Poziv za dostavljanje komentara na radne tekstove podzakonskih akata koji se donose na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju

Ministarstvo finansija je na svojoj internet strani objavilo radne verzije podzakonskih akata koji se donose na osnovu Zakona o elektronskom fakturisanju i pozvalo zainteresovanu javnost da, u okviru konsultativnog procesa, dostavi svoje komentare na radne tekstove tih akata.

Radi se o radnim verzijama sledećih akata:

Uredba o bližim uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i o načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku;

Uredba o postupku i uslovima za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika;

Uredba o bližim uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama;

Pravilnik o bližem uređenju elemenata elektronske fakture, forme i načina dostave prateće i druge dokumentacije, načina i postupka elektronskog evidentiranja obračuna poreza u sistemu elektronskih faktura i načina primene standarda elektronskog fakturisanja;

Pravilnik o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i o načinu korišćenja podataka dostupnim u sistemu elektronskih faktura;

Pravilnik o načinu postupanja centralnog informacionog posrednika i o načinu vođenja registra informacionih posrednika.

Komentare je moguće dostaviti na adresu elektronske pošte: elektronsko.fakturisanje@mfin.gov.rs , najkasnije do 28. juna 2021. godine do 12 časova.

Podelite: