Порески аспект преноса удела без накнаде

(Мишљење Министарства финансија, бр. 430-00-69/2018-04 од 19.2.2018. год.)

1. Са становишта Закона о порезу на добит правних лица

Одредбом члана 6. став 1. Закона о порезу на добит правних лица („Сл. гласник РС“, бр. 25/01, 80/02, 80/02—др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14-др. закон, 142/14, 91/15-аутентично тумачење, 112/15 и 113/17, у даљем тексту: Закон) прописано је да је основица пореза на добит правних лица опорезива добит.

Сходно члану 7. став 1. Закона, за утврђивање опорезиве добити признају се расходи у износима утврђеним у билансу успеха који је сачињен у складу са МРС, односно МСФИ и МСФИ за МСП, као и прописима којима се уређује рачуноводство, осим расхода за које је овим законом прописан други начин утврђивања.

У складу са чланом 7а тачка 4) Закона, на терет расхода не признају се поклони чији је прималац повезано лице из члана 59. овог закона.

Како произилази из садржине поднетог дописа, обвезник (чији је оснивач и 100% власник нерезидентно правно лице) намерава да свој (100%) удео који поседује у зависном правном лицу, пренесе без накнаде свом оснивачу.

Сагласно наведеним законским одредбама, расход који обвезник (сагласно прописима о рачуноводству и МРС, односно МСФИ и МСФИ за МСП) евидентира у својим пословним књигама по основу преноса удела без накнаде свом повезаном лицу (оснивачу) не признаје се, као такав, у пореском билансу обвезника (сходно члану 7а тачка 4) Закона).

Имајући у виду да се по основу наведеног расхода врши усклађивање добити (из биланса успеха) исказане на редном броју 1.    Обрасца ПБ 1 који је прописан Правилником о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица („Сл. гласник РС“, бр. 20/14, 41/15 и 101/16), обвезник је дужан да за износ предметног расхода који се исказује на редном броју 9. Обрасца ПБ 1 увећа пореску основицу, односно опорезиву добит.

2. Са становишта Закона о порезима на имовину

Одредбом члана 5. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02, 84/02— исправка, 23/03—исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05—др. закон, 62/06—др. закон, 61/07, 20/09, 72/09—др. закон, 53/10, 101/11, 2/12— исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16 и 108/16, у даљем тексту: ЗПППА) прописано је да се пореска обавеза утврђује на основу прописа који су били на снази у време њеног настанка, осим ако је, у складу с уставом и законом, за поједине одредбе закона предвиђено да имају повратно дејство (члан 54. став 1. ЗПППА).

Према одредби члана 14. став 6. тачка 1) Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/01, 45/02—СУС, 80/02, 80/02— др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12—УС, 47/13 и 68/14 – др. закон, у даљем тексту: ЗПИ), од опорезивања порезом на наслеђе и поклон изузима се наслеђе, односно поклон удела у правном лицу и хартија од вредности.

Према одредби члана 23. ЗПИ, пренос уз накнаду удела у правном лицу није предмет опорезивања порезом на пренос апсолутних права.

Сагласно члану 5. став 1. и чл. 8. и 24. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 5/09), порез на наслеђе и поклон, односно порез на пренос апсолутних права, за пренос хартија од вредности и удела у правном лицу по основу уговора или другог акта закљученог до дана ступања на снагу овог закона, односно по основу одлуке суда која је постала правоснажна до дана ступања на снагу овог закона, утврдиће се и платити применом Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/01, 45/02-СУС, 80/02, 80/02-др. закон, 135/04 и 61/07). Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 5/09) ступио је на снагу 30. јануара 2009. године.

Према томе, пренос удела у правном лицу (без или уз накнаду) по основу уговора закљученог у 2018. години није предмет опорезивања порезом на наслеђе и поклон нити порезом на пренос апсолутних права.

Извор: Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа (Министарство финансија)

Поделите: