорочни пласмани.

На рачунима ове групе исказују се и приписане камате по дугорочним финансијским пласманима (интеркаларне камате, односно камате у току грејс периода).

Дугорочни финансијски пласмани признају се и вреднују у складу са МРС 28, МРС 39, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12 и другим релевантним МРС. Правна лица која примењују МСФИ за МСП дугорочне пласмане признају и вреднују у складу са Одељком 11, Одељком 12, Одељком 14, Одељком 15, Одељком 19, Одељком 27 и другим релевантним одредбама МСФИ за МСП.

На рачуну 040 – Учешћа у капиталу зависних правних лица, исказују се акције и удели у капиталу правних лица над чијим пословањем постоји контрола у складу са МСФИ 10 и која улазе у групу правних лица за консолидовање, у складу са МСФИ 10.

На рачуну 041 – Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима, исказују се учешћа у капиталу правних лица на чије пословање постоји значајан утицај или учешће у заједничким пословима два или више лица, у складу са МРС 28 и МСФИ 11.

На рачуну 042 – Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају, исказују се акције и удели у капиталу других правних лица над чијим пословањем не постоји контрола нити значајан утицај и друге хартије од вредности расположиве за продају у складу са рачуноводственом политиком.

На рачуну 043 – Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи, исказују се дугорочни кредити и зајмови повезаним правним лицима у земљи према називу овог рачуна.

На рачуну 044 – Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству, исказују се дугорочни кредити и зајмови дати правним лицима у иностранству према називу овог рачуна.

На рачуну 045 – Дугорочни пласмани у земљи и иностранству, исказују се дугорочни кредити и зајмови дати правним лицима у земљи и иностранству.

На рачуну 046 – Хартије од вредности које се држе до доспећа, исказују се финансијска средства са фиксним или одредивим износима плаћања и са фиксном доспелошћу, за које правно лице и предузетник имају вероватну намеру и способност да их држе до доспећа (обвезнице и сл.).

На рачуну 047 – Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели, исказују се откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели у номиналној вредности, које је правно лице дужно да отуђи у року дужем од годину дана од дана стицања.

На рачуну 048 – Остали дугорочни финансијски пласмани, исказују се остала дугорочна улагања која нису исказана на осталим рачунима у оквиру групе 04.

На рачуну 049 – Исправка вредности дугорочних финансијских пласмана, исказује се обезвређење дугорочних финансијских пласмана процењено у складу са МРС 36 и МРС 39.

Разлика за коју се умањује вредност књижи се на терет рачуна 583 – Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других хартија од вредности расположивих за продају, а у корист овог рачуна, односно на терет расположивих ревалоризационих резерви на рачуну 337 – Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају, исказују се промене фер вредности финансијске имовине расположиве за продају у складу са параграфом 55. МРС 39 Финансијски инструменти: признавање и мерење и МСФИ 7 Финансијски инструменти: обелодањивања.

Члан 9.

На рачунима групе 05 – Дугорочна потраживања, исказују се потраживања са роком доспелости дужим од дванаест месеци после извештајног периода у складу са МРС 1 и другим релевантним МРС. Правна лица која примењују МСФИ за МСП на рачунима ове групе исказују дугорочна потраживања у складу са Одељком 4, Одељком 11, Одељком 20 и другим релевантним одредбама МСФИ за МСП.

На рачуну 050 – Потраживања од матичних и зависних правних лица, исказују се потраживања из односа са повезаним лицима над чијим пословањем постоји контрола у складу са МСФИ 10 и која улазе у групу правних лица за консолидовање.

На рачуну 051 – Потраживања од осталих повезаних лица, исказују се потраживања из односа са осталим повезаним лицима на чије пословање постоји значајан утицај или учешће у заједничким пословима два или више лица у складу са МРС 28 и МСФИ 11.

На рачуну 052 – Потраживања по основу продаје на робни кредит, исказују се потраживања по основу продаје на робни кредит са одложеним плаћањем дужим од дванаест месеци после извештајног периода.

На рачуну 053 – Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу, исказују се потраживања по основу продаје покретних и непокретних ствари по уговору о финансијском лизингу у складу са МРС 17 Лизинг и у складу са прописима којим се уређује промет добара по основу уговора о финансијском лизингу. Правна лица која примењују МСФИ за МСП потраживања по уговорима о финансијском лизингу исказују у складу са Одељком 20 МСФИ за МСП.

На рачуну 054 – Потраживања по основу јемства, исказују се потраживања на име плаћеног јемства са роком доспелости дужим од дванаест месеци после извештајног периода.

На рачуну 055 – Спорна и сумњива потраживања, исказују се потраживања у судском спору и сумњива потраживања са процењеним роком наплате дужим од дванаест месеци после извештајног периода.

На рачуну 056 – Остала дугорочна потраживања, исказују се друга потраживања са роком наплате дужим од дванаест месеци после извештајног периода.

На рачуну 059 – Исправка вредности дугорочних потраживања, исказује се обезвређење дугорочних потраживања процењено у складу са МРС 36 и МРС 39.

Класа 1: Залихе и стална средства намењена продаји
Члан 10.

На рачунима групе 10 – Залихе материјала, исказују се залихе материјала, резервних делова, алата и инвентара који се у целини отписује у обрачунском периоду, према називима рачуна ове групе.

Признавање и вредновање залиха врши се у складу са МРС 2 и другим релевантним МРС. Правна лица која примењују МСФИ за МСП признавање и вредновање залиха врше у складу са Одељком 13 МСФИ за МСП.

На рачуну 100 – Обрачун набавне вредности залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара, исказује се вредност по обрачуну добављача и зависни трошкови набавке, ако правно лице и предузетник одлучи да обрачун набавке залиха врши преко овог рачуна. На овом рачуну исказује се фактурна вредност набављених залиха по обрачуну добављача, умањена за попусте исказане у рачуну добављача и за порез на додату вредност и друге дажбине које се могу повратити, зависни трошкови набавке који се могу директно приписати конкретној набавци залиха, царине и друге увозне дажбине које се укључују у набавну вредност залиха, порез на додату вредност и акциза који се не могу повратити.

За набавну вредност набављених залиха задужују се рачуни 101, 102 и 103 у корист овог рачуна.

На рачуну 101 – Материјал, исказују се залихе сировина, основног и помоћног материјала, осталог материјала, горива и мазива.

На рачуну 102 – Резервни делови, исказује се вредност залиха резервних делова.

На рачуну 103 – Алат и инвентар, исказује се вредност залиха алата и инвентара који се у целини отписују у моменту давања на коришћење (као што су ситан инвентар, ауто – гуме и амбалажа, ако се у целини отписују у обрачунском периоду).

На рачуну 104 – Материјал, резервни делови, алат и инвентар у обради, доради и манипулацији, исказује се материјал, резервни делови, алат и инвентар дати у обраду, дораду и манипулацију.

На рачуну 109 – Исправка вредности материјала, резервних делова, алата и инвентара, исказује се разлика између ниже нето продајне вредности и књиговодствене вредности залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара у складу са МРС 2, која се књижи на терет рачуна 584 – Обезвређење залиха материјала и робе, а у корист овог рачуна.

Нето продајна вредност материјала утврђује се у складу са захтевима МРС 2.

Ако се подаци о почетном стању, набавци и трошењу материјала, резервних делова, алата и инвентара воде на рачунима групе 10 – Залихе материјала, у оквиру финансијског књиговодства, на рачунима ове групе књиже се подаци о набавци материјала задужењем рачуна групе 10 у корист одговарајућег рачуна групе 43 – Обавезе из пословања, а подаци о трошењу одобрењем рачуна групе 10 и задужењем одговарајућег рачуна у класи 5 – Расходи.

На рачунима групе 10 – Залихе материјала, води се почетно стање залиха и промене вредности тих залиха на дан биланса, ако правно лице и предузетник одлучи да стање, набавку и трошење материјала, резервних делова, алата и инвентара води на рачуну 910 – Материјал, у оквиру класе 9 – Обрачун трошкова и учинака.

Ако се подаци о стању, набавци и трошењу материјала воде на рачуну 910 – Материјал, набавка материјала у финансијском књиговодству књижи се задужењем рачуна 510 – Набавка материјала, у корист одговарајућег рачуна групе 43 – Обавезе из пословања. У том случају, на основу извештаја из обрачуна трошкова и учинака (погонског обрачуна) о промени стања залиха на дан биланса, у финансијском књиговодству ова промена књижи се на рачунима групе 10 – Залихе материјала и рачуну 510 – Набавка материјала.

Члан 11.

На рачунима групе 11 – Недовршена производња и услуге, исказује се почетно стање и повећање или смањење вредности залиха недовршене производње, полупроизвода и делова, као и недовршених услуга по цени коштања, односно по нето продајној цени, ако је она нижа, на крају обрачунског периода.

Признавање и вредновање залиха недовршене производње врши се у складу са МРС 2, МРС 11, МРС 41 и другим релевантним МРС. Правна лица и предузетници који примењују МСФИ за МСП вредновање залиха недовршене производње и услуга врше у складу са Одељком 13, Одељком 23 (параграф 23.17–23.27), Одељком 34 (параграф 34.1–34.10) и другим релевантним одредбама МСФИ за МСП.

На рачунима 110 – Недовршена производња и 111 – Недовршене услуге, односно на посебним аналитичким рачунима у оквиру ових рачуна, исказује се почетно стање, а на крају обрачунског периода – повећање или смањење залиха производње, недовршених производа, полупроизвода и делова, као и недовршених услуга по цени коштања, односно по нето продајној цени, ако је она нижа.

Повећање вредности залиха на рачунима 110 и 111 књижи се задужењем тих рачуна у корист рачуна 630 – Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга, а смањење вредности залиха на рачунима 110 и 111 књижи се одобрењем тих рачуна, а задужењем рачуна 631 – Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга.

Члан 12.

На рачунима групе 12 – Готови производи, исказује се почетно стање, повећање или смањење вредности залиха готових производа по цени коштања, односно по нето продајној цени, ако је она нижа, на крају обрачунског периода.

Признавање и вредновање залиха готових производа врши се у складу са МРС 2, МРС 11 и другим релевантним МРС. Правна лица и предузетници који примењују МСФИ за МСП вредновање залиха недовршене производње и услуга врше у складу са Одељком 13, Одељком 23 (параграф 23.17–23.27), Одељком 34 (параграф 34.1–34.10) и другим релевантним одредбама МСФИ за МСП.

На рачуну 120 – Готови производи у складишту, односно на посебним аналитичким рачунима у оквиру овог рачуна, исказује се почетно стање, а на крају обрачунског периода – повећање или смањење залиха готових производа по цени коштања, односно по нето продајној цени, ако је она нижа.

Повећање вредности залиха на рачунима 120 књижи се задужењем тог рачуна у корист рачуна 630 – Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга, а смањење вредности залиха на рачунима 120 књижи се одобрењем тог рачуна, а задужењем рачуна 631 – Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга.

Члан 13.

На рачунима групе 13 – Роба, исказују се залихе робе у магацину, продајним објектима на велико (складиште и стовариште) и продајним објектима на мало (стовариште, продавнице и други продајни објекти), роба у обради, доради и манипулацији, роба у транзиту, роба на путу, укалкулисани ПДВ и разлика у цени робе.

Признавање и вредновање залиха робе врши се у складу са МРС 2 и другим релевантним МРС.

Обрачун набавке залиха робе обухвата набавну цену, увозне дажбине и друге таксе (осим оних које ће правно лице и предузетник надокнадити од пореских органа), као и транспорт, манипулативне и друге трошкове који се могу директно приписати прибављању робе. Трговачки попусти, рабати и друге сличне ставке одузимају се при одређивању трошкова набавке.

На рачуну 130 – Обрачун набавке робе, исказује се вредност по обрачуну добављача и зависни трошкови набавке у складу са МРС.

У корист овог рачуна књижи се набавна вредност робе на терет одговарајућих рачуна групе 13.

На рачуну 131 – Роба у магацину, исказује се вредност залиха робе у магацину пре стављања робе у промет.

На рачуну 132 – Роба у промету на велико, исказује се вредност залиха робе у продајним објектима на велико.

На рачуну 133 – Роба у складишту, стоваришту и продавницама код других правних лица, исказује се вредност залиха робе која је дата на складиштење, комисиону и консигнациону продају.

На рачуну 134 – Роба у промету на мало, исказује се вредност залиха робе у продајним објектима на мало.

На рачуну 135 – Роба у обради, доради и манипулацији, исказује се вредност залиха робе која је дата на паковање и друге облике дораде и обраде.

На рачуну 136 – Роба у транзиту, исказује се вредност робе која се по налогу купца непосредно испоручује без претходног складиштења.

На рачуну 137 – Роба на путу, исказује се вредност робе испоручене купцу, а када купац потврди пријем робе, задужује се купац по фактури, у корист прихода од продаје, уз истовремено књижење на терет рачуна 501, у корист овог рачуна.

На рачуну 139 – Исправка вредности робе, исказује се разлика између ниже нето продајне вредности робе и књиговодствене вредности, која се књижи на терет рачуна 584 – Обезвређење залиха материјала и робе, а у корист овог рачуна.

Ако се роба на залихама води по продајним ценама, разлика између набавне и продајне цене (укалкулисана разлика у цени) књижи се на посебном аналитичком рачуну у оквиру синтетичког рачуна на коме се води роба.

На аналитичком рачуну у оквиру рачуна 134 – Роба у промету на мало, евидентира се износ укалкулисаног ПДВ у промету производа на мало.

Ако се подаци о почетном стању, набавци и продаји робе воде на рачунима групе 13 – Роба, у оквиру финансијског књиговодства, на рачунима ове групе исказују се подаци о набавци робе задужењем рачуна групе 13 – Роба, у корист одговарајућег рачуна групе 43 – Обавезе из пословања. Набавна вредност продате робе књижи се одобрењем рачуна групе 13 – Роба, на терет рачуна 501 – Набавна вредност продате робе.

Ако правно лице и предузетник одлучи да стање, набавку и продају робе води на рачуну 911 – Роба, у оквиру класе 9 – Обрачун трошкова и учинака, на рачунима групе 13 – Роба, води се само почетно стање залиха робе и промене вредности тих залиха на дан биланса.

Ако се подаци о стању, набавци и продаји робе воде на рачуну 911 – Роба, набавка робе у финансијском књиговодству књижи се задужењем рачуна 500 – Набавка робе, у корист одговарајућег рачуна групе 43 – Обавезе из пословања. У том случају, на основу извештаја из обрачуна трошкова и учинака (погонског обрачуна) о промени стања залиха на дан биланса у финансијском књиговодству та промена књижи се задужењем или одобрењем рачуна групе 13 – Роба и обрнутим књижењима на рачуну 500 – Набавка робе.

Правна лица и предузетници који обављају производну делатност која на рачуну 912 – Производи и роба у продавницама произвођача, воде евиденцију о стању, улазу, набавци и продаји залиха производа и робе, на рачунима групе 13 – Роба, воде евиденцију о почетном стању залиха робе и промене вредности на дан биланса.

Изузетно од става 19. овог члана, правна лица и предузетници који обављају производну делатност и која врше продају производа и робе у сопственим малопродајним објектима, могу вршити пренос залиха сопствених производа на рачун 134 – Роба у промету на мало, задужењем тог рачуна у корист рачуна 621 – Приход од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе. На рачунима класе 9, тај пренос књижи се задужењем рачуна 980 – Трошкови продатих производа и услуга, у корист рачуна групе 96 – Готови производи. У том случају, на крају године залихе готових производа које су пренете на робу своде се на цену коштања или нето продајну цену ако је нижа у складу са МРС 2 Залихе.

Члан 14.

На рачунима групе 14 – Стална средства намењена продаји, исказују се нематеријална имовина, земљишта, грађевински објекти и друге некретнине и постројења, опрема и биолошка средства намењена продаји, односно која су пренета са рачуна коришћених средстава на основу одлуке о продаји, као и средства пословања које ће бити обустављено, а средства отуђена, у складу са МСФИ 5. Правна лица која примењују МСФИ за МСП, као и микро правна лица и предузетници који за признавање, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција у појединачним финансијским извештајима примењују подзаконски акт из члана 22. став 1. Закона, евидентирање на рачунима Контног оквира врше у складу са тим актом. На рачунима групе 14 ова правна лица исказују само средства купљена ради продаје.

На рачуну 140 – Нематеријална имовина намењена продаји, исказује се нематеријална имовина која је набављена ради продаје, односно коришћена нематеријална имовина за коју је донета одлука о продаји.

На рачуну 141 – Земљиште намењено продаји, исказује се земљиште које је набављено ради продаје, односно коришћено земљиште за које је донета одлука о продаји.

На рачуну 142 – Грађевински објекти намењени продаји, исказују се грађевински објекти набављени ради продаје, односно коришћени грађевински објекти за које је донета одлука о продаји.

На рачуну 143 – Инвестиционе некретнине намењене продаји, исказују се инвестиционе некретнине набављене ради продаје, односно коришћене инвестиционе некретнине за које је донета одлука о продаји.

На рачуну 144 – Остале некретнине намењене продаји, исказују се друге некретнине набављене ради продаје, као што су и шуме и вишегодишњи засади за које је донета одлука о продаји.

На рачуну 145 – Постројења и опрема намењена продаји, исказује се опрема која је набављена ради продаје, односно коришћена постројења и опрема за коју је донета одлука о продаји.

На рачуну 146 – Биолошка средства намењена продаји, исказују се биолошка средства набављена ради продаје, односно коришћена биолошка средства за која је донета одлука о продаји, а која нису обухваћена на рачунима 140 до 143.

На рачуну 147 – Средства пословања које се обуставља, исказују се средства организационог дела правног лица и предузетника чије се пословање обуставља, у складу са МСФИ 5. На аналитичким рачунима рачуна 147, средства се исказују у складу са потребама правног лица и предузетника у погледу обезбеђења контроле над тим средствима.

На рачуну 149 – Исправка вредности сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји, исказује се разлика између нето продајне вредности тих средстава и њихове књиговодствене вредности, која се књижи на терет рачуна групе 58, а у корист овог рачуна.

Члан 15.

На рачунима групе 15 – Плаћени аванси за залихе и услуге, исказује се вредност аванса плаћених за набавку залиха материјала, резервних делова, алата, инвентара, робе и услуга, задужењем рачуна групе 15 у корист рачуна са којег је извршено плаћање аванса (241 – Текући (пословни) рачуни, 244 – Девизни рачун).

На рачуну 159 – Исправка вредности плаћених аванса, исказује се разлика између књиговодствене вредности и процењене вредности за наплату која се књижи на терет рачуна групе 58, а у корист овог рачуна.

Класа 2: Краткорочна потраживања и пласмани, новчана средства и активна временска разграничења
Члан 16.

На рачунима групе 20 – Потраживања по основу продаје, исказују се потраживања од купаца – матичних и зависних, осталих повезаних лица и осталих купаца у земљи и иностранству по основу продаје производа, робе и услуга.

Потраживања по основу продаје признају се и вреднују у складу са МРС 18, МРС 39, МСФИ 13 и другим релевантним МРС. Правна лица која примењују МСФИ за МСП потраживања по основу продаје признају и вреднују у складу са Одељком 11, Одељком 23 и другим релевантним одредбама МСФИ за МСП.

На рачуну 200 – Купци у земљи – матична и зависна правна лица, исказују се потраживања по основу продаје производа, робе и услуга правним лицима у земљи која улазе у групу за консолидовање, задужењем овог рачуна у корист рачуна 600 и 610.

На рачуну 201 – Купци у иностранству – матична и зависна правна лица, исказују се потраживања по основу продаје производа, робе и услуга правним лицима у иностранству која улазе у групу за консолидовање, задужењем овог рачуна у корист рачуна 601 и 611.

На рачуну 202 – Купци у земљи – остала повезана лица, исказују се потраживања по основу продаје производа, робе и услуга осталим повезаним лицима у земљи, задужењем овог рачуна у корист рачуна 602 и 612.

На рачуну 203 – Купци у иностранству – остала повезана лица, исказују се потраживања од осталих повезаних лица у иностранству по основу продаје у корист одговарајућих рачуна прихода (групе 60 и 61). На овом рачуну правна лица и предузетници који врше комисиону и консигнациону продају исказују потраживања од купаца у корист рачуна 442 – Обавезе на основу комисионе и консигнационе продаје.

На рачуну 204 – Купци у земљи, исказују се потраживања по основу продаје производа, робе и услуга у земљи, задужењем овог рачуна у корист рачуна 604 и 614.

На рачуну 205 – Купци у иностранству, исказују се потраживања од страних лица по основу извоза робе и услуга у иностранству у корист одговарајућих рачуна прихода (групе 60 и 61). На овом рачуну извозници евидентирају и потраживања из иностранства на основу извоза у своје име за туђи рачун, у корист рачуна 441 – Обавезе по основу извоза за туђ рачун и рачуна 442 – Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје.

На рачуну 206 – Остала потраживања по основу продаје, исказују се остала потраживања по основу продаје производа, робе и услуга, у корист одговарајућих рачуна прихода (групе 57, 60, 61 и 67).

На рачуну 209 – Исправка вредности потраживања од продаје, исказује се као разлика између књиговодствене вредности и процењене вредности за наплату, која се књижи на терет рачуна групе 58, а у корист овог рачуна. Процена вредности за наплату врши се појединачно по купцима.

Крајем обрачунског периода или на дан биланса утврђује се да ли је стање процењене исправке вредности (умањења) на овом рачуну повећано или смањено.

На основу података из пописа потраживања (портфолио купаца), ако је стање процењених исправки вредности повећано, разлика се књижи на терет рачуна 585 – Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана, а у корист овог рачуна. Ако је стање процењене исправке вредности смањено, разлика се књижи на терет овог рачуна, у корист рачуна 685 – Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана.

На рачуну 209 није неопходно водити аналитичке рачуне исправке вредности, иако је метод процењивања везан за појединачно потраживање.

Члан 17.

На рачунима групе 21 – Потраживања из специфичних послова, исказују се потраживања од извозника, по основу увоза за туђ рачун, од комисионе и консигнационе продаје и остала потраживања из специфичних послова.

Потраживања из специфичних послова признају се и вреднују у складу са МРС 18, МРС 39, МСФИ 13 и другим релевантним МРС. Правна лица која примењују МСФИ за МСП потраживања из специфичних послова признају и вреднују у складу са Одељком 11, Одељком 23 и другим релевантним одредбама МСФИ за МСП.

На рачуну 210 – Потраживања од извозника, исказују се потраживања по основу извоза који је извршио извозник у своје име а за рачун власника извезених производа и услуга.

На рачуну 211 – Потраживања по основу увоза за туђ рачун, исказују се потраживања, трошкови и провизија по основу појединачних увозних закључака. У корист овог рачуна књижи се коначан обрачун увозних закључака на терет рачуна 204 – Купци у земљи.

На рачуну 212 – Потраживања из комисионе и консигнационе продаје, исказују се потраживања по основу те продаје, у корист рачуна групе 60 – Приходи од продаје робе.

На рачуну 218 – Остала потраживања из специфичних послова, исказују се сва остала краткорочна потраживања по основу специфичних послова за која у групи 21 није предвиђен посебан рачун, као што су потраживања по основу заједничких послова и остала потраживања.

На рачуну 219 – Исправка вредности потраживања из специфичних послова, исказује се умањење потраживања у делу за који постоји вероватноћа да се неће наплатити, на терет рачуна групе 58, а у корист овог рачуна.

Ако је стање процењених исправки вредности повећано, разлика се књижи на терет рачуна групе 58, а у корист овог рачуна. Ако је стање процењене исправке вредности смањено, разлика се књижи на терет овог рачуна, у корист рачуна 685 – Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана.

Члан 18.

На рачунима групе 22 – Друга потраживања, исказују се потраживања за камату и дивиденде, потраживања од запослених, потраживања од државних органа и организација, потраживања по основу преплаћених пореза и доприноса и потраживања по основу накнада штета од друштава за осигурање и других лица.

На рачуну 220 – Потраживања за камату и дивиденде, исказују се потраживања за уговорену и затезну камату по дужничко – поверилачким односима и кредитима.

На рачуну 221 – Потраживања од запослених, исказују се потраживања од запослених по основу аконтација за службена путовања, по основу накнада штета које су запослени причинили правном лицу и предузетнику, по основу мањкова који се накнађују од запослених и сл.

На рачуну 222 – Потраживања од државних органа и организација, исказују се потраживања за регрес, премије, стимулације, дотације, компензације и сл.

На рачуну 223 – Потраживања за више плаћен порез на добитак, исказују се потраживања по основу више плаћеног пореза на добитак.

На рачуну 224 – Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса, исказују се потраживања за више плаћене порезе, доприносе и друге дажбине утврђене на дан биланса на рачунима групе 48 – Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине.

На рачуну 225 – Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају, исказују се потраживања по основу накнада зарада које се рефундирају од државних органа и других субјеката.

На рачуну 226 – Потраживања по основу накнада штета, исказују се потраживања по основу накнада штета од друштава за осигурање и других лица.

На рачуну 228 – Остала краткорочна потраживања, исказују се остала краткорочна потраживања која нису исказана на другим рачунима групе 22.

На рачуну 229 – Исправка вредности других потраживања, исказује се процењено умањење вредности других потраживања за која постоји вероватна ненаплативост потраживања.

Процењено умањење вредности ненаплативих потраживања књижи се на дан биланса на терет рачуна групе 58, а у корист овог рачуна.

Ако је стање процењених исправки вредности повећано, разлика се књижи на терет рачуна групе 58, а у корист овог рачуна. Ако је стање смањено, разлика се књижи на терет овог рачуна, у корист рачуна групе 68.

Члан 19.

На рачунима групе 23 – Краткорочни финансијски пласмани, исказују се кредити и зајмови, хартије од вредности и остали краткорочни пласмани са роком доспећа, односно продаје краћем од дванаест месеци после извештајног периода, односно од дана биланса.

Краткорочни финансијски пласмани признају се и вреднују у складу са МРС 39, МСФИ 13 и другим релевантним МРС. Правна лица која примењују МСФИ за МСП краткорочне финансијске пласмане признају и вреднују у складу са Одељком 11, Одељком 12, Одељком 23 и другим релевантним одредбама МСФИ за МСП.

На рачуну 230 – Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица, исказују се кредити и зајмови, хартије од вредности и остали краткорочни пласмани у правна лица и предузетнике који улазе у круг правних лица и предузетника за консолидовање.

На рачуну 231 – Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана лица, исказују се кредити и зајмови, хартије од вредности и остали краткорочни пласмани у остала повезана лица.

На рачуну 232 – Краткорочни кредити и зајмови у земљи, исказују се краткорочни робни, потрошачки и остали кредити и зајмови са роком доспећа краћим од дванаест месеци после извештајног периода, дати правним и физичким лицима у земљи.

На рачуну 233 – Краткорочни кредити и зајмови у иностранству, исказују се краткорочни робни, потрошачки и остали кредити и зајмови са роком доспећа краћим од дванаест месеци после извештајног периода, дати правним и физичким лицима у иностранству у складу с прописима о девизном и спољнотрговинском пословању.

На рачуну 234 – Део дугорочних финансијских пласмана који доспева до једне године, исказују се ануитети, односно отплате дугорочних кредита и зајмова које доспевају за плаћање у року краћем од дванаест месеци после извештајног периода и остали дугорочни финансијски пласмани који доспевају у року краћем од дванаест месеци после извештајног периода. На дан под којим се саставља Биланс стања, на тај рачун преносе се отплате дугорочног кредита и зајма и остали дугорочни финансијски пласмани који доспевају у року краћем од дванаест месеци после извештајног периода.

На рачуну 235 – Хартије од вредности које се држе до доспећа – део који доспева до једне године, исказују се отплате дугорочних хартија од вредности које доспевају за плаћање у року краћем од дванаест месеци после извештајног периода. На дан под којим се саставља Биланс стања, на тај рачун преносе се отплате хартија од вредности које доспевају у року краћем од дванаест месеци после извештајног периода.

На рачуну 236 – Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха, исказују се финансијска средства прибављена или настала првенствено у сврхе остваривања профита из краткорочних флуктуација цена или марже дилера.

На овом рачуну исказују се пласмани у купљене или на други начин стечене краткорочне и дугорочне преносиве хартије од вредности (акције, обвезнице, благајнички записи, комерцијални записи, државни записи, сертификати о депозиту и остале хартије од вредности којима се тргује) које су, у складу са пословном политиком правног лица и предузетника, прибављене са намером да се у кратком року поново продају са циљем стицања добитка на разлици у цени.

На рачуну 237 – Откупљене сопствене акције намењене продаји и откупљени сопствени удели намењени продаји или поништавању, исказује се улагање у откупљене сопствене акције или сопствене уделе по номиналној вредности.

На рачуну 238 – Остали краткорочни финансијски пласмани, исказују се остали краткорочни финансијски пласмани који нису исказани на другим рачунима групе 23.

На овом рачуну исказују се потраживања по меницама као инструментима плаћања, с тим што се на посебном аналитичком рачуну у оквиру овог рачуна исказује камата будућег периода садржана у меничној вредности.

На рачуну 239 – Исправка вредности краткорочних финансијских пласмана, исказују се процењена умањења финансијских пласмана и потраживања чија је наплата неизвесна, и за која се процењује вероватна ненаплативост. Процењени износ вероватне ненаплативости књижи се на терет рачуна групе 58, у корист овог рачуна.

Ако је стање процењених исправки вредности повећано, разлика се књижи на терет рачуна групе 58, а у корист овог рачуна. Ако је стање смањено, разлика се књижи на терет овог рачуна, у корист рачуна групе 68.

Члан 20.

На рачунима групе 24 – Готовински еквиваленти и готовина, исказују се непосредно уновчиве хартије од вредности, депозити по виђењу, готовина, племенити метали и предмети од племенитих метала.

На рачуну 240 – Хартије од вредности – готовински еквиваленти, исказују се непосредно уновчиве хартије од вредности, уз безначајни ризик смањења вредности.

На рачуну 241 – Текући (пословни) рачуни, исказују се на посебним аналитичким рачунима новчана средства на пословним рачунима, као и искоришћени оквирни кредити.

Потражни салдо на пословном рачуну на дан биланса исказује се на одговарајућем рачуну у групи 42 – Краткорочне финансијске обавезе, без обавезе прекњижавања у књиговодству.

Правно лице и предузетник у оквиру овог рачуна по потреби воде посебан прелазни аналитички рачун.

На рачуну 242 – Издвојена новчана средства и акредитиви, исказују се средства издвојена на посебним рачунима код пословне банке за отворене акредитиве у земљи, за исплату чекова, за инвестиције и за друге намене.

На рачуну 243 – Благајна, исказују се динарске уплате и исплате готовог новца и других вредносница.

На рачуну 244 – Девизни рачун, исказују се стања и промене на девизном рачуну.

На рачуну 245 – Девизни акредитиви, исказују се отворени девизни акредитиви код банке за плаћања у иностранству.

На рачуну 246 – Девизна благајна, исказују се уплате и исплате ефективног страног новца и других вредносница наплативих у страној валути.

На рачуну 248 – Остала новчана средства, исказују се новчана средства која нису исказана на осталим рачунима новчаних средстава у оквиру групе рачуна 24.

На рачуну 249 – Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност умањена, исказују се новчана средства према називу овог рачуна.

Члан 21.

На рачунима групе 27 – Порез на додату вредност, исказује се претходни порез на додату вредност према називима рачуна ове групе.

Члан 22.

На рачунима групе 28 – Активна временска разграничења, исказују се трошкови плаћени у току пословне године који се односе на наредну пословну годину и приходи по основу којих су настали трошкови у текућој години, а који нису фактурисани за текућу годину.

На рачуну 280 – Унапред плаћени трошкови, исказују се трошкови који су унапред плаћени. У корист овог рачуна исказује се обрачунати отпис унапред плаћених трошкова за односни период.

На рачуну 281 – Потраживања за нефактурисани приход, исказују се приходи текућег периода који нису могли бити фактурисани, а за које су настали трошкови у текућем периоду.

На рачуну 282 – Разграничени трошкови по основу обавеза, исказују се плаћени трансакциони трошкови по основу примљених кредита и емитованих дужничких инструмената који се, у складу са МРС 39 и другим релевантним МРС, воде по амортизованој вредности, применом ефективне каматне стопе. Ови трошкови терете расходе у периоду отплате кредита или других дужничких инструмената.

На рачуну 288 – Одложена пореска средства, исказују се износи пореза из добити који могу да се поврате у наредним периодима по основу одбитних привремених разлика, неискоришћених пореских губитака и кредита, у складу са МРС 12 и другим релевантним стандардима. Правна лица која примењују МСФИ за МСП одложена пореска средства исказују у складу са Одељком 29 МСФИ за МСП.

На рачуну 289 – Остала активна временска разграничења, исказују се остала активна временска разграничења која нису исказана на другим рачунима групе 28.

Класа 3: Капитал
Члан 23.

На рачунима групе 30 – Основни капитал, исказују се акцијски капитал, удели друштва с ограниченом одговорношћу, улози, државни капитал, друштвени капитал, задружни и остали капитал, према називима рачуна ове групе. Правна лица која примењују МСФИ за МСП на рачунима ове група исказују капитал у складу са Одељком 22 МСФИ за МСП.

Основни и остали капитал на рачунима ове групе исказују се у номиналној вредности.

Вредност акцијског капитала представља производ броја емитованих акција и номиналне вредности акција.

На рачуну 300 – Акцијски капитал, исказују се обичне и приоритетне акције са правом учешћа у управљању, правом на учешће у добити акционарског друштва и правом на део ликвидационе масе у складу с актом о оснивању, односно одлуком о емисији акција.

На рачуну 301 – Удели друштава с ограниченом одговорношћу, исказују се удели сваког члана друштва који чине основни капитал у складу са актом о оснивању.

На рачуну 302 – Улози, исказују се улози чланова ортачког и командитног друштва у складу са уговором о оснивању који чине основни капитал.

На рачуну 303 – Државни капитал, исказује се капитал јавних предузећа које оснива држава, односно јединица локалне самоуправе.

На рачуну 304 – Друштвени капитал, исказује се капитал друштвеног предузећа подељен на обрачунске акције или уделе.

На рачуну 305 – Задружни удели, исказује се задружни капитал подељен на уделе задругара.

На рачуну 306 – Емисиона премија, исказује се разлика (позитивна или негативна) између постигнуте продајне вредности акција и њихове номиналне вредности.

Негативна емисиона премија, односно дуговни салдо на овом рачуну, на дан биланса преноси се на рачун 340 – Нераспоређени добитак ранијих година или рачун 350 – Губитак ранијих година.

На рачуну 309 – Остали основни капитал, исказују се остали облици основног капитала који нису исказани на посебним рачунима у оквиру групе рачуна 30.

Члан 24.

На рачунима групе 31 – Уписани а неуплаћени капитал, исказују се износи уписаних а неуплаћених акција и уписани а неуплаћени удели и улози, према називима рачуна ове групе.

На рачуну 310 – Уписане а неуплаћене акције, исказује се износ уписаних а неуплаћених акција који се утврђује на основу одлуке скупштине акционарског друштва о издавању акција.

На рачуну 311 – Уписани а неуплаћени удели и улози, исказује се износ уписаних а неуплаћених удела и улога који се утврђује на основу уговора о оснивању друштва с ограниченом одговорношћу, ортачког и командитног друштва.

Књижења се врше на начин објашњен уз рачуне групе 00 – Уписани а неуплаћени капитал.

Члан 25.

На рачунима групе 32 – Резерве, исказују се резерве из добити (законске, статутарне и друге).

На рачуну 321 – Законске резерве, исказују се обавезне резерве које се формирају у складу са законом.

На рачуну 322 – Статутарне и друге резерве, исказују се резерве које се формирају у складу са општим и другим актом правног лица и предузетника.

Члан 26.

На рачунима групе 33 – Ревалоризационе резерве и нереализовани добици и губици, исказују се ефекти ревалоризације и нереализовани добици и губици који се укључују у Извештај о осталом резултату у складу са МРС 1 Презентација финансијских извештаја.

На рачунима ове групе исказују се: ефекти промена фер вредности некретнина, постројења, опреме, нематеријалне имовине; актуарски добици и губици по основу планова дефинисаних примања; добици и губици по основу улагања у власничке инструменте капитала и хартија од вредности расположивих за продају; добици и губици по основу прерачуна финансијских извештаја приказаних у другој функционалној валути; добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање; добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока; добици и губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава, као и остали добици и губици који се исказују у оквиру осталог свеобухватног добитка утврђени у складу са МРС и МСФИ.

На рачуну 330 – Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, исказују се промене ревалоризационих резерви насталих по основу промена фер вредности предметних добара у складу са МРС 16 Некретнине, постројења и опрема и МРС 38 Нематеријална имовина.

На рачуну 331 – Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања, исказују се актуарски добици и губици у складу са МРС 19 Примања запослених. Правна лица која примењују МСФИ за МСП на овом рачуну исказују актуарске добитке или губитке у складу са Одељком 5 и Одељком 28 МСФИ за МСП.

На рачуну 332 – Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала, исказују се добици и губици на власничким инструментима капитала вреднованим по фер вредности кроз остали свеобухватни добитак.

На рачуну 333 – Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава, исказује се удео улагача у променама у осталом свеобухватном добитку придруженог друштва у складу са МРС 28 Инвестиције у придружене ентитете и заједничке подухвате.

На рачуну 334 – Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања, исказују се ефекти курсних разлика које су настале по основу улагања у инострано пословање, који се признају у оквиру осталог свеобухватног добитка у складу са параграфом 30. МРС 21 Ефекти промена девизних курсева. Правна лица која примењују МСФИ за МСП на овом рачуну исказују добитке или губитке по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања у складу са Одељком 5 и Одељком 30 МСФИ за МСП.

На рачуну 335 – Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање, исказују се добици и губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање, укључујући и заштиту монетарне имовине која се сматра делом нето улагања у складу са параграфом 102. МРС 39.

На рачуну 336 – Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока, исказује се део добитка или губитка од инструмената заштите новчаног тока у складу са параграфом 95. МРС 39. Правна лица која примењују МСФИ за МСП на овом рачуну исказују добитке или губитке по основу промене фер вредности инструмената хеџинга у складу са Одељком 5 и Одељком 12 МСФИ за МСП.

На рачуну 337 – Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају, исказују се промене фер вредности финансијске имовине расположиве за продају у складу са параграфом 55. МРС 39 и МСФИ 7.

Члан 27.

На рачунима групе 34 – Нераспоређени добитак, исказује се нераспоређени добитак ранијих година и текуће године.

На рачуну 340 – Нераспоређени добитак ранијих година, исказује се кумулирани нераспоређени добитак ранијих година.

У корист или на терет овог рачуна књижи се и ефекат по основу промене рачуноводствене политике и исправке материјално значајне грешке, у складу са МРС 8 и усвојеном рачуноводственом политиком.

На рачуну 341 – Нераспоређени добитак текуће године, исказује се нераспоређени добитак текуће године, одобрењем овог рачуна на терет рачуна 724 – Пренос добитка или губитка. Приликом отварања пословних књига на почетку наредне пословне године салдо са овог рачуна преноси се на рачун 340 – Нераспоређени добитак ранијих година.

На терет рачуна 340 – Нераспоређени добитак ранијих година, књижи се износ распоређеног добитка у корист рачуна 350 – Губитак ранијих година, 461 – Обавезе за дивиденде, 462 – Обавезе за учешће у добитку, групе 45 – Обавезе по основу зарада и накнада зарада, одговарајућих рачуна групе 30 – Основни капитал, 321 – Законске резерве, 322 – Статутарне и друге резерве, као и других одговарајућих рачуна.

На терет овог рачуна, у корист рачуна 481 – Обавезе за порез из резултата, књижи се и износ утврђене обавезе за порез из резултата по решењу пореског органа, изнад износа који је утврдило правно лице.

Члан 28.

На рачунима групе 35 – Губитак, исказује се губитак ранијих година и губитак текуће године према називима рачуна ове групе.

На рачуну 350 – Губитак ранијих година, исказује се губитак из ранијих година преносом са рачуна 351 – Губитак текуће године.

У корист или на терет овог рачуна књижи се и ефекат по основу промене рачуноводствене политике и исправке материјално значајне грешке, у складу са МРС 8 и усвојеном рачуноводственом политиком.

На рачуну 351 – Губитак текуће године, исказује се губитак утврђен на крају обрачунског периода задужењем овог рачуна у корист рачуна 724 – Пренос добитка или губитка.

Губитак текуће године који је исказан на рачуну 351, приликом преноса почетног стања у наредном обрачунском периоду преноси се на рачун 350 – Губитак ранијих година.

Покриће губитка врши се на терет рачуна 340 – Нераспоређени добитак ранијих година и рачуна групе 32 у складу са законом и општим или другим актом правног лица, односно предузетника.

Класа 4: Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења
Члан 29.

На рачунима групе 40 – Дугорочна резервисања, исказују се дугорочна резервисања за трошкове и ризике који се признају и вреднују у складу са МРС 37 и другим релевантним МРС и рачуноводственом политиком. Правна лица која примењују МСФИ за МСП на рачунима ове групе исказују дугорочна резервисања у складу са Одељком 21 МСФИ за МСП.

На рачуну 400 – Резервисања за трошкове у гарантном року, исказују се дугорочна резервисања за ризике по основу трошкова гарантног рока, а за који је остварен приход у пуном износу.

На рачуну 401 – Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава, исказују се дугорочна резервисања за обнављање земљишта и за обнављање (репродукцију) шума у складу са МРС и рачуноводственом политиком.

На рачуну 402 – Резервисања за задржане кауције и депозите, исказују се дугорочна резервисања за трошкове који ће се с великом извесношћу јавити у наредним годинама по основу задржаних кауција и депозита за посао извршен квалитетно и у року и сл., а за који је остварен приход у пуном износу.

На рачуну 403 – Резервисања за трошкове реструктурирања, исказују се дугорочна резервисања за трошкове по основу реструктурирања у складу са МРС 37 и рачуноводственом политиком.

На рачуну 404 – Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, исказују се дугорочна резервисања по основу бенефиција, као што су отпремнине приликом одласка у пензију, јубиларне награде и друге обавезе према запосленима, које се исплаћују у складу са стеченим правима у току трајања и након престанка запослења.

На рачуну 405 – Резервисања за трошкове судских спорова, исказују се резервисања по основу постојећих судских спорова који се воде против правних лица и предузетника, а које је потребно исказати у складу са МРС 37 и рачуноводственом политиком.

На рачуну 409 – Остала дугорочна резервисања, исказују се резервисања за издате гаранције и друга јемства и остала резервисања у складу са МРС 37 и рачуноводственом политиком.

Када настане одлив средстава по основу обавезе за коју је претходно извршено резервисање, стварни трошкови се не исказују поново као расход, већ се књижење спроводи задужењем рачуна резервисања, а у корист одговарајућег рачуна обавеза (према врстама) или одговарајућег рачуна средстава (залихе, новчана средства) у зависности од карактера резервисања, врсте настале обавезе и начина на који је она измирена. Неискоришћени износ резервисања укида се у корист рачуна 678 – Приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања.

Члан 30.

На рачунима групе 41 – Дугорочне обавезе, исказују се дугорочне обавезе према матичним, зависним и повезаним правним лицима, дугорочни кредити и зајмови, обавезе по хартијама од вредности и остале дугорочне обавезе. Дугорочне обавезе су обавезе које доспевају у року дужем од дванаест месеци после извештајног периода, односно од дана под којим се саставља извештај о финансијској позицији.

Дугорочне обавезе признају се и вреднују у складу са МРС 39, МСФИ 13 и другим релевантним МРС. Правна лица која примењују МСФИ за МСП дугорочне обавезе исказују и вреднују у складу са Одељком 11, Одељком 12, Одељком 22 и другим релевантним одредбама МСФИ за МСП.

Обавезе по основу хартија од вредности исправљају се индиректно у пословним књигама на посебном аналитичком рачуну по основу камата које се односе на будући период.

На рачуну 410 – Обавезе које се могу конвертовати у капитал, исказују се дугорочне обавезе које се према уговору могу конвертовати у одговарајући облик капитала, у складу са законом.

На рачуну 411 – Обавезе према матичним и зависним правним лицима, исказују се обавезе по основу примљених дугорочних кредита и зајмова од правних лица која улазе у групу за консолидовање у складу са МСФИ 10.

На рачуну 412 – Обавезе према осталим повезаним правним лицима, исказују се обавезе по основу примљених дугорочних кредита и зајмова од осталих повезаних лица.

На рачуну 413 – Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана, исказују се обавезе по издатим хартијама од вредности са роком доспећа преко годину дана од дана чинидбе, односно од дана биланса.

На рачуну 414 – Дугорочни кредити и зајмови у земљи, исказују се обавезе по основу примљених дугорочних кредита и зајмова од правних и физичких лица у земљи, осим од зависних и повезаних лица.

На рачуну 415 – Дугорочни кредити и зајмови у иностранству, исказују се обавезе по основу примљених дугорочних кредита и зајмова од правних и физичких лица у иностранству, осим од зависних и повезаних лица.

На рачуну 416 – Обавезе по основу финансијског лизинга, исказују се обавезе по основу финансијског лизинга у складу са МРС 17.

На рачуну 419 – Остале дугорочне обавезе, исказују се остале дугорочне обавезе које нису исказане на осталим рачунима у оквиру групе 41.

На овом рачуну исказују се код примаоца лизинга обавезе по основу опреме узете у финансијски лизинг.

Члан 31.

На рачунима групе 42 – Краткорочне финансијске обавезе, исказују се обавезе по кредитима и зајмовима, хартијама од вредности и остале краткорочне обавезе које доспевају у року краћем од дванаест месеци после извештајног периода, односно од дана под којим се саставља извештај о финансијској позицији.

Краткорочне финансијске обавезе признају се и вреднују у складу са МРС 39 и другим релевантним МРС. Правна лица која примењују МСФИ за МСП краткорочне финансијске обавезе исказују и вреднују у складу са Одељком 11, Одељком 12 и другим релевантним одредбама МСФИ за МСП.

Обавезе по основу хартија од вредности исправљају се индиректно у пословним књигама на посебном аналитичком рачуну по основу камата које се односе на будући период.

На рачуну 420 – Краткорочни кредити и зајмови од матичних и зависних правних лица, исказују се обавезе по основу примљених краткорочних кредита и зајмова од правних лица која улазе у групу за консолидовање у складу са МСФИ 10.

На рачуну 421 – Краткорочни кредити и зајмови од осталих повезаних лица, исказују се обавезе по основу примљених краткорочних кредита и зајмова од осталих повезаних лица.

На рачуну 422 – Краткорочни кредити и зајмови у земљи, исказују се обавезе по краткорочним финансијским, робним и осталим кредитима и зајмовима које доспевају у року краћем од дванаест месеци после извештајног периода.

На рачуну 423 – Краткорочни кредити и зајмови у иностранству, исказују се обавезе по краткорочним финансијским, робним и осталим кредитима и зајмовима које доспевају у року краћем од дванаест месеци после извештајног периода, који су примљени од правних и физичких лица у иностранству, у складу с прописима о девизном и спољнотрговинском пословању.

На рачуну 424 – Део дугорочних кредита и зајмова који доспева до једне године, исказују се обавезе по ануитетима, односно по отплатама дугорочних кредита и зајмова које доспевају у року краћем од дванаест месеци после извештајног периода. На дан биланса, на овај рачун преносе се обавезе за отплате дугорочног кредита и зајма које доспевају у року до годину дана од дана биланса.

На рачуну 425 – Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године, исказују се обавезе по отплатама које доспевају за плаћање у року краћем од дванаест месеци после извештајног периода. На дан под којим се саставља извештај о финансијском положају, на овај рачун преносе се обавезе за отплате дугорочних обавеза које доспевају у року краћем од дванаест месеци после извештајног периода.

На рачуну 426 – Обавезе по краткорочним хартијама од вредности, исказују се обавезе по емитованим краткорочним хартијама од вредности у складу са рачуноводственом политиком.

На рачуну 427 – Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји, исказују се обавезе по основу сталних средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља у складу са МСФИ 5, које се измирују или гасе приликом отуђења тих средстава.

На рачуну 429 – Остале краткорочне финансијске обавезе, исказују се остале краткорочне финансијске обавезе које нису исказане на другим рачунима групе 42.

Члан 32.

На рачунима групе 43 – Обавезе из пословања, исказују се обавезе за примљене авансе, депозите и кауције, обавезе према добављачима, обавезе по издатим чековима, обавезе по меницама и остале обавезе из пословања.

Обавезе из пословања признају се и вреднују у складу са МРС 39 и другим релевантним МРС. Правна лица која примењују МСФИ за МСП обавезе из пословања исказују и вреднују у складу са Одељком 11, Одељком 12 и другим релевантним одредбама МСФИ за МСП.

На рачуну 430 – Примљени аванси, депозити и кауције, исказују се унапред наплаћени износи и новчана обезбеђења за обртна средства.

На рачуну 431 – Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи, исказују се фактурисане и нефактурисане обавезе према добављачима у земљи које улазе у групу за консолидовање у складу са МСФИ 10.

На рачуну 432 – Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству, исказују се фактурисане и нефактурисане обавезе према добављачима у иностранству које улазе у групу за консолидовање у складу са МСФИ 10.

На рачуну 433 – Добављачи – остала повезана лица у земљи, исказују се фактурисане и нефактурисане обавезе према осталим повезаним правним лицима у земљи.

На рачуну 434 – Добављачи – остала повезана лица у иностранству, исказују се фактурисане и нефактурисане обавезе према осталим повезаним правним лицима у иностранству.

На рачуну 435 – Добављачи у земљи, исказују се фактурисане и нефактурисане обавезе према добављачима у земљи, осим према зависним и осталим повезаним правним лицима.

На рачуну 436 – Добављачи у иностранству, исказују се фактурисане и нефактурисане обавезе према добављачима у иностранству, осим према зависним и осталим повезаним правним лицима.

На рачуну 439 – Остале обавезе из пословања, исказују се остале краткорочне обавезе из пословања које нису исказане на другим рачунима групе 43.

На овом рачуну исказују се и обавезе за издате чекове који су предати повериоцима за измирење обавеза и обавезе по издатим меницама које су предате повериоцима за измирење обавеза. У оквиру овог рачуна, на посебном аналитичком рачуну, евидентира се камата будућег периода која је садржана у меничној вредности.

Члан 33.

На рачунима групе 44 – Обавезе из специфичних послова, исказују се обавезе према увознику, по основу извоза за туђ рачун, обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје и остале обавезе из специфичних послова.

Обавезе из пословања признају се и вреднују у складу са МРС 39, МСФИ 13 и другим релевантним МРС. Правна лица која примењују МСФИ за МСП обавезе из специфичних послова исказују и вреднују у складу са Одељком 11, Одељком 12 и другим релевантним одредбама МСФИ за МСП.

На рачуну 440 – Обавезе према увознику, исказују се обавезе по основу увоза који је извршио увозник у своје име и за туђ рачун.

На рачуну 441 – Обавезе по основу извоза за туђ рачун, исказују се обавезе, трошкови и провизија по основу појединачних извозних закључака.

На рачуну 442 – Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје, исказују се обавезе према домаћем власнику робе на терет рачуна 204 – Купци у земљи (за продату туђу робу у комисиону) и рачуна 205 – Купци у иностранству (за продату туђу робу у консигнацији).

На рачуну 449 – Остале обавезе из специфичних послова, исказују се остале краткорочне обавезе из специфичних послова за које у групи 44 није предвиђен посебан рачун, као што су обавезе по основу заједничких послова и других специфичних послова.

Члан 34.

На рачунима групе 45 – Обавезе по основу зарада и накнада зарада, исказују се обавезе за нето зараде и нето накнаде зараде, као и нето накнаде зараде која се рефундира и порези и доприноси по наведеним основама на терет запосленог и на терет послодавца.

На рачунима ове групе отварају се аналитички рачуни према врстама пореза и доприноса.

На рачуну 450 – Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају, исказују се обавезе за нето зараде и нето накнаде зарада, задужењем рачуна 520 за део зараде на терет трошкова и задужењем рачуна 340 за део зарада из резултата.

На рачуну 451 – Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог, исказују се обавезе према називу овог рачуна задужењем рачуна 520.

На рачуну 452 – Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог, исказују се обавезе према називу овог рачуна задужењем рачуна 520.

На рачуну 453 – Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца, исказују се обавезе према називу овог рачуна задужењем рачуна 521.

На рачуну 454 – Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају, исказују се обавезе према називу овог рачуна задужењем рачуна 225 – Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају.

На рачуну 455 – Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет запосленог које се рефундирају, исказују се обавезе према називу овог рачуна задужењем рачуна 225.

На рачуну 456 – Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет послодавца које се рефундирају, исказују се обавезе према називу овог рачуна задужењем рачуна 225.

Члан 35.

На рачунима групе 46 – Друге обавезе, исказују се обавезе за камате, трошкове финансирања, дивиденде, за учешће у добитку, обавезе према запосленима, члановима управног и надзорног одбора, обавезе према физичким лицима за накнаде према уговорима, обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подиже у току године и остале обавезе.

На рачуну 460 – Обавезе по основу камата и трошкова финансирања, исказују се обавезе по основу расхода камата и осталих финансијских расхода.

На рачуну 461 – Обавезе за дивиденде, исказују се обавезе за дивиденде по основу расподеле добитка, задужењем рачуна 340 – Нераспоређени добитак ранијих година.

На рачуну 462 – Обавезе за учешће у добитку, исказују се обавезе по основу расподеле добитка у складу са општим актом правног лица и предузетника, задужењем рачуна 340 – Нераспоређени добитак ранијих година.

На рачуну 463 – Обавезе према запосленима, исказују се нето обавезе према запосленима по разним основама, као што су: отпремнина за одлазак у пензију, јубиларне награде, дневнице и накнаде трошкова на службеном путу, накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места, накнаде за смештај и исхрану на терену и остале накнаде трошкова запосленима.

На рачуну 464 – Обавезе према директору, односно члановима органа управљања и надзора, исказују се обавезе по основу примања директора, односно чланова органа управљања и надзора у складу са актима правног лица, задужењем рачуна 526 – Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора или рачуна 340 – Нераспоређени добитак ранијих година. Исплата на терет рачуна 340 се врши за запослене који имају права на учешће у добити у складу са статутом и другим актима друштва.

На рачуну 465 – Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима, исказују се наведене обавезе у нето износу задужењем одговарајућег рачуна из групе 45.

На рачуну 466 – Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подиже у току године, исказују се аконтације нето прихода које предузетник подиже у току године задужењем рачуна 723 – Лична примања послодавца, односно обавезе за нето приход који подиже по годишњем финансијском извештају, на терет рачуна 340 – Нераспоређени добитак ранијих година.

На рачуну 467 – Обавезе за краткорочна резервисања, исказују се краткорочна резервисања за трошкове и ризике који се признају и вреднују у складу са МРС 37 и другим релевантним МРС и рачуноводственом политиком.

На рачуну 469 – Остале обавезе, исказују се остале краткорочне обавезе које нису исказане на посебним рачунима у оквиру групе рачуна 46, као што су чланарине, трошкови платног промета и сл.

Члан 36.

На рачунима групе 47 – Обавезе за порез на додату вредност, исказују се обавезе настале по основу обрачунатог пореза на додату вредност према називима рачуна ове групе.

Члан 37.

На рачунима групе 48 – Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине, исказују се обавезе за акцизе, обавезе за порезе и доприносе који терете трошкове, обавезе за порез из резултата и остале обавезе за порезе и доприносе.

На рачунима ове групе отварају се аналитички рачуни према врстама пореза и доприноса.

Дуговна салда на рачунима ове групе утврђена на дан под којим се саставља Биланс стања исказују се на рачуну 224 – Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса.

На рачуну 480 – Обавезе за акцизе, исказују се акцизе који се наплаћују уз продајну цену производа, робе и услуга задужењем одговарајућег рачуна потраживања, залиха, прихода и сл.

На рачуну 481 – Обавезе за порез из резултата, исказује се обрачунати порез на добитак, задужењем рачуна 721 – Порески расход периода.

На рачуну 482 – Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на терет трошкова, исказују се порези, царине и друге дажбине који чине зависне трошкове набавке залиха и основних средстава, односно који се надокнађују непосредно на терет трошкова.

На рачуну 483 – Обавезе за доприносе који терете трошкове, исказују се обавезе за доприносе за предузетника и власника правног лица који доприносе плаћа по решењу надлежног органа, задужењем рачуна 556 – Трошкови доприноса.

На рачуну 489 – Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине, исказују се обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине који нису исказани на посебним рачунима у оквиру групе рачуна 48, као што су трошкови пореза и доприноса који су обрачунати по уговору о делу, уговору о ауторству, другим уговорима уз накнаду, трошкови такса, накнада и сличних обавеза.

Члан 38.

На рачунима групе 49 – Пасивна временска разграничења, исказују се унапред наплаћени, односно обрачунати приходи и трошкови текућег периода за које није примљена исправа, или кад обавеза плаћања настаје у будућем периоду, као и одложене пореске обавезе и разграничене обавезе за порез на додату вредност.

На рачуну 490 – Унапред обрачунати трошкови, исказују се обрачунати трошкови који терете текући обрачунски период, а нису фактурисани, као што су обрачунати трошкови закупнине, грејања, обрачунате камате и остали трошкови који нису фактурисани у периоду на који се односе.

На рачуну 491 – Унапред наплаћени приходи, исказују се наплаћени или обрачунати приходи у текућем периоду који се односе на наредни обрачунски период.

На рачуну 494 – Разграничени зависни трошкови набавке, исказују се зависни трошкови набавке основних средстава, робе, материјала, резервних делова и сл. који нису фактурисани у моменту књижења набавке. По добијању фактуре за стварне трошкове набавке задужује се овај рачун у корист одговарајућег рачуна обавеза.

На рачуну 495 – Одложени приходи и примљене донације, исказују се примљене донације и државна давања у складу са МРС 20 и осталим релевантним МРС.

На рачуну 496 – Разграничени приходи по основу потраживања, исказују се приходи од наплате трансакционих трошкова по основу датих кредита, купљених хартија од вредности и других пласмана који се, у складу са МРС 39, воде по амортизованој вредности применом ефективне каматне стопе. Приходи од наплате трансакционих трошкова преносе се у приходе у периоду наплате пласмана по основу којих су настали.

На рачуну 498 – Одложене пореске обавезе, исказују се износи пореза на добитак који се плаћају у наредним периодима по основу опорезивих привремених разлика у складу са МРС 12. Правна лица која примењују МСФИ за МСП одложене пореске обавезе исказују у складу са Одељком 29 МСФИ за МСП.

На рачуну 499 – Остала пасивна временска разграничења, исказују се остала пасивна временска разграничења која нису исказана на посебним рачунима у оквиру групе 49.

Класа 5: Расходи
Члан 39.

На рачунима групе 50 – Набавна вредност продате робе, исказује се набавка робе, набавна вредност продате робе и набавна вредност продатих некретнина прибављених ради продаје. Начин књижења на рачунима ове групе зависи од тога да ли се евиденција о почетном стању, набавци и продаји робе води на рачунима групе 13 – Роба, у оквиру финансијског књиговодства, или на рачуну 911 – Роба, у оквиру обрачуна трошкова и учинака.

Ако се евиденција о почетном стању, набавци и продаји робе води на рачуну 130 – Обрачун набавке робе, у финансијском књиговодству, набавна вредност продате робе књижи се задужењем рачуна 501 – Набавна вредност продате робе, у корист рачуна групе 13 – Роба, без употребе рачуна 500 – Набавка робе.

Ако се евиденција о почетном стању, набавци и продаји робе води на рачуну 911 у посебном књиговодству за обрачун трошкова и учинака, набавна вредност продате робе књижи се задужењем рачуна 501 у корист рачуна 500.

На рачуну 500 – Набавка робе, исказује се набавка робе у корист рачуна групе 43 – Обавезе из пословања, када се подаци о стању, набавци и продаји робе воде на рачуну 911, у оквиру обрачуна трошкова и учинака. У том случају, на крају обрачунског периода одобрава се рачун 500 уз задужење рачуна 501 за износ набавне вредности продате робе и задужења или одобрења рачуна групе 13 – Роба, за промену вредности залиха робе на крају обрачунског периода.

На рачуну 501 – Набавна вредност продате робе, када се евиденција о стању, набавци и продаји робе води на рачуну 911 у оквиру обрачуна трошкова и учинака, исказује се набавна вредност продате робе у корист рачуна 500, и рачуна групе 13 – Роба, ако је на крају периода смањена вредност залиха робе у односу на почетни период. Ако је на крају периода повећана вредност залиха робе у односу на почетни период књижење се врши задужењем рачуна 501 и рачуна групе 13 – Роба, а у корист рачуна 500.

На рачуну 502 – Набавна вредност некретнина прибављених ради продаје, исказује се набавна вредност продатих некретнина задужењем овог рачуна у корист одговарајућег рачуна групе 14, у складу са МРС 2.

На рачуну 503 – Набавна вредност осталих сталних средстава намењених продаји, исказује се набавна вредност осталих сталних средстава која су намењена даљој продаји у корист одговарајућих рачуна групе 14 у складу са МРС 2.

Члан 40.

На рачунима групе 51 – Трошкови материјала и енергије, исказују се набавка и трошкови материјала за израду, трошкови осталог материјала и трошкови горива и енергије.

Начин књижења на рачунима ове групе зависи од тога да ли се евиденција о стању, набавци и трошковима материјала води на рачунима групе 10 – Залихе материјала, у оквиру финансијског књиговодства, или на рачуну 910 – Материјал, у оквиру обрачуна трошкова и учинака.

Ако се евиденција о почетном стању, набавци и трошковима материјала води на рачунима групе 10 – Залихе материјала, у финансијском књиговодству, трошкови материјала књиже се задужењем рачуна 511, 512, 513 и 573, у корист рачуна групе 10 – Залихе материјала, без употребе рачуна 510 – Набавка материјала.

Ако се евиденција о почетном стању, набавци и трошковима материјала води на рачуну 910 у обрачуну трошкова и учинака трошкови материјала књиже се задужењем рачуна 511, 512, 513 и 573, а у корист рачуна 510.

На рачуну 510 – Набавка материјала, исказује се набавка материјала у корист рачуна групе 43 – Обавезе из пословања, када се подаци о стању, набавци и трошковима материјала воде на рачуну 910, у оквиру обрачуна трошкова и учинака. У том случају, на крају обрачунског периода одобрава се рачун 510 уз задужење рачуна 511, 512, 513, 514, 515 и 573 за износ трошкова и задужења или одобрења рачуна групе 10 – Залихе материјала, за промену вредности залиха материјала на крају обрачунског периода.

На рачуну 511 – Трошкови материјала за израду, исказују се трошкови материјала за израду у корист рачуна 510 – Набавка материјала, у ком случају се подаци о стању, набавци и трошковима материјала воде на рачуну 910, у оквиру обрачуна трошкова и учинака.

Ако се подаци о почетном стању, набавци и трошковима материјала воде на рачунима групе 10 – Залихе материјала, у финансијском књиговодству, трошкови материјала за израду књиже се задужењем рачуна 511 у корист рачуна групе 10.

На рачуну 512 – Трошкови осталог материјала (режијског), исказују се трошкови режијског материјала у корист рачуна 510, у ком случају се подаци о стању, набавци и трошковима материјала воде на рачуну 910, у оквиру обрачуна трошкова и учинака.

Ако се подаци о стању, набавци и трошковима материјала воде на рачунима групе 10 – Залихе материјала, у финансијском књиговодству, трошкови режијског материјала књиже се задужењем рачуна 512 у корист рачуна групе 10 – Залихе материјала.

На рачуну 513 – Трошкови горива и енергије, исказују се трошкови горива и енергије у корист рачуна 510, у ком случају се подаци о стању, набавци и трошковима горива и енергије воде на рачуну 910, у оквиру обрачуна трошкова и учинака.

Ако се подаци о стању, набавци и трошковима горива и енергије воде на рачунима групе 10 – Залихе материјала, у финансијском књиговодству, трошкови горива и енергије књиже се задужењем рачуна 513 у корист рачуна групе 10.

На рачуну 514 – Трошкови резервних делова, исказују се трошкови резервних делова утрошених за одржавање некретнина постројења и опреме у корист рачуна 510, у ком случају се подаци о стању, набавци и трошковима материјала воде на рачуну 910, у оквиру обрачуна трошкова и учинака. Ово се не односи на важније резервне делове који се сходно МРС 16 сматрају некретнинама, постројењима и опремом.

Ако се подаци о стању, набавци и трошковима резервних делова воде на рачунима групе 10 – Залихе материјала, у финансијском књиговодству, трошкови резервних делова књиже се задужењем рачуна 514 у корист рачуна групе 10.

На рачуну 515 – Трошкови једнократног отписа алата и инвентара, исказују се трошкови алата и ситног инвентара који је стављен у употребу, у корист рачуна 510, у ком случају се подаци о стању, набавци и трошковима материјала воде на рачуну 910, у оквиру обрачуна трошкова и учинака. Ставке алата и инвентара мале садашње књиговодствене вредности, или вредности уопште, се по издавању у употребу једнократно отписују због рачуноводственог принципа економичности.

Ако се подаци о стању, набавци и трошковима једнократног отписа алата и ситног инвентара воде на рачунима групе 10 – Залихе материјала, у финансијском књиговодству, трошкови отписа алата и ситног инвентара књиже се задужењем рачуна 515 у корист рачуна групе 10.

Члан 41.

На рачунима групе 52 – Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, књиже се трошкови по основу обрачунатих зарада, накнада зарада и других примања запослених, као и трошкови по основу обрачунатих накнада по уговорима са физичким лицима.

На рачуну 520 – Трошкови зарада и накнада зарада (бруто), исказују се трошкови обрачунатих зарада и накнада зарада које се не рефундирају (за годишњи одмор, рад на дане државних празника, боловање на терет послодавца, због прекида рада без кривице запосленог и сл.) а у корист рачуна 450, 451 и 452.

На рачуну 521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца, исказују се трошкови пореза и доприноса, који се при обрачуну зарада и накнада зарада исказаних на рачуну 520, плаћају на терет послодавца, а у корист рачуна 453.

На рачуну 522 – Трошкови накнада по уговору о делу, исказују се укупни трошкови накнада по уговору о делу, а у корист рачуна 465 и одговарајућих рачуна групе 48 на којима се исказују обавезе за порезе и доприносе.

На рачуну 523 – Трошкови накнада по ауторским уговорима, исказују се укупни трошкови накнада по основу ауторских уговора, а у корист рачуна 465 и одговарајућих рачуна групе 48 на којима се исказују обавезе за порезе и доприносе.

На рачуну 524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима, исказују се укупни трошкови накнада по основу привремених и повремених послова, а у корист рачуна 465 и одговарајућих рачуна групе 48 на којима се исказују обавезе за порезе и доприносе.

На рачуну 525 – Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора, исказују се укупни трошкови накнада физичким лицима по напред непоменутим уговорима, а у корист рачуна 465 и одговарајућих рачуна групе 48 на којима се исказују обавезе за порезе и доприносе.

На рачуну 526 – Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора, исказују се укупни трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора, а у корист рачуна 464 и одговарајућих рачуна групе 48 на којима се исказују обавезе за порезе и доприносе.

На рачуну 529 – Остали лични расходи и накнаде, исказују се укупни трошкови осталих личних расхода и накнада као што су отпремнина за одлазак у пензију, јубиларне награде, накнаде трошкова смештаја и исхране на службеном путу, накнаде трошкова превоза на службеном путу, накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места, накнаде за смештај и исхрану на терену, и остале накнаде трошкова запосленима, послодавцима и другим физичким лицима.

Члан 42.

На рачунима групе 53 – Трошкови производних услуга, исказују се производне услуге на изради учинака, транспортне услуге, услуге одржавања, закупнине, трошкови сајмова, рекламе и пропаганде, трошкови истраживања и остале производне услуге.

На рачуну 530 – Трошкови услуга на изради учинака, исказују се услуге на изради производа, односно учинака који су саставни део процеса производње.

На рачуну 531 – Трошкови транспортних услуга, исказују се транспортне услуге других правних лица и предузетника.

На рачуну 532 – Трошкови услуга одржавања, исказују се трошкови одржавања основних средстава.

На рачуну 533 – Трошкови закупнина, исказују се закупнине основних средстава (опреме и пословног, складишног и другог простора).

На рачуну 534 – Трошкови сајмова, исказују се трошкови који настају у вези са излагањем на сајмовима и другим изложбама производа, робе и услуга у земљи и иностранству.

На рачуну 535 – Трошкови рекламе и пропаганде, исказују се услуге по основу извршене рекламе и пропаганде, као и трошкови по основу рекламног и пропагандног материјала.

На рачуну 536 – Трошкови истраживања, исказују се трошкови истраживања.

На рачуну 537 – Трошкови развоја који се не капитализују, исказују се трошкови развоја који не испуњавају услове да се капитализују, у складу са МРС 38.

На рачуну 539 – Трошкови осталих услуга, исказују се остале производне услуге, услуге заштите на раду и остале услуге које нису исказане на посебним рачунима у оквиру групе рачуна 53.

Члан 43.

На рачунима групе 54 – Трошкови амортизације и резервисања, исказују се трошкови амортизације нематеријалних улагања и основних средстава и трошкови резервисања у складу са рачуноводственом политиком правног лица и предузетника.

На рачуну 540 – Трошкови амортизације, исказују се трошкови амортизације нематеријалних улагања и основних средстава обрачунати према рачуноводственој политици правног лица и предузетника, у корист одговарајућих аналитичких рачуна исправке вредности нематеријалних улагања и основних средстава у оквиру групе рачуна 01 и 02.

На рачунима 541, 542, 543, 544, 545 и 549 – трошкови резервисања према називима рачуна, исказују се резервисања за трошкове у гарантном року, за задржане кауције и депозите и за обнављање природних богатстава, за реструктурирање правног лица и предузетника, исплату накнада и других бенефиција запосленима и остала резервисања у корист одговарајућих рачуна групе 40 – Дугорочна резервисања и рачуна 467 – Обавезе за краткорочна резервисања.

Члан 44.

На рачунима групе 55 – Нематеријални трошкови, исказују се трошкови непроизводних услуга, репрезентације, премија осигурања, трошкови платног промета, чланарина, пореза, доприноса и остали нематеријални трошкови.

На рачуну 550 – Трошкови непроизводних услуга, исказују се непроизводне услуге, као што су здравствене, адвокатске услуге, услуге чишћења и друге непроизводне услуге у корист одговарајућег рачуна обавеза из пословања 431, 432 или 433.

На рачуну 551 – Трошкови репрезентације, исказују се издаци за репрезентацију, укључујући и вредност сопствених производа, робе и услуга.

На рачуну 552 – Трошкови премија осигурања, исказују се трошкови премија осигурања, осим премија по основу осигурања живота запослених.

На рачуну 553 – Трошкови платног промета, исказују се услуге платног промета и друге банкарске услуге које се плаћају за обављени платни промет и извршене друге банкарске услуге.

На рачуну 554 – Трошкови чланарина, исказују се чланарине пословним и другим удружењима, коморама и задружним савезима у корист рачуна 469 – Остале обавезе.

На рачуну 555 – Трошкови пореза, исказују се трошкови пореза који се накнађују на терет трошкова у корист рачуна 482 – Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на терет трошкова.

На рачуну 556 – Трошкови доприноса, исказују се доприноси који терете трошкове у корист рачуна 483 – Обавезе за доприносе који терете трошкове.

На рачуну 559 – Остали нематеријални трошкови, исказују се остали трошкови за које није прописан посебан рачун у оквиру рачуна групе 55.

Члан 45.

На рачунима групе 56 – Финансијски расходи, исказују се расходи по основу камата, курсних разлика, негативни ефекти по основу валутне клаузуле и остали финансијски расходи.

На рачуну 560 – Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима, исказују се расходи по основу камата и курсних разлика и остали финансијски расходи из односа правних лица која улазе у групу за консолидовање у складу са МСФИ 10.

На рачуну 561 – Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима, исказују се расходи по основу камата и курсних разлика и остали финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима.

На рачуну 562 – Расходи камата (према трећим лицима), исказују се расходи камата по кредитима, по обавезама из дужничко-поверилачких односа, затезне и друге камате, осим камата по основу обавеза према зависним и повезаним правним лицима.

На овом рачуну исказују се код примаоца лизинга расходи камата по финансијском лизингу.

На рачуну 563 – Негативне курсне разлике (према трећим лицима), исказују се негативне курсне разлике настале у обрачунском периоду, осим курсних разлика из односа према зависним и повезаним правним лицима.

На рачуну 564 – Расходи по основу ефеката валутне клаузуле (према трећим лицима), исказују се негативни ефекти проистекли из заштите потраживања, пласмана и обавеза валутном клаузулом.

На рачуну 565 – Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата, који се обрачунавају коришћењем метода удела, исказују се расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата.

На рачуну 566 – Расходи по основу уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог свеобухватног добитка, исказују се расходи по основу неефективног дела губитка од инструмената заштите токова готовине у складу са параграфом 95. МРС 39.

На рачуну 569 – Остали финансијски расходи, исказују се финансијски расходи за које није прописан посебан рачун у оквиру рачуна групе 56.

Члан 46.

На рачунима групе 57 – Остали расходи, исказују се губици по основу продаје и расходовања некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања, губици по основу расходовања и продаје биолошких средстава, губици по основу продаје хартија од вредности и учешћа у капиталу правних лица, губици од продаје материјала, мањкови, расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, расходи по основу директних отписа потраживања и остали непоменути расходи.

На рачунима групе 57 исказују се и губици по основу продаје сталних средстава намењених продаји, у смислу МСФИ 5, исказаних на рачунима групе 14, у износу мањем од неотписане вредности.

На рачуну 570 – Губици по основу расходовања и продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, исказује се неотписана вредност и додатни трошкови расходоване и отписане нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме који нису покривени приходом од продаје, задужењем овог рачуна, рачуна исправке вредности у оквиру групе рачуна 01 и 02, рачуна потраживања за извршену продају и рачуна 330 – Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме (ако су претходно формиране за конкретно средство), у корист одговарајућег рачуна на којем се воде нематеријална имовина, некретнине, постројења и опрема.

На рачуну 571 – Губици по основу расходовања и продаје биолошких средстава, исказује се неотписана вредност и додатни трошкови отписаних биолошких средстава који нису покривени приходом од продаје, задужењем овог рачуна, рачуна исправке вредности у оквиру групе рачуна 03 и рачуна потраживања за извршену продају, у корист одговарајућег рачуна на којем се воде биолошка средства.

На рачуну 572 – Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности, исказује се мање остварен износ прихода од продаје учешћа и хартија од вредности у односу на њихову књиговодствену вредност.

На рачуну 573 – Губици од продаје материјала, исказује се мање остварен износ прихода од продаје материјала у односу на његову књиговодствену вредност.

На рачуну 574 – Мањкови, исказују се мањкови средстава који се утврде на основу редовног и ванредног пописа. Мањкови учинака који се евидентирају на рачунима трошкова и учинака у класи 9, књиже се на рачунима те класе задужењем рачуна 983 у корист рачуна на којима се исказују ти учинци (рачуни група 91, 95 и 96). У финансијском књиговодству мањкови учинака књиже се задужењем рачуна 574 у корист рачуна 630.

На рачуну 575 – Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог резултата (свеобухватног добитка или губитка), исказује се негативан ефекат уговорене ревалоризације или осталих облика уговорене заштите од ризика, осим ефеката по основу валутне клаузуле.

На рачуну 576 – Расходи по основу директних отписа потраживања, исказују се расходи по основу директних отписа потраживања чија је ненаплативост документована.

На рачуну 577 – Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе, исказују се расходи по основу кала, растура, квара, лома и сл. залиха материјала и робе.

На рачуну 579 – Остали непоменути расходи, исказују се остали расходи за које није прописан посебан рачун у оквиру рачуна групе 57.

Члан 47.

На рачунима групе 58 – Расходи по основу обезвређења имовине које се вреднује по фер вредности кроз Биланс успеха, исказују се негативни ефекти вредносних усклађивања нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава, дугорочних и краткорочних финансијских пласмана, залиха, хартија од вредности и потраживања у складу са МРС 36 и другим релевантним МРС и рачуноводственом политиком према називима рачуна ове групе.

На рачунима ове групе исказује се и негативан ефекат промене фер вредности средстава, у складу са МРС 16, МРС 38 и осталим релевантним МРС.

Члан 48.

На рачунима групе 59 – Губитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике, исправке грешака ранијих периода и пренос расхода, исказују се расходи према називима рачуна ове групе и пренос укупних расхода на крају обрачунског периода.

На рачуну 590 – Губитак пословања које се обуставља, исказују се губици организационих делова за које је донета одлука о обустављању пословања, у складу са МСФИ 5.

На рачуну 591 – Расходи по основу ефеката промене рачуноводствених политика, исказују се ефекти промена рачуноводствене политике који нису материјално значајни.

На рачуну 592 – Расходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне, исказују се ефекти исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне.

На рачуну 599 – Пренос расхода, исказује се пренос расхода одобрењем овог рачуна на терет одговарајућих рачуна групе 71. На крају године врши се закључивање овог рачуна њиховим задужењем у корист рачуна групе 50 до 59.

Класа 6: Приходи
Члан 49.

На рачунима групе 60 – Приходи од продаје робе, исказују се приходи од продаје робе на домаћем и иностраном тржишту према називима ових рачуна.

Ови приходи се признају и вреднују у складу са МРС 18 и другим релевантним МРС. Правна лица која примењују МСФИ за МСП приходе признају и вреднују у складу са Одељком 23 и другим релевантним одредбама МСФИ за МСП.

На рачуну 600 – Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту, исказују се приходи по основу продаје робе правним лицима на домаћем тржишту која улазе у групу за консолидовање.

На рачуну 601 – Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту, исказују се приходи по основу продаје робе правним лицима на иностраном тржишту која улазе у групу за консолидовање.

На рачуну 602 – Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту, исказују се приходи по основу продаје робе на домаћем тржишту осталим повезаним правним лицима.

На рачуну 603 – Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту, исказују се приходи по основу продаје робе на иностраном тржишту осталим повезаним правним лицима.

На рачуну 604 – Приходи од продаје робе на домаћем тржишту, исказују се приходи од продаје робе на домаћем тржишту.

На овом рачуну исказују се код даваоца лизинга приходи од давања опреме у финансијски лизинг.

На рачуну 605 – Приходи од продаје робе на иностраном тржишту, исказују се приходи од продаје робе на иностраном тржишту.

Члан 50.

На рачунима групе 61 – Приходи од продаје производа и услуга, исказују се приходи од продаје производа и услуга матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима и продаје на домаћем и иностраном тржишту.

Ови приходи се признају и вреднују у складу са МРС 11, МРС 18 и другим релевантним МРС. Правна лица која примењују МСФИ за МСП приходе од продаје производа и услуга признају и вреднују у складу са Одељком 23 и другим релевантним одредбама МСФИ за МСП.

На рачуну 610 – Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту, исказују се приходи по основу продаје производа и услуга на домаћем тржишту правним лицима која улазе у групу за консолидовање.

На рачуну 611 – Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту, исказују се приходи по основу продаје производа и услуга на иностраном тржишту правним лицима која улазе у групу за консолидовање.

На рачуну 612 – Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту, исказују се приходи по основу продаје производа и услуга на домаћем тржишту осталим повезаним правним лицима.

На рачуну 613 – Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту, исказују се приходи по основу продаје производа и услуга на иностраном тржишту осталим повезаним правним лицима.

На рачуну 614 – Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, исказују се приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту.

На рачуну 615 – Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту, исказују се приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту.

Члан 51.

На рачунима групе 62 – Приходи од активирања учинака и робе, исказују се приходи по основу употребе робе, производа и услуга за нематеријална улагања, за основна средства, за материјал, за прираст основног стада и за сопствени транспорт набавке материјала и робе, као и за репрезентацију.

Ови приходи се признају и вреднују у складу са МРС 18 и другим релевантним МРС. Правна лица која примењују МСФИ за МСП приходе од активирања учинака и робе признају и вреднују у складу са Одељком 23 и другим релевантним одредбама МСФИ за МСП.

На рачуну 620 – Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе, исказују се приходи по основу употребе робе за нематеријална улагања, основна средства, материјал и резервне делове, као и за репрезентацију.

На рачуну 621 – Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе, исказују се приходи по основу употребе производа и услуга за нематеријална улагања, основна средства, материјал и резервне делове, прираст основног стада и сопствени транспорт набавке материјала и робе, као и за репрезентацију.

Члан 52.

На рачунима групе 63 – Промена вредности залиха учинака, исказује се повећање или смањење вредности залиха недовршене производње, готових производа и недовршених услуга на крају обрачунског периода у односу на почетак периода.

На рачуну 630 – Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга, исказује се повећање вредности залиха недовршене производње, готових производа и недовршених услуга на крају обрачунског периода у односу на почетак периода, задужењем рачуна 110, 111 и 120.

На рачуну 631 – Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга, исказује се смањење вредности залиха недовршене производње, готових производа и недовршених услуга на крају обрачунског периода у односу на почетак периода, одобрењем рачуна 110, 111 и 120.

Члан 53.

На рачунима групе 64 – Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл., исказују се приходи по основу потраживања од државних органа и организација од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина.

Ови приходи се вреднују према МРС 11, МРС 18, МРС 20 и другим релевантним МРС и усвојеном рачуноводственом политиком. Правна лица која примењују МСФИ за МСП ове приходе признају и вреднују у складу са Одељком 23, Одељком 24 и другим релевантним одредбама МСФИ за МСП.

На рачуну 640 – Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина, исказују се ови приходи задужењем рачуна 222 или 241.

На рачуну 641 – Приход по основу условљених донација, исказују се укидања одложених прихода са рачуна 495 – Одложени приходи и примљене донације, у складу са МРС 20 и осталим релевантним МРС.

Члан 54.

На рачунима групе 65 – Други пословни приходи, исказују се приходи по основу закупнина, чланарина, тантијема и остали пословни приходи.

На рачуну 650 – Приходи од закупнина, исказују се приходи по основу закупнине (оперативног лизинга) нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме.

На рачуну 651 – Приходи од чланарина, исказују се приходи од чланарине пословних и других удружења.

На рачуну 652 – Приходи од тантијема и лиценцних накнада, исказују се приходи од накнада по основу патената, жигова, ауторских и осталих права.

На рачуну 659 – Остали пословни приходи, исказују се остали пословни приходи за које није предвиђен посебан рачун у оквиру рачуна групе 65.

Члан 55.

На рачунима групе 66 – Финансијски приходи, исказују се приходи од камата, курсних разлика, приходи по основу ефеката валутне клаузуле, дивиденди и остали финансијски приходи.

Ови приходи се вреднују према МРС 18, МРС 21, МСФИ 13 и другим релевантним МРС. Правна лица која примењују МСФИ за МСП ове приходе признају и вреднују у складу са Одељком 23, Одељком 30 и другим релевантним одредбама МСФИ за МСП.

На рачуну 660 – Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица, исказују се приходи од камата, позитивних курсних разлика, дивиденди и остали финансијски приходи правних лица, лица која улазе у групу за консолидовање у складу са МСФИ 10, осим удела у добитку зависних правних лица и заједничких улагања, који се обрачунава коришћењем метода удела.

На рачуну 661 – Финансијски приходи од осталих повезаних лица, исказују се приходи од камата, позитивних курсних разлика, дивиденди и остали финансијски приходи осталих повезаних лица.

На рачуну 662 – Приходи од камата (од трећих лица), исказују се приходи од камата по датим кредитима трећим лицима, по потраживањима из дужничко-поверилачких односа, затезним и другим каматама, осим камата по основу обавеза према матичним и зависним и осталим повезаним правним лицима.

На овом рачуну исказују се код даваоца лизинга приходи од камата по финансијском лизингу.

На рачуну 663 – Позитивне курсне разлике (према трећим лицима), исказују се позитивне курсне разлике по основу потраживања и обавеза у обрачунском периоду, осим курсних разлика из односа према матичним и зависним и осталим повезаним правним лицима.

На рачуну 664 – Приходи по основу ефеката валутне клаузуле (према трећим лицима), исказују се позитивни ефекти проистекли из заштите потраживања, пласмана и обавеза валутном клаузулом.

На рачуну 665 – Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата, исказују се приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата, који се обрачунавају коришћењем метода удела.

На рачуну 669 – Остали финансијски приходи, исказују се финансијски приходи за које није прописан посебан рачун у оквиру рачуна групе 66.

Члан 56.

На рачунима групе 67 – Остали приходи, исказују се добици по основу продаје некретнина, постројења и опреме (основних средстава) и нематеријалних улагања, добици од продаје биолошких средстава, добици по основу продаје дугорочних хартија од вредности и учешћа у капиталу, добици од продаје материјала, наплаћена отписана потраживања, вишкови, приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, приходи од смањења обавеза, приходи од укидања дугорочних резервисања и остали непоменути приходи.

На рачунима групе 67 исказују се и добици по основу продаје сталних средстава намењених продаји, у смислу МСФИ 5, исказаних на рачунима групе 14, у износу већем од неотписане вредности.

На рачуну 670 – Добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, исказује се приход од продаје ових облика имовине у износу већем од неотписане вредности.

На рачуну 671 – Добици од продаје биолошких средстава, исказује се приход од продаје биолошких средстава у износу већем од неотписане вредности.

На рачуну 672 – Добици од продаје учешћа и хартија од вредности, исказује се више остварен износ прихода од продаје учешћа и хартија од вредности у односу на њихову књиговодствену вредност.

На рачуну 673 – Добици од продаје материјала, исказује се више остварен износ прихода од продаје материјала у односу на његову књиговодствену вредност.

На рачуну 674 – Вишкови, исказују се вишкови средстава који се утврде на основу редовног или ванредног пописа, осим вишкова учинака.

На рачуну 675 – Наплаћена отписана потраживања, исказују се приходи по основу наплате директно отписаних потраживања.

На рачуну 676 – Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика који не испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог свеобухватног резултата, исказује се позитиван ефекат уговорене ревалоризације или осталих облика уговорене заштите од ризика, осим ефеката по основу валутне клаузуле.

На рачуну 677 – Приходи од смањења обавеза, исказује се смањење обавеза по основу закона, ванпарничног поравнања и сл., директним отписивањем, задужењем рачуна на коме је обавеза исказана.

На рачуну 678 – Приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања, исказује се укидање неискоришћених дугорочних резервисања задужењем одговарајућих рачуна групе 40 и рачуна 467 – Обавезе за краткорочна резервисања.

На рачуну 679 – Остали непоменути приходи, исказују се остали непоменути приходи за које није прописан посебан рачун у оквиру рачуна групе 67.

Члан 57.

На рачунима групе 68 – Приходи од усклађивања вредности имовине, исказују се позитивни ефекти промене (фер) вредности нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме, биолошких средстава и залиха до висине претходно исказаних расхода за та средства по основу вредносног усклађивања, као и других укидања исправки вредности по основу вредносног усклађивања у складу са МРС 16, МРС 36, МРС 38 и другим релевантним МРС и рачуноводственом политиком. Уколико позитивни ефекти превазилазе претходно идентификоване ефекте обезвређења, разлика се књижи у корист рачуна 330.

Правна лица која примењују МСФИ за МСП на рачунима ове групе исказују позитивне ефекте промене фер вредности имовине у складу са Одељком 14, Одељком 16, Одељком 34 и другим релевантним одредбама МСФИ за МСП.

Члан 58.

На рачунима групе 69 – Добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике, исправке грешака ранијих периода и пренос прихода, исказују се добици према називима рачуна ове групе и пренос укупних прихода на крају периода.

На рачуну 690 – Добитак пословања које се обуставља, исказују се добици организационих делова за које је донета одлука о обустављању пословања, у складу са МСФИ 5.

На рачуну 691 – Приходи од ефеката промене рачуноводствених политика, исказују се ефекти промена рачуноводствене политике који нису материјално значајни.

На рачуну 692 – Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне, исказују се ефекти исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне.

На рачуну 699 – Пренос прихода, исказује се пренос прихода задужењем овог рачуна у корист одговарајућих рачуна групе 71. На крају године врши се закључивање овог рачуна његовим одобрењем, а на терет појединих рачуна групе 60 до 69.

Класа 7: Отварање и закључак рачуна стања и успеха
Члан 59.

На рачунима групе 70 – Отварање главне књиге, исказују се почетна стања појединих позиција активе и пасиве на почетку сваке нове пословне године или у току године при отпочињању пословања новог правног лица и предузетника.

На рачуну 700 – Отварање главне књиге, исказују се стања почетних позиција активе и пасиве на почетку сваке нове пословне године или у току године или отпочињању пословања новог правног лица и предузетника. Отварање главне књиге врши се задужењем рачуна 700 у корист рачуна главне књиге са пасивним салдом, односно задужењем рачуна главне књиге са активним почетним салдом а одобрењем рачуна 700. После отварања свих рачуна главне књиге збир дуговне и потражне стране рачуна 700 једнак је збиру биланса стања на основу кога се врши отварање рачуна главне књиге.

Члан 60.

На рачунима групе 71 – Закључак рачуна успеха, на дан годишњег биланса, исказује се закључак рачуна расхода и прихода.

На рачуну 710 – Расходи и приходи, исказује се закључак рачуна расхода и прихода, осим добитака и губитака пословања које се обуставља, задужењем овог рачуна у корист рачуна 599 – Пренос расхода, односно одобрењем овог рачуна на терет рачуна 699 – Пренос прихода. Књижења на рачуну 710 врше се по појединим позицијама Биланса успеха. Салдо рачуна 710 после преноса расхода и прихода преноси се на рачун 712 – Пренос укупног резултата.

На рачуну 711 – Добитак и губитак пословања које се обуставља, исказује се закључак рачуна, задужењем овог рачуна у корист рачуна 599 – Пренос расхода, односно одобрењем овог рачуна на терет рачуна 699 – Пренос прихода. Салдо рачуна 711 после преноса добитка и губитка пословања које се обуставља преноси се на рачун 712 – Пренос укупног резултата.

На рачуну 712 – Пренос укупног резултата, исказује се пренос добитка на крају обрачунског периода, задужењем овог рачуна у корист рачуна 720 – Добитак или губитак, односно задужењем рачуна 720 у корист овог рачуна, ако је остварен губитак.

Члан 61.

На рачунима групе 72 – Рачун добитка и губитка, исказује се остварени добитак или губитак на крају обрачунског периода, порез на добит, лична примања послодавца и пренос добитка или губитка.

На рачуну 720 – Добитак или губитак, исказује се остварени добитак или губитак на крају обрачунског периода одобрењем или задужењем овог рачуна на терет или у корист рачуна 724 – Пренос добитка или губитка.

На рачуну 721 – Порески расход периода, исказује се порески расход текућег периода обрачунат у складу са пореским прописима задужењем овог рачуна у корист рачуна 481 – Обавезе за порез из резултата.

На рачуну 722 – Одложени порески расходи и приходи периода, исказују се одложени порески расходи и приходи обрачунати у складу са МРС 12, односно Одељком 29 МСФИ за МСП.

На рачуну 723 – Лична примања послодавца, исказују се исплате личних примања послодавцу у друштвима лица у току године. Ако се износ извршених исплата не може покрити из оствареног добитка, непокривени износ се преноси, на крају обрачунског периода, на терет рачуна 724 – Пренос добитка или губитка.

На рачуну 724 – Пренос добитка или губитка, исказује се остварени добитак или губитак на крају обрачунског периода задужењем или одобрењем овог рачуна у корист или на терет рачуна 720, 721, 722 и 723. Остварени добитак који није распоређен, на крају обрачунског периода преноси се задужењем рачуна 724 у корист рачуна 341 – Нераспоређени добитак текуће године. Остварени губитак на крају обрачунског периода преноси се на терет рачуна 351 – Губитак текуће године, у корист рачуна 724.

У правном лицу са статусом друштва лица у наредној години остварени добитак се приписује капиталу ако је тако уговором утврђено, односно исказује као обавеза за исплату према власницима, а за износ губитка умањује се капитал по годишњем билансу.

Члан 62.

На рачунима групе 73 – Закључак рачуна стања, на дан биланса, исказује се закључак рачуна активе и пасиве Биланса стања.

На рачуну 730 – Изравнање рачуна стања, исказује се закључак рачуна главне књиге задужењем овог рачуна у корист рачуна активе, односно одобрењем овог рачуна на терет рачуна пасиве. Књижење на рачуну 730 врши се по појединим позицијама Биланса стања. По извршеном закључку свих рачуна главне књиге на овом рачуну збир дуговне и потражне стране је једнак.

Члан 63.

На рачунима групе 74 – Слободна група, правна лица и предузетници могу отварати посебне основне рачуне према сопственим потребама.

Класа 8: Ванбилансна евиденција
Члан 64.

На рачунима групе 88 – Ванбилансна актива, исказују се средства узета у оперативни лизинг (закуп), осим средстава узетих у финансијски лизинг, преузети производи и роба за заједничко пословање, комисиона роба, роба у консигнацији, материјал и роба примљени на обраду и дораду, дата јемства, гаранције и друга права и остала средства која нису у власништву правног лица и предузетника.

На рачунима ове групе исказују се и хартије од вредности које су ван промета, авали, гаранције и друга јемства, као и имовина која се налази код других субјеката.

Члан 65.

На рачунима групе 89 – Ванбилансна пасива, исказују се обавезе по основу средстава исказаних на рачунима групе 88.

Класа 9: Обрачун трошкова и учинака
Члан 66.

Правна лица и предузетници који обављају производну делатност у класи 9 обавезно воде основне рачуне 900, 902, групе рачуна 95 и 96 и рачуне 980, 982 и 983.

Остале рачуне предвиђене у класи 9, лица из става 1. овог члана воде у складу са својим потребама и начином обрачуна трошкова и учинака.

Правна лица и предузетници који не обављају производну делатност нису обавезни да воде евиденцију у оквиру рачуна класе 9.

Члан 67.

На рачунима групе 90 – Рачуни односа с финансијским књиговодством, исказује се преузимање залиха, преузимање набавке материјала и робе, преузимање трошкова и преузимање прихода.

На рачуну 900 – Рачун за преузимање залиха, на почетку пословне године, исказује се преузимање залиха материјала, недовршене производње, готових производа и робе задужењем рачуна групе 91, 95 и 96 у корист овог рачуна. Преузете залихе на овом рачуну исказују се у износу који је исказан у финансијском књиговодству на рачунима групе 10, 11, 12 и 13.

На рачуну 901 – Рачун за преузимање набавке материјала и робе, исказује се набавка материјала и робе када се стање, набавка, трошење и продаја тих залиха води на рачунима 910, 911 и 912 у оквиру класе 9 – Обрачун трошкова и учинака. За преузету набавку задужују се рачуни 910, 911 и 912 у корист рачуна 901.

На рачуну 902 – Рачун за преузимање трошкова, исказују се трошкови који су у финансијском књиговодству књижени на рачунима групе 51 до 55, као и трошкови финансирања који се књиже задужењем одговарајућих рачуна група 92, 93 и 94, ако се трошкови воде по местима трошкова, а на терет рачуна групе 95 и рачуна 982, ако се трошкови не воде по местима трошкова.

На рачуну 902 не књижи се преузимање трошкова материјала када се евиденција о стању, набавци и трошењу материјала води на рачуну 910 – Материјал, јер се у том случају трошење материјала књижи на потражној страни рачуна 910, уз задужење одговарајућих рачуна места трошкова и носилаца (рачуни група 92, 93, 94 и 95), односно на терет рачуна групе 95 и рачуна 982, ако се трошкови материјала не воде по местима трошкова.

На рачуну 903 – Рачун за преузимање прихода, исказује се преузимање пословних прихода који су књижени у финансијском књиговодству, а који се у посебном књиговодству обрачуна трошкова и учинака књиже у корист рачуна 986, 987, 988 и 989.

Члан 68.

На рачунима групе 91 – Материјал и роба, исказују се залихе материјала, робе и производа и робе у продавницама произвођача, када се евиденција о стању, набавци, трошењу и продаји тих залиха води на рачунима ове групе у оквиру посебног књиговодства обрачуна трошкова и учинака.

Када се евиденција о стању, набавци, трошењу и продаји залиха материјала и робе води у финансијском књиговодству на рачунима група 10 и 13, на рачунима групе 91 не врши се књижење.

На рачуну 910 – Материјал, односно на посебним аналитичким рачунима у оквиру овог рачуна исказује се евиденција о стању, набавци и трошењу залиха сировина, основног и помоћног материјала, осталог материјала, горива и мазива, алата и инвентара који се у целини отписују у обрачунском периоду (као што су ситан инвентар, ауто-гуме и амбалажа, ако се у целини отписују у обрачунском периоду). На посебним аналитичким рачунима у оквиру овог рачуна воде се одступања од планских набавних цена, исправка вредности и ревалоризација залиха. Преузимање почетног стања материјала књижи се задужењем рачуна 910 у корист рачуна 900, а набавка у корист рачуна 901.

Утрошени материјал књижи се задужењем рачуна групе 92, 93, 94 и 95, а за продат материјал задужењем рачуна 991, за мањкове рачуна 992, за отписе рачуна 993, а све у корист рачуна 910. За вишкове материјала задужује се рачун 910, а одобрава 994.

За излаз материјала врши се књижење и у класи 5, задужењем рачуна 511, 512, 513, 573, 575, 576, а у корист рачуна 510, а за вишкове задужењем рачуна 510 у корист рачуна 674.

На рачуну 911 – Роба, на посебним аналитичким рачунима, исказује се вредност залиха робе у складишту и стоваришту на велико, у продавницама и другим малопродајним објектима, у обради, доради и манипулацији, као и укалкулисани ПДВ и разлика у цени робе.

Преузимање почетног стања робе књижи се задужењем рачуна 911 у корист рачуна 900, а набавка у корист рачуна 901. Продаја робе књижи се задужењем рачуна 981 – Набавна вредност продате робе, у корист рачуна 911.

На рачуну 912 – Производи и роба у продавницама произвођача, на посебним аналитичким рачунима, исказује се вредност залиха производа и робе у продавницама и другим малопродајним објектима произвођачких правних лица и предузетника, као и укалкулисани ПДВ и разлика у цени робе.

Преузимање почетног стања производа и робе књижи се задужењем рачуна 912, у корист рачуна 900. Набавке робе у току периода књиже се задужењем рачуна 912, у корист рачуна 901. Пријем сопствених производа у продавницу у току периода књижи се задужењем рачуна 912, у корист рачуна групе 96.

Продаја производа и робе из сопствених продавница књижи се задужењем рачуна 981 – Набавна вредност продате робе и рачуна 980 – Трошкови продатих производа и услуга, у корист рачуна 912.

Члан 69.

На рачунима групе 92 – Рачуни места трошкова набавке, техничке управе и помоћних делатности, односно на посебним основним рачунима које правно лице и предузетник отвори у оквиру рачуна ове групе, после књижења у финансијском књиговодству, исказују се одговарајући трошкови у корист рачуна 902 – Рачун за преузимање трошкова, односно у корист рачуна 910 – Материјал, када се залихе материјала воде на овом рачуну.

Члан 70.

На рачунима групе 93 – Рачуни главних производних места трошкова, односно на посебним основним рачунима које правно лице и предузетник отвори у оквиру рачуна ове групе, после књижења у финансијском књиговодству, исказују се одговарајући трошкови у корист рачуна 902 – Рачун за преузимање трошкова, односно у корист рачуна 910 – Материјал, када се залихе материјала воде на овом рачуну.

Члан 71.

На рачунима групе 94 – Рачуни места трошкова управе, продаје и сличних активности, односно на посебним основним рачунима које правно лице и предузетник отвори у оквиру рачуна ове групе, после књижења у финансијском књиговодству, исказују се одговарајући трошкови у корист рачуна 902 – Рачун за преузимање трошкова, односно у корист рачуна 910 – Материјал, када се залихе материјала воде на овом рачуну.

Члан 72.

На рачунима групе 95 – Носиоци трошкова, исказују се почетно стање носиоца трошкова, директни трошкови који се на основу документације могу повезати за поједине учинке и индиректни трошкови који се на основу одговарајућих кључева за расподелу алоцирају на учинке.

Преузимање почетног стања носиоца трошкова књижи се задужењем рачуна 950 до 957 – Носиоци трошкова у корист рачуна 900.

На рачуну 950 до 957 – Носиоци трошкова, исказују се директни и индиректни трошкови задужењем појединих рачуна носилаца трошкова у корист рачуна 902 и 910, односно у корист рачуна групе 93.

На рачуну 958 – Полупроизводи сопствене производње, исказују се полупроизводи по цени коштања задужењем појединих рачуна полупроизвода сопствене производње у корист рачуна 950 до 957. Утрошак полупроизвода исказује се одобрењем рачуна 958 на терет рачуна групе 93 или на рачунима 950 до 957.

На рачуну 959 – Одступања у трошковима носилаца трошкова, исказује се разлика између цена по којима се воде залихе недовршених учинака и цена коштања тих залиха.

Члан 73.

На рачунима групе 96 – Готови производи, исказују се готови производи по цени коштања и одступања у трошковима готових производа.

Преузимање почетног стања готових производа књижи се задужењем рачуна 960 до 968 – Готови производи, а у корист рачуна 900.

На рачуну 960 до 968 – Готови производи, исказују се готови производи по цени коштања задужењем појединих рачуна готових производа у корист рачуна групе 95.

На рачуну 969 – Одступања у трошковима готових производа, исказује се разлика између цена по којима се воде залихе учинака готових производа и цена коштања тих залиха.

Члан 74.

На рачунима групе 97 – Слободна група, правна лица и предузетници могу отварати посебне основне рачуне према сопственим потребама.

Члан 75.

На рачунима групе 98 – Расходи и приходи, исказују се трошкови продатих производа и услуга, набавна вредност продате робе, трошкови периода, отписи, мањкови, обезвређење и вишкови залиха учинака, остали расходи и приходи по основу продаје производа и услуга, приходи од продаје робе и остали приходи.

На рачуну 980 – Трошкови продатих производа и услуга, исказује се вредност продатих производа и услуга по стварним трошковима, задужењем овог рачуна у корист рачуна група 95 и 96.

На терет овог рачуна књижи се и вредност сопствених учинака употребљених за нематеријална улагања, основна средства, материјал и резервне делове, прираст основног стада и сопствени транспорт набавке материјала и робе, укључујући и трошкове утовара, истовара и сл.

На рачуну 981 – Набавна вредност продате робе, исказује се набавна вредност продате робе у корист рачуна 911 и 912.

На рачуну 982 – Трошкови периода, исказују се трошкови који се не укључују у цену коштања залиха недовршене производње и готових производа, већ се директно накнађују на терет прихода обрачунског периода.

На рачуну 983 – Отписи, мањкови и вишкови залиха учинака, исказује се вредност отписа, мањкова и вишкова залиха недовршене производње и готових производа.

Отписи и мањкови књиже се задужењем рачуна 983 у корист рачуна групе 95 и 96, а вишкови се књиже задужењем рачуна групе 95 и 96 у корист рачуна 983.

На овом рачуну исказују се и губици од обезвређења залиха недовршене производње и готових производа.

На рачуну 985 – Слободан рачун, правна лица и предузетници могу отварати посебне основне рачуне према својим потребама.

На рачуну 986 – Приходи по основу производа и услуга, исказују се приходи остварени од продаје производа и услуга на домаћем и страном тржишту.

На рачуну 987 – Приходи по основу робе, исказују се приходи остварени од продаје робе на домаћем и иностраном тржишту.

На рачуну 988 – Слободан рачун, правна лица и предузетници могу отварати посебне основне рачуне према сопственим потребама за исказивање на поједине врсте прихода.

На рачуну 989 – Други приходи, исказују се други приходи који нису исказани другим рачунима у оквиру рачуна групе 98.

Члан 76.

На рачунима групе 99 – Рачуни добитка, губитка и закључка, исказују се пословни добитак и губитак, губитак и добитак по основу продаје материјала, мањкови, отписи и вишкови материјала и робе, закључак обрачуна трошкова и учинака.

На рачуну 990 – Пословни добитак и губитак, исказује се пословни добитак или губитак који се утврђује тако што се на терет рачуна 990 преносе пословни расходи одобрењем рачуна 980, 981, 982 и 983. У корист рачуна 990 преносе се пословни приходи задужењем рачуна 986, 987, 988 и 989.

На рачуну 991 – Губитак и добитак по основу продаје материјала, исказују се губици од продаје материјала задужењем овог рачуна, а добици од продаје материјала одобрењем овог рачуна.

На рачуну 992 – Мањкови материјала и робе, исказују се мањкови материјала и робе задужењем овог рачуна у корист рачуна 910 и 911.

На рачуну 993 – Отписи материјала и робе, исказују се отписи материјала и робе задужењем овог рачуна у корист рачуна 910, 911 и део рачуна 912.

На рачуну 994 – Вишкови материјала и робе, исказују се вишкови материјала и робе задужењем рачуна 910, 911 и део рачуна 912 у корист овог рачуна.

На рачуну 999 – Закључак обрачуна трошкова и учинака, на дан годишњег биланса, исказује се закључак рачуна обрачуна трошкова и учинака задужењем рачуна 999 у корист рачуна који имају дуговни салдо и задужењем рачуна који имају потражни салдо у корист рачуна 999.

III. ПРИЗНАВАЊЕ И МЕРЕЊЕ У СЛУЧАЈУ СТЕЧАЈА И ЛИКВИДАЦИЈЕ

Члан 77.

При састављању финансијских извештаја на дан отварања, односно закључења поступка стечаја и ликвидације, као и у случајевима када се у току трајања тих поступака састављају годишњи финансијски извештаји, правна лица и предузетници примењују одредбе овог правилника, с тим што вредновање имовине која чини стечајну масу врше у висини очекиваног уновчења у складу са прописима којима се уређују стечај и ликвидација правних лица.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 78.

Правна лица и предузетници који су вршили разграничење нето ефеката обрачунате уговорене валутне клаузуле и нето ефеката обрачунатих курсних разлика у складу са одредбама чл. 77а до 77л Правилника о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС”, бр. 114/06, 119/08, 9/09, 4/10, 3/11 и 101/12), у смислу обавеза и потраживања по основу којих су ти ефекти обрачунати, дужни су да износ разграничених нето ефеката обрачунате уговорене валутне клаузуле и разграничених нето ефеката обрачунатих курсних разлика пренесу на терет расхода, односно прихода приликом састављања финансијских извештаја за 2014. годину.

Преношење разграничених нето ефеката, из става 1. овог члана, правна лица и предузетници спроводе променом рачуноводствене процене у складу са МРС 8, односно одељком 10 МСФИ за МСП.

Члан 79.

Правна лица и предузетници врше прекњижавање са рачуна Контног оквира прописаних Правилником о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС”, бр. 114/06, 119/08, 9/09, 4/10, 3/11 и 101/12) на рачуне Контног оквира који су прописани овим правилником на основу Упоредног прегледа за прекњижавање са рачуна претходног Контног оквира на рачуне новог Контног оквира, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 80.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, и предузетнике („Службени гласник РС”, број 118/13).

Изузетно од става 1. овог члана, правна лица и предузетници који су евидентирали пословне промене применом Контног оквира и садржине рачуна у Контном оквиру прописаних Правилником из става 1. овог члана, могу да наставе да евидентирају те промене у складу са тим правилником до 31. децембра 2014. године.

Правна лица и предузетници који имају пословну годину различиту од календарске, а која се завршава пре 31. децембра 2014. године, као и правна лица и предузетници који састављају ванредне финансијске извештаје пре 31. децембра 2014. године, за ту пословну годину, односно ванредне финансијске извештаје, примењују Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник РС”, бр. 114/06, 119/08, 9/09, 4/10, 3/11 и 101/12).

Правна лица и предузетници који нису евидентирали пословне промене применом Контног оквира и садржине рачуна у Контном оквиру прописаних Правилником из става 1. овог члана, те промене евидентирају у складу са овим правилником од дана његовог ступања на снагу.

Одредбе овог правилника примењују се почев од састављања финансијских извештаја за 2014. годину.

Члан 81.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

КОНТНИ ОКВИР ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, ЗАДРУГЕ И ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Класа 0: УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ И СТАЛНА ИМОВИНА

00 – УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

000 – Уписане а неуплаћене акције

001 – Уписани а неуплаћени удели и улози

01 – НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

010 – Улагања у развој

011 – Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке

012 – Софтвер и остала права

013 – Гудвил

014 – Остала нематеријална имовина

015 – Нематеријална имовина у припреми

016 – Аванси за нематеријалну имовину

019 – Исправка вредности нематеријалне имовине

02 – НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

020 – Пољопривредно и остало земљиште

021 – Грађевинско земљиште

022 – Грађевински објекти

023 – Постројења и опрема

024 – Инвестиционе некретнине

025 – Остале некретнине, постројења и опрема

026 – Некретнине, постројења и опрема у припреми

027 – Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

028 – Аванси за некретнине, постројења и опрему

029 – Исправка вредности некретнина, постројења и опреме

03 – БИОЛОШКА СРЕДСТВА

030 – Шуме

031 – Вишегодишњи засади

032 – Основно стадо

037 – Биолошка средства у припреми

038 – Аванси за биолошка средства

039 – Исправка вредности биолошких средстава

04 – ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

040 – Учешћа у капиталу зависних правних лица

041 – Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима

042 – Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају

043 – Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи

044 – Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству

045 – Дугорочни пласмани у земљи и иностранству

046 – Хартије од вредности које се држе до доспећа

047 – Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели

048 – Остали дугорочни финансијски пласмани

049 – Исправка вредности дугорочних финансијских пласмана

05 – ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

050 – Потраживања од матичних и зависних правних лица

051 – Потраживања од осталих повезаних лица

052 – Потраживања по основу продаје на робни кредит

053 – Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу

054 – Потраживања по основу јемства

055 – Спорна и сумњива потраживања

056 – Остала дугорочна потраживања

059 – Исправка вредности дугорочних потраживања

Класа 1: ЗАЛИХЕ И СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ

10 – ЗАЛИХЕ МАТЕРИЈАЛА

100 – Обрачун набавне вредности залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара

101 – Материјал

102 – Резервни делови

103 – Алат и инвентар

104 – Материјал, резервни делови, алат и инвентар у обради, доради и манипулацији

109 – Исправка вредности материјала, резервних делова, алата и инвентара

11 – НЕДОВРШЕНА ПРОИЗВОДЊА И УСЛУГЕ

110 – Недовршена производња

111 – Недовршене услуге

12 – ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ

120 – Готови производи у складишту

13 – РОБА

130 – Обрачун набавке робе

131 – Роба у магацину

132 – Роба у промету на велико

133 – Роба у складишту, стоваришту и продавницама код других правних лица

134 – Роба у промету на мало

135 – Роба у обради, доради и манипулацији

136 – Роба у транзиту

137 – Роба на путу

139 – Исправка вредности робе

14 – СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ

140 – Нематеријална имовина намењена продаји

141 – Земљиште намењено продаји

142 – Грађевински објекти намењени продаји

143 – Инвестиционе некретнине намењене продаји

144 – Остале некретнине намењене продаји

145 – Постројења и опрема намењена продаји

146 – Биолошка средства намењена продаји

147 – Средства пословања које се обуставља

149 – Исправка вредности сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји

15 – ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ

150 – Плаћени аванси за материјал, резервне делове и инвентар у земљи

151 – Плаћени аванси за материјал, резервне делове и инвентар у иностранству

152 – Плаћени аванси за робу у земљи

153 – Плаћени аванси за робу у иностранству

154 – Плаћени аванси за услуге у земљи

155 – Плаћени аванси за услуге у иностранству

159 – Исправка вредности плаћених аванса

Класа 2: КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА И ПЛАСМАНИ, НОВЧАНА СРЕДСТВА И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

20 – ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

200 – Купци у земљи – матична и зависна правна лица

201 – Купци у иностранству – матична и зависна правна лица

202 – Купци у земљи – остала повезана лица

203 – Купци у иностранству – остала повезана лица

204 – Купци у земљи

205 – Купци у иностранству

206 – Остала потраживања по основу продаје

209 – Исправка вредности потраживања од продаје

21 – ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА

210 – Потраживања од извозника

211 – Потраживања по основу увоза за туђ рачун

212 – Потраживања из комисионе и консигнационе продаје

218 – Остала потраживања из специфичних послова

219 – Исправка вредности потраживања из специфичних послова

22 – ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

220 – Потраживања за камату и дивиденде

221 – Потраживања од запослених

222 – Потраживања од државних органа и организација

223 – Потраживања за више плаћен порез на добитак

224 – Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса

225 – Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају

226 – Потраживања по основу накнада штета

228 – Остала краткорочна потраживања

229 – Исправка вредности других потраживања

23 – КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

230 – Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица

231 – Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана лица

232 – Краткорочни кредити и зајмови у земљи

233 – Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

234 – Део дугорочних финансијских пласмана који доспева до једне године

235 – Хартије од вредности које се држе до доспећа – део који доспева до једне године

236 – Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха

237 – Откупљене сопствене акције намењене продаји и откупљени сопствени удели намењени продаји или поништавању

238 – Остали краткорочни финансијски пласмани

239 – Исправка вредности краткорочних финансијских пласмана

24 – ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

240 – Хартије од вредности – готовински еквиваленти

241 – Текући (пословни) рачуни

242 – Издвојена новчана средства и акредитиви

243 – Благајна

244 – Девизни рачун

245 – Девизни акредитиви

246 – Девизна благајна

248 – Остала новчана средства

249 – Новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност умањена

27 – ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

270 – Порез на додату вредност у примљеним фактурама по општој стопи (осим плаћених аванса)

271 – Порез на додату вредност у примљеним фактурама по посебној стопи (осим плаћених аванса)

272 – Порез на додату вредност у датим авансима по општој стопи

273 – Порез на додату вредност у датим авансима по посебној стопи

274 – Порез на додату вредност плаћен при увозу добара по општој стопи

275 – Порез на додату вредност плаћен при увозу добара по посебној стопи

276 – Порез на додату вредност обрачунат на услуге иностраних лица

277 – Накнадно враћен порез на додату вредност купцима – страним држављанима

278 – ПДВ надокнада исплаћена пољопривредницима

279 – Потраживања за више плаћени порез на додату вредност

28 – АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

280 – Унапред плаћени трошкови

281 – Потраживања за нефактурисани приход

282 – Разграничени трошкови по основу обавеза

288 – Одложена пореска средства

289 – Остала активна временска разграничења

Класа 3: КАПИТАЛ

30 – ОСНОВНИ КАПИТАЛ

300 – Акцијски капитал

301 – Удели друштава с ограниченом одговорношћу

302 – Улози

303 – Државни капитал

304 – Друштвени капитал

305 – Задружни удели

306 – Емисиона премија

309 – Остали основни капитал

31 – УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

310 – Уписане а неуплаћене акције

311 – Уписани а неуплаћени удели и улози

32 – РЕЗЕРВЕ

321 – Законске резерве

322 – Статутарне и друге резерве

33 – РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ И ГУБИЦИ

330 – Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме

331 – Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања

332 – Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала

333 – Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава

334 – Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања

335 – Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање

336 – Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока

337 – Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају

34 – НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

340 – Нераспоређени добитак ранијих година

341 – Нераспоређени добитак текуће године

35 – ГУБИТАК

350 – Губитак ранијих година

351 – Губитак текуће године

Класа 4: ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА, ОБАВЕЗЕ И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

40 – ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

400 – Резервисања за трошкове у гарантном року

401 – Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава

402 – Резервисања за задржане кауције и депозите

403 – Резервисања за трошкове реструктурирања

404 – Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених

405 – Резервисања за трошкове судских спорова

409 – Остала дугорочна резервисања

41 – ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

410 – Обавезе које се могу конвертовати у капитал

411 – Обавезе према матичним и зависним правним лицима

412 – Обавезе према осталим повезаним правним лицима

413 – Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана

414 – Дугорочни кредити и зајмови у земљи

415 – Дугорочни кредити и зајмови у иностранству

416 – Обавезе по основу финансијског лизинга

419 – Остале дугорочне обавезе

42 – КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

420 – Краткорочни кредити и зајмови од матичних и зависних правних лица

421 – Краткорочни кредити и зајмови од осталих повезаних лица

422 – Краткорочни кредити и зајмови у земљи

423 – Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

424 – Део дугорочних кредита и зајмова који доспева до једне године

425 – Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године

426 – Обавезе по краткорочним хартијама од вредности

427 – Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји

429 – Остале краткорочне финансијске обавезе

43 – ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

430 – Примљени аванси, депозити и кауције

431 – Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи

432 – Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству

433 – Добављачи – остала повезана лица у земљи

434 – Добављачи – остала повезана лица у иностранству

435 – Добављачи у земљи

436 – Добављачи у иностранству

439 – Остале обавезе из пословања

44 – ОБАВЕЗЕ ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА

440 – Обавезе према увознику

441 – Обавезе по основу извоза за туђ рачун

442 – Обавезе по основу комисионе и консигнационе продаје

449 – Остале обавезе из специфичних послова

45 – ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА

450 – Обавезе за нето зараде и накнаде зарада, осим накнада зарада које се рефундирају

451 – Обавезе за порез на зараде и накнаде зарада на терет запосленог

452 – Обавезе за доприносе на зараде и накнаде зарада на терет запосленог

453 – Обавезе за порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада на терет послодавца

454 – Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају

455 – Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет запосленог које се рефундирају

456 – Обавезе за порезе и доприносе на накнаде зарада на терет послодавца које се рефундирају

46 – ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ

460 – Обавезе по основу камата и трошкова финансирања

461 – Обавезе за дивиденде

462 – Обавезе за учешће у добитку

463 – Обавезе према запосленима

464 – Обавезе према директору, односно члановима органа управљања и надзора

465 – Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима

466 – Обавезе за нето приход предузетника који аконтацију подиже у току године

467 – Обавезе за краткорочна резервисања

469 – Остале обавезе

47 – ОБАВЕЗЕ ЗА ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

470 – Обавезе за порез на додату вредност по издатим фактурама по општој стопи (осим примљених аванса)

471 – Обавезе за порез на додату вредност по издатим фактурама по посебној стопи (осим примљених аванса)

472 – Обавезе за порез на додату вредност по примљеним авансима по општој стопи

473 – Обавезе за порез на додату вредност по примљеним авансима по посебној стопи

474 – Обавезе за порез на додату вредност по основу сопствене потрошње по општој стопи

475 – Обавезе за порез на додату вредност по основу сопствене потрошње по посебној стопи

476 – Обавезе за порез на додату вредност по основу продаје за готовину

479 – Обавезе за порез на додату вредност по основу разлике обрачунатог пореза на додату вредност и претходног пореза

48 – ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

480 – Обавезе за акцизе

481 – Обавезе за порез из резултата

482 – Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на терет трошкова

483 – Обавезе за доприносе који терете трошкове

489 – Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине

49 – ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

490 – Унапред обрачунати трошкови

491 – Унапред наплаћени приходи

494 – Разграничени зависни трошкови набавке

495 – Одложени приходи и примљене донације

496 – Разграничени приходи по основу потраживања

498 – Одложене пореске обавезе

499 – Остала пасивна временска разграничења

Класа 5: РАСХОДИ

50 – НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

500 – Набавка робе

501 – Набавна вредност продате робе

502 – Набавна вредност некретнина прибављених ради продаје

503 – Набавна вредност осталих сталних средстава намењених продаји

51 – ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ

510 – Набавка материјала

511 – Трошкови материјала за израду

512 – Трошкови осталог материјала (режијског)

513 – Трошкови горива и енергије

514 – Трошкови резервних делова

515 – Трошкови једнократног отписа алата и инвентара

52 – ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

520 – Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)

521 – Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца

522 – Трошкови накнада по уговору о делу

523 – Трошкови накнада по ауторским уговорима

524 – Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима

525 – Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора

526 – Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора

529 – Остали лични расходи и накнаде

53 – ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

530 – Трошкови услуга на изради учинака

531 – Трошкови транспортних услуга

532 – Трошкови услуга одржавања

533 – Трошкови закупнина

534 – Трошкови сајмова

535 – Трошкови рекламе и пропаганде

536 – Трошкови истраживања

537 – Трошкови развоја који се не капитализују

539 – Трошкови осталих услуга

54 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

540 – Трошкови амортизације

541 – Трошкови резервисања за гарантни рок

542 – Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава

543 – Резервисања за задржане кауције и депозите

544 – Резервисања за трошкове реструктурирања

545 – Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених

549 – Остала резервисања

55 – НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

550 – Трошкови непроизводних услуга

551 – Трошкови репрезентације

552 – Трошкови премија осигурања

553 – Трошкови платног промета

554 – Трошкови чланарина

555 – Трошкови пореза

556 – Трошкови доприноса

559 – Остали нематеријални трошкови

56 – ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

560 – Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима

561 – Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима

562 – Расходи камата (према трећим лицима)

563 – Негативне курсне разлике (према трећим лицима)

564 – Расходи по основу ефеката валутне клаузуле (према трећим лицима)

565 – Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата

566 – Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог свеобухватног добитка

569 – Остали финансијски расходи

57 – ОСТАЛИ РАСХОДИ

570 – Губици по основу расходовања и продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме

571 – Губици по основу расходовања и продаје биолошких средстава

572 – Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности

573 – Губици од продаје материјала

574 – Мањкови

575 – Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, који не испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог свеобухватног резултата

576 – Расходи по основу директних отписа потраживања

577 – Расходи по основу расходовања залиха материјала и робе

579 – Остали непоменути расходи

58 – РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ КОЈЕ СЕ ВРЕДНУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

580 – Обезвређење биолошких средстава

581 – Обезвређење нематеријалне имовине

582 – Обезвређење некретнина, постројења и опреме

583 – Обезвређење дугорочних финансијских пласмана и других хартија од вредности расположивих за продају

584 – Обезвређење залиха материјала и робе

585 – Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана

589 – Обезвређење остале имовине

59 – ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ, ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА И ПРЕНОС РАСХОДА

590 – Губитак пословања које се обуставља

591 – Расходи по основу ефеката промене рачуноводствених политика

592 – Расходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне

599 – Пренос расхода

Класа 6: ПРИХОДИ

60 – ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

600 – Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту

601 – Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту

602 – Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту

603 – Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту

604 – Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

605 – Приходи од продаје робе на иностраном тржишту

61 – ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

610 – Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту

611 – Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту

612 – Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту

613 – Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту

614 – Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

615 – Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту

62 – ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

620 – Приходи од активирања или потрошње робе за сопствене потребе

621 – Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе

63 – ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА УЧИНАКА

630 – Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга

631 – Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга

64 – ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.

640 – Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина

641 – Приходи по основу условљених донација

65 – ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

650 – Приходи од закупнина

651 – Приходи од чланарина

652 – Приходи од тантијема и лиценцних накнада

659 – Остали пословни приходи

66 – ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

660 – Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица

661 – Финансијски приходи од осталих повезаних лица

662 – Приходи од камата (од трећих лица)

663 – Позитивне курсне разлике (према трећим лицима)

664 – Приходи по основу ефеката валутне клаузуле (према трећим лицима)

665 – Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата

669 – Остали финансијски приходи

67 – ОСТАЛИ ПРИХОДИ

670 – Добици од продаје нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме

671 – Добици од продаје биолошких средстава

672 – Добици од продаје учешћа и хартија од вредности

673 – Добици од продаје материјала

674 – Вишкови

675 – Наплаћена отписана потраживања

676 – Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика који не испуњавају услове да се искажу у оквиру осталог свеобухватног резултата

677 – Приходи од смањења обавеза

678 – Приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања

679 – Остали непоменути приходи

68 – ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ

680 – Приходи од усклађивања вредности биолошких средстава

681 – Приходи од усклађивања вредности нематеријалне имовине

682 – Приходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме

683 – Приходи од усклађивања вредности дугорочних финансијских пласмана и хартија од вредности расположивих за продају

684 – Приходи од усклађивања вредности залиха

685 – Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних финансијских пласмана

689 – Приходи од усклађивања вредности остале имовине

69 – ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ, ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА И ПРЕНОС ПРИХОДА

690 – Добитак пословања које се обуставља

691 – Приходи од ефеката промене рачуноводствених политика

692 – Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне

699 – Пренос прихода

Класа 7: ОТВАРАЊЕ И ЗАКЉУЧАК РАЧУНА СТАЊА И УСПЕХА

70 – ОТВАРАЊЕ ГЛАВНЕ КЊИГЕ

700 – Отварање главне књиге

71 – ЗАКЉУЧАК РАЧУНА УСПЕХА

710 – Расходи и приходи

711 – Добитак и губитак пословања које се обуставља

712 – Пренос укупног резултата

72 – РАЧУН ДОБИТКА И ГУБИТКА

720 – Добитак или губитак

721 – Порески расход периода

722 – Одложени порески расходи и приходи периода

723 – Лична примања послодавца

724 – Пренос добитка или губитка

73 – ЗАКЉУЧАК РАЧУНА СТАЊА

730 – Изравнање рачуна стања

74 – СЛОБОДНА ГРУПА

Класа 8: ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

88 – ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

880 – Туђа средства узета у оперативни лизинг (закуп)

881 – Преузети производи и роба за заједничко пословање

882 – Роба узета у комисион и консигнацију

883 – Материјал и роба примљени на обраду и дораду

884 – Дата јемства, гаранције и друга права

885 – Хартије од вредности које су ван промета

889 – Имовина код других субјеката

89 – ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

890 – Обавезе за средства узета у оперативни лизинг (закуп)

891 – Обавезе за преузете производе и робу за заједничко пословање

892 – Обавезе за робу узету у комисион и консигнацију

893 – Обавезе за материјал и робу примљену на обраду и дораду

894 – Обавезе за дата јемства, гаранције и друга права

895 – Обавезе за хартије од вредности које су ван промета

899 – Обавезе за имовину код других субјеката

Класа 9: ОБРАЧУН ТРОШКОВА И УЧИНАКА

90 – РАЧУНИ ОДНОСА С ФИНАНСИЈСКИМ КЊИГОВОДСТВОМ

900 – Рачун за преузимање залиха

901 – Рачун за преузимање набавке материјала и робе

902 – Рачун за преузимање трошкова

903 – Рачун за преузимање прихода

91 – МАТЕРИЈАЛ И РОБА

910 – Материјал

911 – Роба

912 – Производи и роба у продавницама произвођача

92 – РАЧУНИ МЕСТА ТРОШКОВА НАБАВКЕ, ТЕХНИЧКЕ УПРАВЕ И ПОМОЋНИХ ДЕЛАТНОСТИ

93 – РАЧУНИ ГЛАВНИХ ПРОИЗВОДНИХ МЕСТА ТРОШКОВА

94 – РАЧУНИ МЕСТА ТРОШКОВА УПРАВЕ, ПРОДАЈЕ И СЛИЧНИХ АКТИВНОСТИ

95 – НОСИОЦИ ТРОШКОВА

950 до 957 – Носиоци трошкова

958 – Полупроизводи сопствене производње

959 – Одступања у трошковима носиоца трошкова

96 – ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ

960 до 968 – Готови производи

969 – Одступања у трошковима готових производа

97 – СЛОБОДНА ГРУПА

98 – РАСХОДИ И ПРИХОДИ

980 – Трошкови продатих производа и услуга

981 – Набавна вредност продате робе

982 – Трошкови периода

983 – Отписи, мањкови и вишкови залиха учинака

985 – Слободан рачун

986 – Приходи по основу производа и услуга

987 – Приходи по основу робе

988 – Слободан рачун

989 – Други приходи

99 – РАЧУНИ ДОБИТКА, ГУБИТКА И ЗАКЉУЧКА

990 – Пословни добитак и губитак

991 – Губитак и добитак по основу продаје материјала

992 – Мањкови материјала и робе

993 – Отписи материјала и робе

994 – Вишкови материјала и робе

999 – Закључак обрачуна трошкова и учинака

 

Упоредни преглед за прекњижавање са рачуна претходног контног оквира на рачуне новог контног оквира

– садржи само нове и делимично измењене рачуне –

Ред. број Нови рачуни Са претходних рачуна
1. 012 – Софтвер и остала права 014 – Остала нематеријална улагања
2. 013 – Гудвил 012 – Гудвил
3. 019 – Исправка вредности нематеријалне имовине Исправка вредности са аналитичких рачуна групе 01 – Нематеријална улагања
4. 020 – Пољопривредно и остало земљиште Део рачуна 020 – Земљишта
5. 021 – Грађевинско земљиште Део рачуна 020 – Земљишта
6. 029 – Исправка вредности некретнина, постројења и опреме Исправка вредности са аналитичких рачуна у оквиру рачуна групе 02, осим рачуна на којима се исказују биолошка средстава
7. 030 – Шуме Део рачуна 021 – Шуме и вишегодишњи засади
8. 031 – Вишегодишњи засади Део рачуна 021 – Шуме и вишегодишњи засади
9. 032 – Основно стадо 025 – Основно стадо
10. 037 – Биолошка средства у припреми Део рачуна 027 – Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у припреми
11. 038 – Аванси за биолошка средства Део рачуна 028 – Аванси за некретнине, постројења, опрему и биолошка средства
12. 039 – Исправка вредности биолошких средстава Исправка вредности са аналитичких рачуна 021 и 025 која се односи на биолошка средстава
13. 040 – Учешћа у капиталу зависних правних лица 030 – Учешћа у капиталу зависних правних лица
14. 041 – Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима 031 – Учешћа у капиталу осталих повезаних (придружених) правних лица
15. 042 – Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају 032 – Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају
16. 043 – Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи Део 033 – Дугорочни кредити матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима
17. 044 – Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству Део 033 – Дугорочни кредити матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима
18. 045 – Дугорочни пласмани у земљи и иностранству 034 – Дугорочни кредити у земљи
19. 045 – Дугорочни пласмани у земљи и иностранству 035 – Дугорочни кредити у иностранству
20. 046 – Хартије од вредности које се држе до доспећа 036 – Хартије од вредности које се држе до доспећа
21. 047 – Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели 037 – Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели
22. 048 – Остали дугорочни финансијски пласмани 038 – Остали дугорочни финансијски пласмани
23. 049 – Исправка вредности дугорочних финансијских пласмана 039 – Исправка вредности дугорочних финансијских пласмана
24. 050 – Потраживања од матичних и зависних правних лица Део рачуна на којима су исказана потраживања од матичних и зависних лица чији је рок доспелости дужи од годину дана
25. 051 – Потраживања од осталих повезаних лица Део рачуна на којима су исказана потраживања од осталих повезаних лица чији је рок доспелости дужи од годину дана
26. 052 – Потраживања по основу продаје на робни кредит Део рачуна 038 – Остали дугорочни финансијски пласмани
27. 053 – Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу Део рачуна 038 – Остали дугорочни финансијски пласмани
28. 054 – Потраживања по основу јемства Део рачуна на којем су исказана дугорочна потраживања по основу јемства
29. 055 – Спорна и сумњива потраживања Део рачуна на којем су исказана утужена и сумњива потраживања
30. 056 – Остала дугорочна потраживања Део рачуна на којем су исказана остала дугорочна потраживања
31. 059 – Исправка вредности дугорочних потраживања Део рачуна 039 и других рачуна на којима је исказана исправка вредности дугорочних потраживања
32. 104 – Материјал, резервни делови, алат и инвентар у обради, доради и манипулацији Део рачуна 101, 102 и 103
33. 150 – Плаћени аванси за материјал, резервне делове и инвентар у земљи Део рачуна 150 – Дати аванси за залихе и услуге
34. 151 – Плаћени аванси за материјал, резервне делове и инвентар у иностранству Део рачуна 150 – Дати аванси за залихе и услуге
35. 152 – Плаћени аванси за робу у земљи Део рачуна 150 – Дати аванси за залихе и услуге
36. 153 – Плаћени аванси за робу у иностранству Део рачуна 150 – Дати аванси за залихе и услуге
37. 154 – Плаћени аванси за услуге у земљи Део рачуна 150 – Дати аванси за залихе и услуге
38. 155 – Плаћени аванси за услуге у иностранству Део рачуна 150 – Дати аванси за залихе и услуге
39. 200 – Купци у земљи – матична и зависна правна лица Део рачуна 200 – Купци – матична и зависна правна лица
40. 201 – Купци у иностранству – матична и зависна правна лица Део рачуна 200 – Купци – матична и зависна
41. 202 – Купци у земљи – остала повезана лица Део рачуна 201 – Купци – остала повезана правна лица
42. 203 – Купци у иностранству – остала повезана лица Део рачуна 201 – Купци – остала повезана правна лица
43. 204 – Купци у земљи 202 – Купци у земљи
44. 205 – Купци у иностранству 203 – Купци у иностранству
45. 225 – Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају Део рачуна 228 – Остала потраживања
46. 226 – Потраживања по основу накнада штета Део рачуна 228 – Остала потраживања
47. 270 – Порез на додату вредност у примљеним фактурама по општој стопи (осим плаћених аванса) Део рачуна 287 – Разграничени порез на додату вредност за део ПДВ који је обрачунат по општој стопи
48. 271 – Порез на додату вредност у примљеним фактурама по посебној стопи (осим плаћених аванса) Део рачуна 287 – Разграничени порез на додату вредност за део ПДВ који је обрачунат по посебној стопи
49. / 290 – Губитак изнад висине капитала
50. 306 – Емисиона премија 320 – Емисиона премија
51. 330 – Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме Део рачуна 330 – Ревалоризационе резерве
52. 331 – Актуарски добици или губици по основу планова дефинисаних примања
53. 332 – Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала
54. 333 – Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава
55. 334 – Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања 331 – Резерве по основу прерачуна финансијских извештаја приказаних у другој функционалној валути, односно валути приказивања
56. 335 – Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање
57. 336 – Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока Део рачуна 330 – Ревалоризационе резерве
58. 337 – Добици или губици по основу хартија од вредности расположивих за продају Износи са рачуна 332 и 333
59. 405 – Резервисања за трошкове судских спорова Део рачуна 409 – Остала дугорочна резервисања
60. 416 – Обавезе по основу финансијског лизинга Део рачуна 419 – Остале дугорочне обавезе
61. 431 – Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи Део рачуна 431 – Добављачи – матична и зависна правна лица
62. 432 – Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству Део рачуна 431 – Добављачи – матична и зависна правна лица
63. 433 – Добављачи – остала повезана лица у земљи Део рачуна 432 – Добављачи – остала повезана правна лица
64. 434 – Добављачи – остала повезана лица у иностранству Део рачуна 432 – Добављачи – остала повезана правна лица
65. 435 – Добављачи у земљи 433 – Добављачи у земљи
66. 436 – Добављачи у иностранству 434 – Добављачи у иностранству
67. 470 – Обавезе за порез на додату вредност по издатим фактурама по општој стопи (осим примљених аванса) Део рачуна 497 – Разграничене обавезе за порез на додату вредност за део ПДВ који је обрачунат по општој стопи
68. 471 – Обавезе за порез на додату вредност по издатим фактурама по посебној стопи (осим примљених аванса) Део рачуна 497 – Разграничене обавезе за порез на додату вредност за део ПДВ који је обрачунат по посебној стопи
69. 514 – Трошкови резервних делова Део са рачуна групе 51
70. 515 – Трошкови једнократног отписа алата и инвентара Део са рачуна групе 51
71. 572 – Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности Рачун 572 – Губици по основу продаје учешћа у капиталу и хартија од вредности и део 579 – Остали непоменути расходи
72. 576 – Расходи по основу директних отписа потраживања Део рачуна 579 – Остали непоменути расходи
73. 600 – Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту Део рачуна 600 – Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима
74. 601 – Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту Део рачуна 600 – Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима
75. 602 – Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту Део рачуна 601 – Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима
76. 603 – Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту Део рачуна 601 – Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима
77. 604 – Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 602 – Приходи од продаје робе на домаћем тржишту
78. 605 – Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 603 – Приходи од продаје робе на иностраном тржишту
79. 610 – Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту Део рачуна 610 – Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима
80. 611 – Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту Део рачуна 610 – Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима
81. 612 – Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту Део рачуна 611 – Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима
82. 613 – Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту Део рачуна 611 – Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима
83 614 – Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 612 – Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту
84. 615 – Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту 613 – Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту
85. 672 – Добици од продаје учешћа и хартија од вредности Рачун 672 – Добици од продаје учешћа и дугорочних хартија од вредности и део 679 – Остали непоменути приходи
86. 880 – Туђа средства узета у оперативни лизинг (закуп) Део са рачуна групе 88 – Ванбилансна актива
87. 881 – Преузети производи и роба за заједничко пословање Део са рачуна групе 88 – Ванбилансна актива
88. 882 – Роба узета у комисион и консигнацију Део са рачуна групе 88 – Ванбилансна актива
89. 883 – Материјал и роба примљени на обраду и дораду Део са рачуна групе 88 – Ванбилансна актива
90. 884 – Дата јемства, гаранције и друга права Део са рачуна групе 88 – Ванбилансна актива
91. 885 – Хартије од вредности које су ван промета Део са рачуна групе 88 – Ванбилансна актива
92. 889 – Имовина код других субјеката Део са рачуна групе 88 – Ванбилансна актива
93. 890 – Обавезе за средства узета у оперативни лизинг (закуп) Део са рачуна групе 89 – Ванбилансна пасива
94. 891 – Обавезе за преузете производе и робу за заједничко пословање Део са рачуна групе 89 – Ванбилансна пасива
95. 892 – Обавезе за робу узету у комисион и консигнацију Део са рачуна групе 89 – Ванбилансна пасива
96. 893 – Обавезе за материјал и робу примљену на обраду и дораду Део са рачуна групе 89 – Ванбилансна пасива
97. 894 – Обавезе за дата јемства, гаранције и друга права Део са рачуна групе 89 – Ванбилансна пасива
98. 895 – Обавезе за хартије од вредности које су ван промета Део са рачуна групе 89 – Ванбилансна пасива
99. 899 – Обавезе за имовину код других субјеката Део са рачуна групе 89 – Ванбилансна пасива

НАПОМЕНА: У упоредни преглед унети су само нови и иновирани рачуни на које се, код прекњижавања преноси стање и промет са претходних рачуна који се гасе са преласком на примену новог Контног оквира прописаног овим правилником.

Поделите: