Позив за достављање коментара на радне текстове подзаконских аката који се доносе на основу Закона о електронском фактурисању

Министарство финансија је на својој интернет страни објавило радне верзије подзаконских аката који се доносе на основу Закона о електронском фактурисању и позвало заинтересовану јавност да, у оквиру консултативног процеса, достави своје коментаре на радне текстове тих аката.

Ради се о радним верзијама следећих аката:

Уредба о ближим условима и начину чувања и стављања на увид електронских фактура и о начину обезбеђивања веродостојности и интегритета садржине фактура у папирном облику;

Уредба о поступку и условима за давање и одузимање сагласности за обављање послова информационог посредника;

Уредба о ближим условима и начину коришћења система за управљање фактурама;

Правилник о ближем уређењу елемената електронске фактуре, форме и начина доставе пратеће и друге документације, начина и поступка електронског евидентирања обрачуна пореза у систему електронских фактура и начина примене стандарда електронског фактурисања;

Правилник о начину и поступку регистровања за приступ систему електронских фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и о начину коришћења података доступним у систему електронских фактура;

Правилник о начину поступања централног информационог посредника и о начину вођења регистра информационих посредника.

Коментаре је могуће доставити на адресу електронске поште: elektronsko.fakturisanje@mfin.gov.rs , најкасније до 28. јуна 2021. године до 12 часова.

Поделите: