Објављен „Службени гласник РС“ број 93 од 26.12.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о амортизацији сталних средстава која се признаје за пореске сврхе
 • ПРАВИЛНИК о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе и за грејање
 • ПРАВИЛНИК о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе органу јединице локалне самоуправе, односно пријаве коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно градској управи месечно за преузимања, односно испоруке робе у току месеца
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2020. годину
 • ИЗНОС највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2020. годину
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за октобар 2019. године
 • ПОДАЦИ о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији за период јул 2018 — јун 2019. године у односу на период јул 2017 — јун 2018. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 93 од 26.12.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о проглашењу Споменика природе „Бледерија”
 • СТРАТЕГИЈА заштите потрошача за период 2019–2024. године
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину
 • ПРАВИЛНИК о амортизацији сталних средстава која се признаје за пореске сврхе
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе и за грејање
 • ПРАВИЛНИК о Списку корисника јавних средстава
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада
 • ПРАВИЛНИК o врстама отпада које се могу третирати у мобилним постројењима и врстама мобилних постројења за које се издаје дозвола за третман отпада
 • ПРАВИЛНИК о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом
 • ПРАВИЛНИК о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за утврђивање накнаде коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе органу јединице локалне самоуправе, односно пријаве коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно градској управи месечно за преузимања, односно испоруке робе у току месеца
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о Регистру хемикалија
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
 • ПРАВИЛНИК о начину рада Националне контактне тачке
 • ПРАВИЛНИК о остваривању образовно-васпитног рада у гимназији по програму интернационалне матуре (International Baccalaurate Diploma Programme — IBDP)
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину
 • ПРАВИЛНИК o изменама и допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци
 • ОДЛУКА о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину за Програм заштите природе Републике Србије за период од 2020. до 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2020. годину
 • ИЗНОС највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2020. годину
 • ЈАВНОИЗВРШИТЕЉСКА ТАРИФА
 • СУДСКИ ПОСЛОВНИК o измени Судског пословника
 • ЛИСТА одобрених супстанци
Правосуђе
 • ОДЛУКА о именовању судија поротника за мандатни период од пет година
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2193/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2199/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2313/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2360/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2363/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2376/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2377/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2387/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2388/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2389/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2402/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2404/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2408/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2438/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2440/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о престанку важења Правилника о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке
 • ПРАВИЛНИК о накнади трошкова за медицинска средства која се користе за пружање здравствених услуга лапароскопском методом
 • ПРАВИЛНИК о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • ОДЛУКА Проширене комисије Евроконтрола број 19/162 од 28. новембра 2019. године
 • ИЗВОД из Одлуке Проширене комисије Евроконтрола број 19/161 од 28. новембра 2019. године
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за октобар 2019. године
 • ПОДАЦИ о кретању просечне месечне зараде без пореза и доприноса и о кретању потрошачких цена у Републици Србији за период јул 2018 — јун 2019. године у односу на период јул 2017 — јун 2018. године
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичном подручју на територији општине Врбас
 • ОДЛУКА о одређивању матичних подручја на територији општине Бачка Паланка
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад”, Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „10. октобар”, Барајево
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Јединство”, Бојник
ОГЛАСИ

Поделите: