Правилник о амортизацији сталних средстава која се признаје за пореске сврхе

Службени гласник РС“, број 93/2019

 

Члан 1.

Овим правилником уређују се начин разврставања сталних средстава по групама, врсте нематеријалних средстава и начин утврђивања амортизације сталних средстава за пореске сврхе.

Члан 2.

Стална средства која подлежу обрачуну амортизације за пореске сврхе (у даљем тексту: пореска амортизација), осим нематеријалних средстава, разврставају се по групама и амортизују по стопама прописаним чланом 10б став 3. Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19 – у даљем тексту: Закон), и то:

Број групе Врста сталних средстава Амортизациона стопа
1 2 3
I 1. Асфалтне површине 2,5%
2. Авионске писте
3. Бране за акумулацију вода
4. Цеви за гасовод
5. Докови за везивање бродова
6. Електране
7. Електрични далеководи
8. Хангари
9. Лукобрани
10. Марине
11. Мостови
12. Надвожњаци и вијадукти
13. Нафтоводи
14. Одводни и доводни канали
15. Паркинг површине
16. Путеви и ауто-путеви
17. Рибњаци
18. Складишта и резервоари
19. Спортски објекти (стадиони, базени, спортске хале и др.)
20. Силоси на пољопривредним добрима
21. Тунели
22. Водоводи и цевоводи
23. Железничка инфраструктура
24. Зграде
25. Све остале непоменуте непокретности
II 1. Авиони 10%
2. Бродови и остали пловни објекти
3. Клима уређаји, калорифери, ваздушне завесе, напа кондензациона и сва остала опрема за хлађење, грејање и проток ваздуха
4. Лифтови
5. Бојлери
6. Намештај у бродовима
7. Медицинска опрема
8. Ограде
9. Намештај за пословни простор (столови, столице, фотеље, комоде, ормани, полице и др.)
10. Опрема за производњу и дистрибуцију соларне енергије
11. Опрема за производњу и дистрибуцију електричне енергије, гаса, топлоте и воде
12. Вагони
13. Виногради
14. Воћњаци
15. Непокретности које имају употребни век краћи од 40 година (за које обвезник мишљењем овлашћеног вештака документује да им је употребни век краћи од 40 година)
III 1. Алат и инвентар 15%
2. Аутобуси
3. Аутомобили
4. Опрема за термо електране
5. Опрема за производњу млека и млечних производа
6. Фискалне касе
7. Флипери
8. Хладњаче за поврће
9. Калкулатори
10. Камиони и приколице
11. Лабораторијска опрема
12. Машине за чишћење житарица
13. Опрема за фотокопирање
14. Улагање на туђим основним средствима
15. Опрема за истраживање
16. Постројења за прављење бетона
17. Покретна опрема за производњу електричне енергије (агрегати и сл.)
18. Радари
19. Телевизијске антене
20. Сва остала стална средства (осим непокретности) која нису посебно назначена у групама II до V
IV 1. Намештај у авионима 20%
2. Опрема за контролу загађења ваздуха и воде - нелиценцирана
3. Опрема за емитовање радио и ТВ програма
4. Опрема за нафтне бушотине
5. Опрема за обраду руде
6. Резервни делови за авионе
7. Фиксна и мобилна телефонска опрема и апарати, факс апарати и телеграфска опрема
8. Повратна амбалажа која се даје купцима при продаји производа са обавезом враћања
V 1. Аутомобили за изнајмљивање или лизинг и такси возила 30%
2. Билборди
3. Браници за путеве и пруге
4. Електричне рекламе
5. Електронска и IT опрема за процесирање података
6. Опрема за информатичку инфраструктуру (Yupak, Интернет)
7. Филмови
8. Телевизијске рекламе и спотови
9. Грађевинска покретна опрема
10. Калупи за ливење
11. Књиге у библиотеци које се изнајмљују
12. Индустријски ножеви
13. Опрема за сечу дрвећа
14. Платно (теписи, застори, завесе, итисони и сл.)
15. Покретна опрема која користи електричну енергију (бушилица, брусилица и сл.)
16. Покретни кампови
17. Скенери за бар код
18. Трактори
19. Униформе
20. Видео игре - на новчић
21. Видео траке, CD, DVD и сл.
22. Основно стадо

 

Члан 3.

Пореска амортизација сталних средстава утврђује се применом пропорционалне методе за свако стално средство посебно, на следећи начин:

Набавна вредност сталног средства за сврху обрачуна пореске амортизације (у даљем тексту: набавна вредност) представља вредност по којој је средство први пут признато у пословним књигама у складу са прописима о рачуноводству и МРС, односно МСФИ и МСФИ за МСП (у даљем тексту: прописи о рачуноводству).

Набавна вредност не може се мењати током трајања обрачуна пореске амортизације, осим у случају накнадних улагања која се у складу са прописима о рачуноводству укључују у набавну вредност сталног средства (у даљем тексту: накнадна улагања).

Уколико је износ амортизације обрачунат у складу са прописима о рачуноводству (у даљем тексту: рачуноводствена амортизација) нижи од износа пореске амортизације, утврђене у складу са ставом 1. овог члана, као расход амортизације у пореском периоду признаје се рачуноводствена амортизација.

Укупан износ амортизације утврђене за свако стално средство посебно, признаје се највише до износа набавне вредности сваког сталног средства посебно, увећане за евентуална накнадна улагања.

Обрачун пореске амортизације започиње и престаје истовремено са обрачуном рачуноводствене амортизације.

У случају када је у пореском периоду стално средство отуђено, односно уништено, као расход у том пореском периоду признаје се износ позитивне разлике између неотписане пореске и неотписане рачуноводствене вредности тог средства која се утврђује у пореском периоду у којем је дошло до престанка обрачуна амортизације, при чему се тако утврђена разлика умањује за расход обезвређења који се признаје у истом пореском периоду у складу са Законом.

Неотписана пореска вредност из става 7. овог члана утврђује се тако што се набавна вредност, увећана за накнадна улагања, умањи за износ пореске амортизације.

Члан 4.

Амортизација инвестиционих некретнина које се након почетног признавања у пословним књигама обвезника вреднују по методи фер вредности, утврђује се сходном применом одредаба члана 3. ст. 1, 2, 3. и 5. овог правилника, применом стопе од 2,5%.

Члан 5.

Амортизација нематеријалних средстава признаје се као расход у износу рачуноводствене амортизације.

Под нематеријалним средствима из става 1. овог члана подразумевају се улагања извршена у одређена немонетарна средства без физичког садржаја, као што су: концесије, патенти, робне и услужне марке, жигови, модели, лиценце, франшизе и остала нематеријална средства.

Изузетно од става 2. овог члана, у случају сталних средстава која су узета у закуп са правом коришћења дужим од годину дана, а која се, сходно прописима о рачуноводству код примаоца лизинга признају као средство, расход по основу амортизације признаје се у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 6.

Обрачун пореске амортизације сталних средстава која су стечена путем статусне промене, обвезник – стицалац наставља до истека преосталог амортизационог века и на начин који је у складу са овим правилником утврдио обвезник који та средства преноси статусном променом.

Обрачун пореске амортизације сталних средстава која су стечена путем статусне промене од обвезника – преносиоца који је амортизацију тих средстава утврђивао на начин прописан одредбама члана 10. Закона, обвезник – стицалац наставља на исти начин који је примењивао и обвезник – преносилац.

Члан 7.

Обвезник је дужан да за свако стално средство појединачно обезбеди следеће податке:

1) датум када је стално средство набављено и стављено у употребу;

2) износ набавне вредности;

3) датум започињања обрачуна рачуноводствене амортизације;

4) износ накнадних улагања;

5) износ рачуноводствене амортизације у пореском периоду;

6) износ рачуноводствене амортизације који се, у пореском периоду, признаје за пореске сврхе;

7) износ пореске амортизације у пореском периоду;

8) износ пореске амортизације који се, у пореском периоду, признаје за пореске сврхе;

9) износ неотписане пореске вредности на крају пореског периода;

10) износ неотписане пореске вредности на дан престанка обрачуна амортизације;

11) износ неотписане рачуноводствене вредности на дан престанка обрачуна амортизације.

Изузетно од става 1. овог члана, обвезник је дужан да податке из става 1. тач. 5), 6), 8), 10) и 11) овог члана обезбеди и у збирном износу за сва стална средства за која се амортизација утврђује у складу са овим правилником.

Податак о амортизацији која се признаје као расход за пореске сврхе обвезник исказује у Обрасцу ПОА – Подаци о амортизацији сталних средстава стечених почев од 1. јануара 2019. године за период од _____. до _____. 20__. године, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

У Обрасцу ПОА исказују се подаци за сва стална средства у збирном износу, на следећи начин:

1) под редним бројем 1. – Износ амортизације који се признаје као расход у пореском периоду;

2) под редним бројем 2. – Износ разлике између неотписане пореске и неотписане рачуноводствене вредности сталних средстава, који се признаје у пореском периоду као расход у складу са чланом 3. став 7. овог правилника;

3) под редним бројем 3. – Укупан износ амортизације који се признаје као расход у пореском периоду, изражен као збир износа са ред. бр. 1. и 2. овог обрасца. Податак са овог редног броја, увећан за износ амортизације сталних средстава утврђен на начин прописан одредбама члана 10. Закона, исказује се на одговарајућем редном броју Обрасца ПБ 1, који је прописан правилником којим се уређује садржај пореског биланса и друга питања од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица.

Члан 8.

Не утврђује се амортизација за стална средства која се према прописима о рачуноводству воде као залихе.

Члан 9.

За стална средства стечена закључно са 31. децембром 2018. године, односно последњим даном пореског периода који почиње у 2018. години, а која су стављена у употребу почев од 1. јануара 2019. године, односно првог дана пореског периода који почиње у 2019. години, амортизација се утврђује у складу са Правилником о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе („Службени гласник РС”, бр. 116/04, 99/10, 104/18 и 8/19).

Члан 10.

Одредбе овог правилника примењују се на стална средства стечена почев од 1. јануара 2019. године, односно почев од првог дана пореског периода који почиње у 2019. години.

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2020. године.

 

 

Поделите: