Подношење захтева за паушално опорезивање до 2. новембра 2020. године

Рок за подношење захтева за паушално опорезивање за 2021. годину је 2. новембар 2020. године (рок је иначе 31. октобар, али се ради о нерадном дану а први наредни радни дан је 2. новембар).

Ранијих година је рок за подношење захтева био 30. новембар, али је изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана из децембра 2019. године овај рок померен на 31. октобар.

Подсећамо да право на паушално опорезивање имају и предузетници који обављају делатност из области рачуноводствених, књиговодствених и ревизорских послова и послова пореског саветовања. Пре измена из децембра 2019. године ове делатности нису имале право на паушално опорезивање.

Предузетници који се паушално опорезују а код којих није дошло до промене у пословању, немају обавезу да поднесу захтев за паушално опорезивање за наредну годину.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Према Закону о порезу на доходак грађана, који је у примени од првог јануара 2020. године, измењен је рок за подношење захтева за паушално опорезивање. Сви предузетници који су у текућој години плаћали порез на приходе од самосталне делатности на опорезиву добит, захтев за паушално опорезивање за 2021. годину могу поднети најкасније 31. октобра текуће године односно 2. новембра 2020. године. 

С обзиром на то да последњи дан утврђеног рока за подношење захтева за паушално опорезивање предузетника пада у нерадни дан, сходно Закону о општем управном поступку рок за подношење захтева за паушално опорезивање се помера на први наредни радни дан, што значи да се предметни захтев може поднети најкасније 2. новембра 2020. године.  Захтев се може поднети електронским путем, преко портала Пореске управе.

Такође, предузетници који порез на приходе од самосталне делатности плаћају на паушално утврђени приход и код којих није дошло до промене у пословању, немају обавезу да поднесу захтев за паушално опорезивање за наредну годину.“

Поделите: