Посебни информациони систем АПР-а за достављање извештаја за 2015. годину доступан корисницима

Од данас, 1. фебурара 2016. године, омогућен је приступ корисницима Посебном информационом систему АПР-а за унос, контролу, потписивање и достављање извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја за 2015. годину.

Подсећамо да су сва правна лица и предузетници који воде двојно књиговодство дужни да извештаје за 2015. годину предају искључиво у електронском облику.

Преносимо у целости обавештење Агенције за привредне регистре:

„Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све заинтересоване кориснике да је од данас, 1. фебруара 2016. године, у оквиру дела Финансијски извештаји, омогућен приступ Посебном информационом систему Агенције, којим се обезбеђује јединствен поступак уноса, контроле, потписивања и достављања извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја са прописаном документацијом за 2015. годину.

Подсећамо да Закон о рачуноводству обавезује сва правна лица и предузетнике који воде двојно књиговодство да извештаје за статистичке потребе, као и финансијске извештаје и прописану документацију за 2015. годину, достављају Агенцији, искључиво у електронском облику, применом Посебног информационог система Агенције, потписане квалификованим електронским потписом законског заступника.

За примену посебног информационог система Агенција је обезбедила Техничко упутство за примену тог система, као и Техничко упутство за потписивање докумената и захтева квалификованим електронским потписом. За решавање спорних питања у вези примене посебног информационог система Агенције корисници се могу обратити на електронску адресу sd@apr.gov.rs.

Поред тога, Агенција је корисницима обезбедила увид у евиденцију обвезника путем линка Претрага евиденције обвезника. Претрага се може вршити по матичном броју, пореском идентификационом броју (ПИБ) или по називу правног лица односно предузетника. Кроз претрагу евиденције обвезника корисницима су на располагању подаци за сваког појединачног обвезника, и то: статусни подаци, подаци о законском заступнику, величина обвезника, обавеза вршења ревизије, рачуноводствена регулатива као и о обрасцима на којима обвезник саставља извештаје.

У случају да увидом у поменуту евиденцију обвезник, евентуално, утврди да подаци нису ажурни, потребно је да упути рекламацију за ажурирање тих података на електронску адресу obveznicifi@apr.gov.rs.

Детаљна упутства за састављање и достављање свих врста извештаја за 2015. годину корисницима су доступна путем линка Врсте финансијских и других извештаја и документације.“  

Поделите: