Poreski aspekt prenosa udela bez naknade

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-69/2018-04 od 19.2.2018. god.)

1. Sa stanovišta Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Odredbom člana 6. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 80/02—dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 91/15-autentično tumačenje, 112/15 i 113/17, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da je osnovica poreza na dobit pravnih lica oporeziva dobit.

Shodno članu 7. stav 1. Zakona, za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi u iznosima utvrđenim u bilansu uspeha koji je sačinjen u skladu sa MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, kao i propisima kojima se uređuje računovodstvo, osim rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja.

U skladu sa članom 7a tačka 4) Zakona, na teret rashoda ne priznaju se pokloni čiji je primalac povezano lice iz člana 59. ovog zakona.

Kako proizilazi iz sadržine podnetog dopisa, obveznik (čiji je osnivač i 100% vlasnik nerezidentno pravno lice) namerava da svoj (100%) udeo koji poseduje u zavisnom pravnom licu, prenese bez naknade svom osnivaču.

Saglasno navedenim zakonskim odredbama, rashod koji obveznik (saglasno propisima o računovodstvu i MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP) evidentira u svojim poslovnim knjigama po osnovu prenosa udela bez naknade svom povezanom licu (osnivaču) ne priznaje se, kao takav, u poreskom bilansu obveznika (shodno članu 7a tačka 4) Zakona).

Imajući u vidu da se po osnovu navedenog rashoda vrši usklađivanje dobiti (iz bilansa uspeha) iskazane na rednom broju 1.    Obrasca PB 1 koji je propisan Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 20/14, 41/15 i 101/16), obveznik je dužan da za iznos predmetnog rashoda koji se iskazuje na rednom broju 9. Obrasca PB 1 uveća poresku osnovicu, odnosno oporezivu dobit.

2. Sa stanovišta Zakona o porezima na imovinu

Odredbom člana 5. stav 1. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02— ispravka, 23/03—ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05—dr. zakon, 62/06—dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09—dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12— ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16 i 108/16, u daljem tekstu: ZPPPA) propisano je da se poreska obaveza utvrđuje na osnovu propisa koji su bili na snazi u vreme njenog nastanka, osim ako je, u skladu s ustavom i zakonom, za pojedine odredbe zakona predviđeno da imaju povratno dejstvo (član 54. stav 1. ZPPPA).

Prema odredbi člana 14. stav 6. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/01, 45/02—SUS, 80/02, 80/02— dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12—US, 47/13 i 68/14 – dr. zakon, u daljem tekstu: ZPI), od oporezivanja porezom na nasleđe i poklon izuzima se nasleđe, odnosno poklon udela u pravnom licu i hartija od vrednosti.

Prema odredbi člana 23. ZPI, prenos uz naknadu udela u pravnom licu nije predmet oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava.

Saglasno članu 5. stav 1. i čl. 8. i 24. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 5/09), porez na nasleđe i poklon, odnosno porez na prenos apsolutnih prava, za prenos hartija od vrednosti i udela u pravnom licu po osnovu ugovora ili drugog akta zaključenog do dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno po osnovu odluke suda koja je postala pravosnažna do dana stupanja na snagu ovog zakona, utvrdiće se i platiti primenom Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/01, 45/02-SUS, 80/02, 80/02-dr. zakon, 135/04 i 61/07). Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 5/09) stupio je na snagu 30. januara 2009. godine.

Prema tome, prenos udela u pravnom licu (bez ili uz naknadu) po osnovu ugovora zaključenog u 2018. godini nije predmet oporezivanja porezom na nasleđe i poklon niti porezom na prenos apsolutnih prava.

Izvor: Bilten – Službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa (Ministarstvo finansija)

Podelite: