Postupanje sa stranim valutama kada su iste predmet predaje javnom beležniku u javnobeležnički depozit ili kada ih javni beležnik uplaćuje na račun otvoren kod banke

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-02295/2016-16 od 27.7.2016. god.)

Javnobeležnička delatnost uređena je Zakonom o javnom beležništvu („Sl. glasnik RS“, br. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14—dr. zakon, 93/14—dr. zakon, 121/14, 6/15 i 106/15), kojim se uređuju organizacija, delatnost, način i uslovi rada, kao i druga pitanja od značaja za javno beležništvo, čijim je čl. 165-175. posebno uređen javnobeležnički depozit. Kako je u dopisu navedeno, članom 165. stav 2. Zakona o javnom beležništvu propisano je da će stranka, kad predaje novac u javnobeležnički depozit, odrediti da li će javni beležnik čuvati novac u javnobeležničkom depozitu ili će ga uložiti u banku i pod kojim uslovima, a ako su predmet depozita strana valuta i devize, postupa u skladu sa propisima koji uređuju devizno poslovanje.

U vezi s prethodno navedenim, Ministarstvo finansija ukazuje da je članom 34. stav 1. Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 62/06, 31/11, 119/12 i 139/14, u daljem tekstu: Zakon) propisano da se plaćanje, naplaćivanje i prenos između rezidenata i između rezidenata i nerezidenata u Republici vrši u dinarima, dok je stavom 2. tačka 3) istog člana Zakona propisano da se, izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, plaćanje, naplaćivanje i prenos u Republici mogu se vršiti i u devizama po osnovu uplate depozita kao sredstva obezbeđenja. Osim navedenog, članom 34. stav 6. Zakona propisano je da se plaćanje, naplaćivanje i prenos u Republici mogu vršiti i u devizama i u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Dalje u dopisu se navodi da Zakon ne sadrži odredbe koje bi mogle da predstavljaju osnov za zakonito i pravilno postupanje javnih beležnika, kada se postupa po službenoj radnji prijema deviza u javnobeležnički depozit.

S tim u vezi, Ministarstvo finansija ukazuje da navedena pitanja nisu predmet uređivanja Zakona, već da se radi o pitanjima koja su od značaja za obavljanje javnobeležničke delatnosti kao službe od javnog poverenja, koju javni beležnik obavlja u skladu sa Zakonom o javnom beležništvu kao isključivo i stalno zanimanje dok mu ne prestane delatnost, a kojima je obuhvaćeno i obavljanje poslova preuzimanja na čuvanje isprava, novca, hartija od vrednosti i drugih predmeta. U tom smislu, Zakonom o javnom beležništvu je uređeno pravno dejstvo javnobeležničkog depozita tako što je članom 174. tog zakona propisano da javnobeležnički depozit ima isto pravno dejstvo, režim i karakter kao i sudski depozit. Istovremeno, uređivanjem pitanja shodne primene zakona i drugih propisa, u članu 175. Zakona o javnom beležništvu propisano je da se na javnobeležnički depozit shodno primenjuju zakon i drugi propisi koji uređuju sudski depozit, odnosno izvršeno upućivanje na shodnu primenu odredbi propisa kojima se uređuje postupanje u slučaju prijema strane valute u sudski depozit, a koja pitanja su uređena Zakonom o vanparničnom postupku („Sl. glasnik SRS“, br. 25/82 i 48/88 i „Sl. glasnik RS“, br. 46/95-dr. zakon, 18/05-dr. zakon, 85/12, 45/13-dr. zakon, 55/14, 6/15 i 106/15-dr. zakon), Sudskim poslovnikom („Sl. glasnik RS“, br. 110/09, 70/11, 19/12, 89/13, 96/15, 104/15, 113/15-ispr., 39/16 i 56/16) i drugim posebnim propisima kojima se uređuju ova specifična pitanja.

Najzad, u dopisu se postavlja i pitanje načina uplate deviza, primljenih u javnobeležnički depozit, na račun kod banke, a s obzirom na upite koje javni beležnik ima od stranih i domaćih pravnih lica, te komunikaciju koju je imao sa poslovnim bankama oko otvaranja depozitnog računa.

Članom 35. st. 2-3. Zakona propisano je da rezident – pravno lice, ogranak stranog pravnog lica i preduzetnik drži devize na deviznom računu kod banke ili ih prodaje banci, te da Narodna banka Srbije propisuje uslove pod kojima banke otvaraju devizne račune i način vođenja tih računa i deviznih štednih uloga rezidenata. U skladu s navedenim, Narodna banka Srbije je podzakonskim aktima bliže uredila pitanja uslova otvaranja i načina vođenja dinarskih i deviznih računa rezidenata i nerezidenata, te za dobijanje mišljenja u vezi sa otvaranjem i vođenjem računa na koja bi se uplaćivala sredstva primljena u javnobeležnički depozit upućujemo na tu instituciju.

Odgovor u vezi primene propisa dat je prema podacima koji su izneti u zahtevu. Ministarstvo finansija napominje da, shodno članu 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini („Sl. glasnik RS“, br. 9/10), Narodna skupština donosi autentično tumačenje zakona, kao i da, u skladu sa članom 80. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 101/07 i 95/10), mišljenja organa državne uprave nisu obavezujuća.

Izvor: Bilten – Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa (Ministarstvo finansija)

Podelite: