План рачуна за уплату јавних прихода

Редни број Ознака Управе за трезор код НБС Економска класификација (конто)/ нумеричка ознака Ознака рачуна за уплату јавних прихода Контролни број Опис Ознака основа плаћања Ниво уплате Обавезни податак у пољу позив на број одобрења Приходи по припадности
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ЈАВНИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗИ
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица
Порез на зараде
1. 840 711111 843 52 Порез на зараде 53 1,1/г ПУ 1,2,3,4
Порез на приходе од самосталних делатности
2. 840 711121 843 25 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 1,2
3. 840 711122 843 32 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 1,2
4. 840 711123 843 39 Порез на приходе од самосталних дeлатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем 53 1,1/г ПУ 1,2
Порез на приходе од ауторских права
5. 840 711131 843 95 Порез на приходе од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине 53 1,1/г ПУ 4
Порез на приходе од имовине
6. 840 711141 843 68 Порез на дивиденде и уделе у добити 53 1,1/г ПУ 4
7. 840 711142 843 75 Порез на приходе од камате 53 1,1/г ПУ 4
8. 840 711143 843 82 Порез на приходе од непокретности 53 1,1/г ПУ 4
9. 840 711144 843 89 Порез на капиталне добитке 53 1,1/г ПУ 4
10. 840 711145 843 96 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 1,2
11. 840 711146 843 6 Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 1,2
12. 840 711147 843 13 Порез на земљиште 53 1,1/г ЛПА 1,2
13. 840 711148 843 20 Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 4
14. 840 711149 843 27 Порез на приходе од издавања сопствених непокретности и порез на приходе од капитала по другом основу 53 1,1/г ПУ 4
Порез на добитке од игара на срећу
15. 840 711151 843 41 Порез на добитке од игара на срећу 53 1,1/г ПУ 4
Порез на приходе од осигурања лица
16. 840 711161 843 14 Порез на приходе од осигурања лица 53 1,1/г ПУ 1,2
Годишњи порез на доходак грађана
17. 840 711171 843 84 Годишњи порез на доходак грађана 53 1,1/г ПУ 4
Самодоприноси
18. 840 711181 843 57 Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине 53 1,1/г ЛПА 1,2
19. 840 711182 843 64 Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији града 53 1,1/г ЛПА 1,2
20. 840 711183 843 71 Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства 53 1,1/г ЛПА 1,2
21. 840 711184 843 78 Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу 53 1,1/г ЛПА 1,2
22. 840 711185 843 85 Самодопринос на вредност имовине 53 1,1/г ЛПА 1,2
Порез на друге приходе
23. 840 711191 843 30 Порез на остале приходе 53 1,1/г ПУ 1,2
24. 840 711192 843 37 Порез на непријављени приход утврђен унакрсном проценом 53 1,1/г ПУ 1,2
25. 840 711193 843 44 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 53 1,1/г ПУ 1,2
26. 840 711194 843 51 Порез по одбитку за приходе по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма 53 1,1/г ПУ 3,4
27. 840 711195 843 58 Порез по одбитку на накнаду исплаћену по основу промета секундарних сировина и отпада 53 1,1/г ПУ 3,4
27а 840 711196 843 65 Порез на приходе остварене по основу обављања сезонских послова сагласно члану 16. Закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима 53 1,1/г ПУ 1,2
Порези на добит и капиталне добитке које плаћају правна лица
Порез на добит правних лица
28. 840 711211 843 73 Порез на добит правних лица 53 1,1/г ПУ 3,4
29. 840 711212 843 80 Порез на добит правних лица који се као порез по одбитку обрачунава на дивиденде које се исплаћују резидентима 53 1,1/г ПУ 3,4
30. 840 711213 843 87 Порез на добит правних лица који се обрачунава и наплаћује као порез по одбитку на дивиденде које се исплаћују нерезидентима 53 1,1/г ПУ 3,4
31. 840 711214 843 94 Порез на добит правних лица који се као порез по одбитку обрачунава на камате које се исплаћују нерезидентима 53 1,1/г ПУ 3,4
32. 840 711215 843 4 Порез на добит правних лица који се као порез по одбитку обрачунава на ауторске накнаде које се исплаћују нерезидентима 53 1,1/г ПУ 3,4
33. 840 711216 843 11 Порез на добит правних лица који се обрачунава на капиталне добитке које остваре нерезиденти 53 1,1/г ПУ 3,4
34. 840 711217 843 18 Порез на добит правних лица који се обрачунава на накнаде по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари којe се исплаћују нерезидентима 53 1,1/г ПУ 3,4
35. 840 711218 843 25 Порез на добит правних лица који се као порез по одбитку обрачунава на приходе које остварују нерезидентна правна лица, по основу вишка стечајне масе, односно расподеле ликвидационог остатка 53 1,1/г ПУ 3,4
36. 840 711219 843 32 Порез на добит правних лица који се обрачунава на приходе које остварује нерезидентно правно лице из јурисдикције са преференцијалним пореским системом 53 1,1/г ПУ 3,4
Порез на добит правних лица на накнаде од услуга
37. 840 711221 843 46 Порез на добит правних лица по одбитку на накнаде од услуга истраживања тржишта, рачуноводствених и ревизорских услуга и других услуга из области правног и пословног саветовања, које се исплаћују нерезидентима 53 1,1/г ПУ 3,4
Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица
ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА
Порез на фонд зарада
Порез на фонд зарада
38. 840 712111 843 68 Порез на фонд зарада запослених који се финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања 53 1,1/г ПУ 1,2
39. 840 712112 843 75 Порез на фонд зарада осталих запослених 53 1,1/г ПУ 1,2
40. 840 712113 843 82 Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од ауторских права и права индустријске својине 53 1,1/г ПУ 1,2
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Периодични порези на непокретности
Посебан порез на необрађено обрадиво пољопривредно земљиште
41. 840 713111 843 84 Посебан порез на необрађено обрадиво пољопривредно земљиште 53 1,1/г 4
Порез на имовину
42. 840 713121 843 57 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 53 1,1/г ЛПА 1,2
43. 840 713122 843 64 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 53 1,1/г ЛПА 1,2
Периодични порези на нето имовину
Порези на заоставштину, наслеђе и поклон
Порез на наслеђе и поклон
44. 840 713311 843 29 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 1,2
Порези на финансијске и капиталне трансакције
Порез на финансијске трансакције
45. 840 713411 843 50 Порез на финансијске трансакције 53 1,1/г ПУ 4
Порез на капиталне трансакције
46. 840 713421 843 23 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 1,2
47. 840 713422 843 30 Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 1,2
48. 840 713423 843 37 Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 1,2
49. 840 713424 843 44 Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 1,2
50. 840 713425 843 51 Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини 53 1,1/г ПУ 1,2
51. 840 713426 843 58 Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица 53 1,1/г ПУ 1,2
51а 840 713427 843 65 Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима 53 1,1/г ПУ 1,2
Други једнократни порези на имовину
Други периодични порези на имовину
Порез на акције на име и уделе
52. 840 713611 843 92 Порез на акције на име и уделе 53 1,1/г ЛПА 1,2
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Општи порези на добра и услуге
Посебан порез за увећање имовине физичког лица
52а 840 713621 843 65 Посебан порез за увећање имовине физичког лица 53 4 ПУ 4
Порези на додату вредност
53. 840 714111 843 3 Порез на промет дуванских прерађевина, алкохолних пића и кафе 53 4 ПУ 4
54. 840 714112 843 10 Порез на додату вредност 53 4 ПУ 4
55. 840 714113 843 17 Порез на додату вредност при увозу 53 4 4
56. 840 714114 843 24 Порез на додату вредност за промет добара са територије АП Косово и Метохија на територију Републике ван територије АП Косово и Метохија 53 4 4
Једнофазни порези на промет
57. 840 714121 843 73 Порез на промет производа (општи режим) 53 4 ПУ 4
58. 840 714122 843 80 Порез на промет лекова са посебне листе 53 4 ПУ 4
59. 840 714123 843 87 Порез на промет осталих лекова, медицинских средстава, ортопедских помагала и слично 53 4 ПУ 4
60. 840 714124 843 94 Порез на промет производа остварен при увозу 53 4 4
61. 840 714125 843 4 Такса на продајну цену робе у слободним царинским продавницама 53 4 4
62. 840 714126 843 11 Накнада за сакупљање, коришћење и промет заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива 53 1,1/г 4
63. 840 714127 843 18 Средства Црвеног крста Србије по члану 15. Закона о Црвеном крсту Србије током „Недеље Црвеног крста” од 8. до 15. маја и „Недеље солидарности” од 14. до 21. септембра 53 1,1/г 4
64. 840 714128 843 25 Средства Црвеног крста Србије по члану 16. Закона о Црвеном крсту Србије од сваке продате карте за манифестације међународног карактера (културне, забавне, спортске и слично) током целе календарске године 53 1,1/г 4
65. 840 714129 843 32 Порез на промет нових моторних возила 53 4 ПУ 4
Кумулативни вишефазни порези на промет
66. 840 714131 843 46 Порез на промет услуга промета производа на велико 53 4 ПУ 4
67. 840 714132 843 53 Порез на промет комуналних услуга 53 4 ПУ 4
68. 840 714133 843 60 Порез на промет финансијских услуга (камате за дате кредите и позајмице, банкарске и друге услуге, услуге платног промета, берзанске услуге и услуге осигурања и реосигурања) 53 4 ПУ 4
69. 840 714134 843 67 Порез на промет угоститељских и туристичких услуга 53 4 ПУ 4
70. 840 714135 843 74 Порез на промет услуга организовања приредби и естрада 53 4 ПУ 4
71. 840 714136 843 81 Порез на промет услуга приређивања игара на срећу 53 4 ПУ 4
72. 840 714137 843 88 Порез на промет услуга од приређивања игара на срећу помоћу аутомата, који се плаћа у паушалном износу 53 4 ПУ 4
73. 840 714138 843 95 Порез на промет услуга у годишњем паушалном износу, по решењу Пореске управе 53 4 ПУ 4
74. 840 714139 843 5 Порез на промет осталих услуга 53 4 ПУ 4
Порез на премије неживотних осигурања
75. 840 714141 843 19 Порез на премије неживотних осигурања 53 4 ПУ 4
Добит фискалних монопола
Порези на појединачне услуге
Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима
76. 840 714421 843 39 Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима 53 1,1/г ЛПА 1,2
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
77. 840 714431 843 12 Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) 53 1,1/г ЛПА 1,2
Средства за ванредне ситуације
78. Брисан је (види члан 4. Правилника - 19/2021)
79. Брисан је (види члан 4. Правилника - 19/2021)
80. Брисан је (види члан 4. Правилника - 19/2021)
81. Брисан је (види члан 4. Правилника - 19/2021)
82. Брисан је (види члан 4. Правилника - 19/2021)
83. Брисан је (види члан 4. Правилника - 19/2021)
84. 840 714448 843 34 Средства у износу 10% од уплаћене премије осигурања усева и плодова за финансирање система одбране од града 53 1,1/г 4
Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају
Порези, таксе и накнаде на моторна возила
85. 840 714511 843 87 Порез на употребу моторних возила 53 1,1/г 4
86. 840 714512 843 94 Посебна такса за регистрацију одређених моторних возила 53 1,1/г 4
87. 840 714513 843 4 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина 53 1,1/г 1,2
88. 840 714514 843 11 Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила 53 1,1/г 1,2
89. 840 714516 843 25 Годишња накнада за остала возила на моторни погон 53 1,1/г 1,2
90. 840 714517 843 32 Посебна накнада за регистрацију одређених возила 53 4 4
Порези на употребу, држање и ношење добара
91. 840 714521 843 60 Порез на употребу мобилног телефона 53 1,1/г 4
92. 840 714522 843 67 Порез на употребу пловних објеката-пловила 53 1,1/г 4
93. 840 714523 843 74 Порез на употребу ваздухоплова и летелица 53 1,1/г 4
94. 840 714524 843 81 Порез на регистровано оружје 53 1,1/г ПУ 4
95. 840 714525 843 88 Накнада за ванредни превоз 53 1,1/г 4/п
Републичке таксе и накнаде за посебне производе и посебне активности
96. 840 714531 843 33 Такса за приказивање филмова на телевизији и у средствима јавног превоза 53 1,1/г 4
97. 840 714532 843 40 Такса за контролну маркицу за видео касете 53 1,1/г 4
98. 840 714533 843 47 Средства за увођење, функционисање и унапређење система за праћење, контролу и регулисање саобраћаја - видео надзор на путевима од 1,2% бруто премије осигурања од аутоодговорности 53 1,1/г 4
99. 840 714536 843 68 Посебна накнада на цигарете из члана 70. став 2. Закона о дувану 53 1,1/г 4
Накнаде за коришћење добара од општег интереса
100. Брисан је (види члан 4. Правилника - 104/2018)
101. Брисан је (види члан 4. Правилника - 104/2018)
102. 840 714543 843 20 Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 53 1,1/г 1,2,4
103. 840 714544 843 27 Накнада за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте при стављању у промет 53 4 4
104. 840 714545 843 34 Накнада за формирање обавезних резерви нафте и деривата нафте при увозу 53 4 4
105. 840 714546 843 41 Накнада за коришћење рибарског подручја 53 1,1/г 3,4
106. 840 714547 843 48 Накнада за загађивање животне средине 53 1,1/г 1,2,4
107. 840 714548 843 55 Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе 53 1,1/г 1,2,4
108. 840 714549 843 62 Накнада за емисије SО2, NО2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад 53 1,1/г 1,2,4
Концесионе накнаде и боравишне таксе
109. 840 714551 843 76 Концесиона накнада 53 1,1/г 4
110. 840 714552 843 83 Боравишна такса 53 1,1/г 1,2
110а 840 714553 843 90 Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе 53 1,1/г ЛПА 1,2
Општинске и градске накнаде
111. 840 714562 843 56 Накнада за заштиту и унапређивање животне средине 53 1,1/г 1,2
112. 840 714563 843 63 Концесиона накнада за обављање комуналних делатности и приходи од других концесионих послова, које јединице локалне самоуправе закључе у складу са законом 53 1,1/г 1,2
113. 840 714564 843 70 Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава 53 1,1/г 1,2
113а 840 714565 843 77 Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности 53 1,1/г 1,2
113б 840 714566 843 84 Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица 53 1,1/г 1,2
113в 840 714567 843 91 Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу 53 1,1/г 1,2
Општинске и градске комуналне таксе
114. 840 714571 843 22 Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња 53 1,1/г ЛПА 1,2
115. 840 714572 843 29 Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре”) 53 1,1/г ЛПА 1,2
116. 840 714573 843 36 Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије 53 1,1/г ЛПА 1,2
117. 840 714574 843 43 Комунална такса за држање и коришћење пловних постројења, пловних направа и других објеката на води, осим пристана који се користе у пограничном речном саобраћају 53 1,1/г ЛПА 1,2
118. 840 714575 843 50 Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које користе организације које одржавају и обележавају пловне путеве 53 1,1/г ЛПА 1,2
119. 840 714576 843 57 Комунална такса за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води 53 1,1/г ЛПА 1,2
Накнаде за коришћење државних путева
120. 840 714581 843 92 Посебна накнада за употребу државног пута, његовог дела или путног објекта (путарина) 53 1,1/г 4/п
121. Брисан је (види члан 4. Правилника - 104/2018)
122. 840 714583 843 9 Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на државном путу 53 1,1/г 4/п
123. 840 714584 843 16 Годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са државног пута 53 1,1/г 4/п
124. 840 714585 843 23 Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству 53 1,1/г 4/п
125. Брисан је (види члан 4. Правилника - 104/2018)
126. Брисан је (види члан 4. Правилника - 104/2018)
Накнаде за коришћење општинских путева и улица
127. 840 714591 843 65 Посебна накнада за употребу општинског пута и улице, његовог дела или путног објекта (путарина) која припада управљачима тих путева и улица 53 1,1/г 1,2
128. 840 714592 843 72 Накнада за прикључење прилазног пута на општински пут и улицу, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 53 1,1/г 1,2
129. 840 714593 843 79 Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици, која припада управљачима тих путева и улица 53 1,1/г 1,2
130. 840 714594 843 86 Годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са општинског пута и улице, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 53 1,1/г 1,2
131. 840 714595 843 93 Накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред општинског пута и улице, односно на другом земљишту које користе управљачи тих путева и улица 53 1,1/г 1,2
132. 840 714596 843 3 Накнада за прекомерно коришћење општинског пута и улице, његовог дела или путног објекта, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 53 1,1/г 1,2
133. 840 714597 843 10 Накнада за изградњу комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са општинског пута, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 53 1,1/г 1,2
134. 840 714598 843 17 Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици која припада управљачима тих путева и улица 53 1,1/г 1,2
135. 840 714599 843 24 Накнада за коришћење делова земљишног појаса општинског пута и улице и другог земљишта која припада управљачима тих путева и улица 53 1,1/г 1,2
Други порези на добра и услуге
ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ
Царине и друге увозне дажбине
Царинске таксе
136. 840 715111 843 19 Царинске таксе 53 4 4
Царинске дажбине
137. 840 715121 843 89 Царинске дажбине 53 4 4
Остале увозне дажбине и складиштење
138. 840 715191 843 94 Посебна дажбина на увоз пољопривредних и прехрамбених производа 53 4 4
139. 840 715192 843 4 Дажбина за царинско евидентирање 53 4 4
140. 840 715193 843 11 Дажбинa за држање роба у царинским магацинима и стовариштима 53 4 4
Порези на извоз
Добит извозних или увозних монопола
Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса
Порези на продају или куповину девиза
Други порези на међународну трговину и трансакције
ДРУГИ ПОРЕЗИ
Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници
Комунална такса на фирму
141. 840 716111 843 35 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 53 1,1/г ЛПА 1,2
142. 840 716112 843 42 Комунална такса за истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) 53 1,1/г ЛПА 1,2
Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати
Средства прикупљена за време „Дечије недеље”
143. 840 716211 843 56 Средства прикупљена за време „Дечије недеље” 53 1,1/г 4
Средства остварена продајом доплатне поштанске марке
144. 840 716221 843 29 Средства остварена продајом доплатне поштанске марке „Борба против рака” 53 1,1/г 4
145. 840 716222 843 36 Средства остварена продајом доплатне поштанске марке „Борба против СИДЕ” 53 1,1/г 4
146. 840 716223 843 43 Средства остварена продајом доплатне поштанске марке „Изградња Спомен- храма Светог Саве” 53 1,1/г 4
147. 840 716224 843 50 Средства остварена продајом доплатне поштанске марке „Европско атлетско првенство у дворани 2017” 53 1,1/г 4
148. 840 716225 843 57 Средства остварена продајом доплатне поштанске марке „Школа без насиља” 53 1,1/г 4
149. 840 716226 843 64 Средства остварена продајом доплатне поштанске марке „КРОВ 2021” 53 1,1/г 4
150. 840 716227 843 71 Средства остварена продајом доплатне поштанске марке „Првенство Европе у рвању са сениоре, Нови Сад 2017” 53 1,1/г 4
151. 840 716228 843 78 Средства остварена продајом доплатне поштанске марке „Народна библиотека Србије на врачарском платоу 1973-2013” 53 1,1/г 4
152. 840 716229 843 85 Средства остварена продајом доплатне поштанске марке „75 година бициклистичке трке кроз Србију” 53 1,1/г 4
АКЦИЗЕ
Акцизе на деривате нафте
Акцизе на деривате нафте призведене у земљи
153. 840 717111 843 51 Акциза на моторни бензин 53 1,1/г ПУ 4
154. 840 717112 843 58 Акциза на дизел - горива 53 1,1/г ПУ 4
155. 840 717113 843 65 Акциза на све врсте моторног бензина и све врсте дизел-горива који су продати купцима са територије АП Косово и Метохија 53 1,1/г ПУ 4
156. 840 717114 843 72 Акциза на остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°C 53 1,1/г ПУ 4
157. 840 717115 843 79 Акциза на течни нафтни гас 53 1,1/г ПУ 4
158. 840 717116 843 86 Акциза на оловни бензин 53 1,1/г ПУ 4
159. 840 717117 843 93 Акциза на безоловни бензин 53 1,1/г ПУ 4
160. 840 717118 843 3 Акциза на гасна уља 53 1,1/г ПУ 4
161. 840 717119 843 10 Акциза на керозин 53 1,1/г ПУ 4
Акцизе на деривате нафте при увозу
162. 840 717121 843 24 Акциза при увозу моторног бензина 53 4 4
163. 840 717122 843 31 Акциза при увозу дизел-горива 53 4 4
164. 840 717123 843 38 Акциза при увозу лож уља 53 4 4
165. 840 717124 843 45 Акциза при увозу осталих деривата нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°C 53 4 4
166. 840 717125 843 52 Акциза при увозу течног нафтног гаса 53 4 4
167. 840 717126 843 59 Акциза при увозу оловног бензина 53 4 4
168. 840 717127 843 66 Акциза при увозу безоловног бензина 53 4 4
169. 840 717128 843 73 Акциза при увозу гасних уља 53 4 4
170. 840 717129 843 80 Акциза при увозу керозина 53 4 4
Акцизе на адитиве и екстендере за додавање у погонска горива произведена у земљи
171. 840 717131 843 94 Акциза на адитиве и екстендере за безоловни бензин 53 1,1/г ПУ 4
172. 840 717132 843 4 Акциза на адитиве и екстендере за гасна уља 53 1,1/г ПУ 4
173. 840 717133 843 11 Акциза на адитиве и екстендере за керозин 53 1,1/г ПУ 4
174. 840 717134 843 18 Акциза на адитиве и екстендере за течни нафтни гас 53 1,1/г ПУ 4
Акцизе при увозу адитива и екстендера за додавање у погонска горива
175. 840 717141 843 67 Акциза при увозу адитива и екстендера за безоловни бензин 53 4 4
176. 840 717142 843 74 Акциза при увозу адитива и екстендера за гасна уља 53 4 4
177. 840 717143 843 81 Акциза при увозу адитива и екстендера за керозин 53 4 4
178. 840 717144 843 88 Акциза при увозу адитива и екстендера за течни нафтни гас 53 4 4
Акцизе на биогорива и биотечности
179. 840 717151 843 40 Акциза на биогорива и биотечности произведене у земљи 53 1,1/г ПУ 4
180. 840 717152 843 47 Акциза на биогорива и биотечности из увоза 53 4 4
Акцизе на дуванске прерађевине
Акцизе на дуванске прерађевине произведене у земљи
181. 840 717211 843 72 Акциза на цигарете групе А 53 1,1/г ПУ 4
182. 840 717212 843 79 Акциза на цигарете групе Б 53 1,1/г ПУ 4
183. 840 717213 843 86 Акциза на цигарете групе Ц 53 1,1/г ПУ 4
184. 840 717214 843 93 Акциза на цигарете произведене у земљи 53 1,1/г ПУ 4
185. 840 717215 843 3 Акциза на остале дуванске прерађевине 53 1,1/г ПУ 4
Акцизе на дуванске прерађевине при увозу
186. 840 717221 843 45 Акциза при увозу цигарета групе А 53 4 4
187. 840 717222 843 52 Акциза на цигарете из увоза 53 4 4
188. 840 717223 843 59 Акциза при увозу осталих дуванских прерађевина 53 4 4
Акцизe на течности за пуњење електронских цигарета
189. 840 717231 843 18 Акцизa на течности за пуњење електронских цигарета произведених у земљи 53 1,1/г ПУ 4
190. 840 717232 843 25 Акцизa на течности за пуњење електронских цигарета при увозу 53 4 4
Акцизе на алкохолна пића
Акцизе на алкохолна пића произведена у земљи
191. 840 717311 843 93 Акциза на пиво 53 1,1/г ПУ 4
192. 840 717312 843 3 Акциза на природну ракију и вињак 53 1,1/г ПУ 4
193. 840 717313 843 10 Акциза на нискоалкохолна пића 53 1,1/г ПУ 4
194. 840 717314 843 17 Акциза на жестока алкохолна пића и ликере 53 1,1/г ПУ 4
195. 840 717315 843 24 Акциза на ракије од воћа, грожђа, специјалне ракије 53 1,1/г ПУ 4
196. 840 717316 843 31 Акциза на ракије од житарица и осталих пољопривредних сировина 53 1,1/г ПУ 4
197. 840 717317 843 38 Акциза на остала алкохолна пића 53 1,1/г ПУ 4
Акцизе на алкохолна пића при увозу
198. 840 717321 843 66 Акциза при увозу пива 53 4 4
199. 840 717322 843 73 Акциза при увозу природне ракије и вињака 53 4 4
200. 840 717323 843 80 Акциза на нискоалкохолна пића из увоза 53 4 4
201. 840 717324 843 87 Акциза при увозу жестоких алкохолних пића и ликера 53 4 4
202. 840 717325 843 94 Акциза при увозу вискија, џина, коњака и осталих алкохолних пића 53 4 4
203. 840 717326 843 4 Акциза при увозу ракија од воћа, грожђа и специјалних ракија 53 4 4
204. 840 717327 843 11 Акциза при увозу ракија од житарица и осталих пољопривредних сировина 53 4 4
Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића
Акцизе при увозу освежавајућих безалкохолних пића
205. 840 717411 843 17 Акциза при увозу освежавајућих безалкохолних пића 53 4 4
Акцизе на кафу
Акцизе при увозу кафе
206. 840 717511 843 38 Акциза при увозу кафе (сирова, пржена, млевена и екстракт кафе) 53 4 4
207. 840 717512 843 45 Акциза при увозу непржене кафе 53 4 4
208. 840 717513 843 52 Акциза при увозу пржене кафе 53 4 4
209. 840 717514 843 59 Акциза при увозу љуспица и опни од кафе 53 4 4
210. 840 717515 843 66 Акциза при увозу екстракта, есенција и концентрата од кафе 53 4 4
211. 840 717516 843 73 Акциза при увозу кафе из члана 14. став 1. тач. 5) до 8) Закона о акцизама 53 4 4
Акцизе на кафу произведену у земљи
211а 840 717521 843 11 Акциза на кафу произведену у земљи 53 4 ПУ 4
Друге акцизе
212. 840 717611 843 59 Посебна такса за изравнање пореског оптерећења за робу која се упућује на територију АП Косово и Метохија 53 4 4
213. 840 717612 843 66 Такса за добра која се допремају са територије АП Косово и Метохија, а на која се плаћа акциза 53 4 4
214. 840 717613 843 73 Акциза на електричну енергију за крајњу потрошњу 53 4 ПУ 4
ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ
Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица
Једнократни порез по основу привилеговане исплате замрзнуте старе девизне штедње и штедње у пирамидалним банкама у износу већем од 10.000 DEM по штедном улогу
215. 840 719111 843 83 Једнократни порез по основу привилеговане исплате замрзнуте старе девизне штедње и штедње у пирамидалним банкама у износу већем од 10.000 DEM по штедном улогу, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 4
Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица
Једнократни порез по основу коришћења средстава примарне и сиве емисије новца у финансијским трансакцијама
216. 840 719211 843 7 Једнократни порез по основу коришћења средстава примарне и сиве емисије новца у финансијским трансакцијама, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 4
Једнократни порез по основу куповине девиза по званичном курсу Народне банке Југославије у ситуацији када је тржишни курс био виши
217. 840 719221 843 77 Једнократни порез по основу куповине девиза по званичном курсу Народне банке Југославије у ситуацији када је тржишни курс био виши, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 4
Једнократни порез по основу изношења девиза по основу авансног плаћања увоза који касније није реализован, односно по основу фактурисаних, а неизвршених услуга
218. 840 719231 843 50 Једнократни порез по основу изношења девиза по основу авансног плаћања увоза који касније није реализован, односно по основу фактурисаних, а неизвршених услуга, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 4
Једнократни порез по основу увоза и извоза производа на режиму контингента или квоте, остварен коришћењем посебних погодности за добијање контингента, односно квоте
219. 840 719241 843 23 Једнократни порез по основу увоза и извоза производа на режиму контингента или квоте, остварен коришћењем посебних погодности за добијање контингента, односно квоте, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 4
Једнократни порез по основу коришћења средстава правног лица на која нису плаћене прописане јавне дажбине (коришћење средстава непредатог пазара, других средстава од наплаћених потраживања која нису приказана као приход и др.)
220. 840 719251 843 93 Једнократни порез по основу коришћења средстава правног лица на која нису плаћене прописане јавне дажбине (коришћење средстава непредатог пазара, других средстава од наплаћених потраживања која нису приказана као приход и др.), по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 4
Једнократни порез на екстра профит и екстра имовину стечену употребом јавних средстава или других јавних ресурса под привилегованим условима
221. 840 719261 843 66 Једнократни порез по основу снабдевања робних резерви и куповине из робних резерви под привилегованим условима (без јавне лицитације, односно непосредном погодбом), по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 4
222. 840 719262 843 73 Једнократни порез по основу располагања буџетским средствима, средствима организација за обавезно социјално осигурање, средствима јавних фондова и средствима јавних предузећа и јавних установа супротно прописима, односно утврђеној намени, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 4
223. 840 719263 843 80 Једнократни порез по основу коришћења средстава јавних прихода депонованих по камати нижој од камате која би се у тренутку депоновања могла постићи на тржишту, за пласман по вишој каматној стопи, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 4
224. 840 719264 843 87 Једнократни порез по основу ненаменског коришћења средстава додељених по основу дневница солидарности, средстава остварених од посебне таксе на пословне трансакције, доприноса солидарности на пословне трансакције за отклањање последица земљотреса у Колубарском округу и других јавних прихода са сличном наменом, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 4
225. 840 719265 843 94 Једнократни порез по основу коришћења средстава по основу Зајма за привредни развој Србије, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 4
Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица
Једнократни порез по основу коришћења кредита за стицање пословног простора или других непокретности, односно опреме, под условима повољнијим за дужника од тржишних
226. 840 719311 843 28 Једнократни порез по основу коришћења кредита за стицање пословног простора или других непокретности, односно опреме, под условима повољнијим за дужника од тржишних, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 4
Једнократни порез по основу пословања јавним средствима или средствима друштвених, мешовитих, односно државних предузећа, или њихово коришћење, од стране физичког или правног лица, по основу трансферисања тих средстава у иностранство на рачун тога лица или на рачун другог физичког или правног лица
227. 840 719321 843 98 Једнократни порез по основу пословања јавним средствима или средствима друштвених, мешовитих, односно државних предузећа или њихово коришћење од стране физичког или правног лица, по основу трансферисања тих средстава у иностранство на рачун тога лица или на рачун другог физичког или правног лица, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 4
Једнократни порез по основу коришћења средстава депонованих од стране грађана у пирамидалним банкама и штедионицама као позајмица
228. 840 719331 843 71 Једнократни порез по основу коришћења средстава депонованих од стране грађана у пирамидалним банкама и штедионицама као позајмица, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 4
Остали једнократни порези на имовину
Једнократни порез по основу злоупотреба у приватизацији предузећа од стране директора и чланова органа управљања или чланова њихових породица
229. 840 719411 843 49 Једнократни порез по основу злоупотреба у приватизацији предузећа од стране директора и чланова органа управљања или чланова њихових породица, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 4
230. 840 719412 843 56 Једнократни порез по основу откупа стана (станова) укупне површине веће од 90 метара квадратних од стране изабраног, постављеног или именованог функционера, функционера политичке странке, директора или члана органа управљања правног лица у државној, друштвеној или мешовитој својини са претежним учешћем друштвеног капитала, осим ако одговарајућим општим актом није било предвиђено право на стан веће површине, у којем се случају као припадајућа узима тако предвиђена површина, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 4
231. 840 719413 843 63 Једнократни порез по основу коришћења кредита по посебним погодностима за куповину, односно за откуп стана (станова), по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 4
232. 840 719414 843 70 Једнократни порез по основу изградње репрезентативног стамбеног, односно пословног објекта, чија је укупна површина већа од прописане и дозвољене, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 4
233. 840 719415 843 77 Једнократни порез по основу куповине градског грађевинског или пољопривредног земљишта које је било у друштвеној својини од стране изабраног, постављеног или именованог лица, односно функционера локалне самоуправе, те чланова његове породице, када је на лицитацији учествовало само једно лице, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 4
Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници
Једнократни порез по основу увоза и дистрибуције акцизних производа без плаћања царина, других увозних дажбина, акциза, других пореза на потрошњу и пореза на промет
234. 840 719511 843 70 Једнократни порез по основу увоза и дистрибуције акцизних производа без плаћања царина, других увозних дажбина, акциза, других пореза на потрошњу и пореза на промет, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 4
Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица
Једнократни порез по различитим основама
235. 840 719611 843 91 Једнократни порез по различитим основама, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 4
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ
ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
Доприноси за социјално осигурање на терет запослених
Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање
236. 840 721111 843 18 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених на терет запослених код правних лица 53 1,1/г ПУ 4/о
237. 840 721112 843 25 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за запослене код физичких лица на терет запослених 53 1,1/г ПУ 4/о
238. 840 721113 843 32 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених који су у радном односу код приватних послодаваца (самосталних делатности) на терет запослених 53 1,1/г ПУ 4/о
239. 840 721114 843 39 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица на продуженом осигурању 53 1,1/г 4/о
240. 840 721115 843 46 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за докуп стажа 53 1,1/г 4/о
241. 840 721116 843 53 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених који обављају послове преко омладинских задруга на терет задругара 53 1,1/г ПУ 4/о
242. 840 721117 843 60 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених који остварују накнаду по основу ауторског права, уговора о делу и других новчаних накнада на терет примаоца накнаде 53 1,1/г ПУ 4/о
243. 840 721118 843 67 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање на терет запослених- за војне осигуранике 53 1,1/г ПУ 4/о
244. 840 721119 843 74 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање војних осигураника који остварују накнаду по основу ауторског права, уговора о делу и других новчаних накнада на терет примаоца накнаде 53 1,1/г ПУ 4/о
Доприноси за здравствено осигурање
245. 840 721121 843 88 Допринос за здравствено осигурање запослених на терет запослених 53 1,1/г ПУ 2/о, 4/о
246. 840 721122 843 95 Допринос за здравствено осигурање запослених на терет запослених - за војне осигуранике 53 4 ПУ 4/о
Доприноси за случај незапослености
247. 840 721131 843 61 Допринос за осигурање за случај незапослености на терет запослених 53 1,1/г ПУ 4/о
Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца
Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање
248. 840 721211 843 39 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених на терет послодавца који се финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања 53 1,1/г ПУ 4/о
249. 840 721212 843 46 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених на терет послодавца - правног лица које се не финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања 53 1,1/г ПУ 4/о
250. 840 721213 843 53 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за запослене код физичких лица на терет послодавца 53 1,1/г ПУ 4/о
251. 840 721214 843 60 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених који су у радном односу код приватних послодаваца (предузетника) на терет послодавца 53 1,1/г ПУ 4/о
252. 840 721215 843 67 Додатни допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених на исплаћена лична примања и друге приходе запослених, којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем који плаћа послодавац 53 1,1/г ПУ 4/о
253. 840 721216 843 74 Додатни допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених на исплаћена лична примања и друге приходе запослених, којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем који плаћа послодавац који се финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања 53 1,1/г ПУ 4/о
254. 840 721217 843 81 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање лица на породиљском одсуству који плаћа исплатилац накнаде зараде, односно плате 53 1,1/г ПУ 4/о
255. 840 721218 843 88 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених који обављају послове преко омладинских задруга на терет послодавца 53 1,1/г ПУ 4/о
256. 840 721219 843 95 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање војних осигураника- на терет послодавца, додатни допринос за пензијско и инвалидско осигурање војних осигураника на исплаћена лична примања и друге приходе војних осигураника, којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем који плаћа послодавац и допринос за пензијско и инвалидско осигурање војних осигураника на породиљском одсуству који плаћа исплатилац накнаде зараде, односно плате 53 1,1/г ПУ 4/о
Доприноси за здравствено осигурање
257. 840 721221 843 12 Допринос за здравствено осигурање запослених на терет послодавца који се финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања 53 1,1/г ПУ 2/о, 4/о
258. 840 721222 843 19 Допринос за здравствено осигурање запослених на терет послодавца који се не финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања 53 1,1/г ПУ 2/о, 4/о
259. 840 721223 843 26 Допринос за здравствено осигурање лица на породиљском одсуству који плаћа исплатилац накнаде зараде, односно плате 53 1,1/г ПУ 2/о, 4/о
260. 840 721224 843 33 Допринос за здравствено осигурање за лица која остварују друге приходе на терет послодавца који се финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања 53 1,1/г ПУ 2/о, 4/о
261. 840 721225 843 40 Допринос за здравствено осигурање за лица која остварују друге приходе на терет послодавца који се не финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања 53 1,1/г ПУ 2/о, 4/о
262. 840 721226 843 47 Допринос за здравствено осигурање запослених на терет послодавца - за војне осигуранике 53 4 ПУ 4/о
Доприноси за случај незапослености
263. 840 721231 843 82 Допринос за осигурање за случај незапослености на терет послодавца који се финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања 53 1,1/г ПУ 4/о
264. 840 721232 843 89 Допринос за осигурање за случај незапослености на терет послодавца који се не финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања 53 1,1/г ПУ 4/о
265. 840 721233 843 96 Допринос за осигурање од незапослености лица на породиљском одсуству који плаћа исплатилац накнаде, односно плате 53 1,1/г ПУ 4/о
Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица
Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање
266. 840 721311 843 60 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица којима се обезбеђују права за случај инвалидности и телесног оштећења проузрокованих повредом на раду или професионалном болешћу 53 1,1/г ПУ 4/о
267. 840 721312 843 67 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање лица која се баве пољопривредом (пољопривредник, члан домаћинства пољопривредника и мешовитог домаћинства, носилац или члан регистрованог пољопривредног газдинства), по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 4/о
268. 840 721313 843 74 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица која у складу са законом самостално обављају привредну или другу делатност, свештеника и верских службеника, ако нису обавезно осигурани по основу запослења и лица која су оснивачи, односно власници привредних друштава који у њима раде, по решењу Пореске управе, као и лица која су оснивачи, односно чланови привредног друштва, за које привредно друштво обрачунава и плаћа допринос 53 1,1/г ПУ 4/о
269. 840 721314 843 81 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање лица која су оснивачи, односно чланови привредних друштава који су у радном односу у привредном друштву чији су оснивач, односно члан 53 1,1/г ПУ 4/о
270. 840 721315 843 88 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање осигураника самосталних делатности, који обављају послове по основу уговора о делу, ауторских уговора, односно других уговора 53 1,1/г ПУ 4/о
271. 840 721316 843 95 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање пољопривредника који остварују накнаду по основу ауторског права, патената и техничких унапређења, уговора о делу и других уговора 53 1,1/г ПУ 4/о
272. 840 721317 843 5 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање лица којима је обавеза плаћања доприноса утврђена од стране пензијског фонда у поступку утврђивања својства осигураника пољопривредника по члану 63. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 53 1,1/г 4/о
273. 840 721318 843 12 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање лица којима је обавеза плаћања доприноса утврђена од стране пензијског фонда у поступку утврђивања својства осигураника самосталних делатности по члану 63. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 53 1,1/г 4/о
274. 840 721319 843 19 Додатни допринос за пензијско и инвалидско осигурање за стаж осигураника са увећаним трајањем лица која обављају самосталну делатност, по решењу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 53 1,1/г 4/о
Доприноси за здравствено осигурање
275. 840 721321 843 33 Допринос за здравствено осигурање пољопривредника који се баве пољопривредом ако нису запослени или не обављају самосталну делатност као основно занимање, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 2/о, 4/о
276. 840 721322 843 40 Допринос за здравствено осигурање других физичких лица која су власници, имаоци права коришћења или плодоуживања пољопривредног или шумског земљишта 53 1,1/г 2/о, 4/о
277. 840 721323 843 47 Допринос за здравствено осигурање лица која самостално обављају делатност као основно занимање, оснивача, односно чланова привредног друштва, за које привредно друштво обрачунава и плаћа допринос 53 1,1/г ПУ 2/о, 4/о
278. 840 721324 843 54 Допринос за здравствено осигурање лица која остварују приходе од ауторских права, патената или техничких унапређења 53 1,1/г ПУ 2/о, 4/о
279. 840 721325 843 61 Допринос за здравствено осигурање лица која самостално обављају делатност као основно занимање, оснивача, односно чланова привредног друштва, по решењу Пореске управе 53 1,1/г ПУ 2/о, 4/о
Доприноси за случај незапослености
280. 840 721331 843 6 Допринос за осигурање за случај незапослености лица која самостално обављају делатност као основно занимање, оснивача, односно чланова привредног друштва, по решењу Пореске управе, као и лица која су оснивачи, односно чланови привредног друштва, за које привредно друштво обрачунава и плаћа допринос 53 1,1/г ПУ 4/о
281. 840 721332 843 13 Допринос за осигурање за случај незапослености осигураника који остварују приходе од ауторских права, патената и техничких унапређења 53 1,1/г ПУ 4/о
Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање самоопорезивањем
282. 840 721341 843 76 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање самоопорезивањем лица која се баве пољопривредом (пољопривредник, члан домаћинства пољопривредника и мешовитог домаћинства, носилац или члан регистрованог пољопривредног газдинства) 53 1,1/г ПУ 4/о
283. 840 721342 843 83 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање самоопорезивањем за лица која, у складу са законом, самостално обављају привредну или другу делатност 53 1,1/г ПУ 4/о
Доприноси за здравствено осигурање самоопорезивањем
284. 840 721351 843 49 Допринос за здравствено осигурање лица која самостално обављају делатност као основно занимање, а порез плаћају самоопорезивањем 53 1,1/г ПУ 2/о, 4/о
Доприноси за случај незапослености самоопорезивањем
285. 840 721361 843 22 Допринос за осигурање за случај незапослености самоопорезивањем лица која самостално обављају делатност 53 1,1/г ПУ 4/о
Доприноси за социјално осигурањекоји се не могу разврстати
Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање
286. 840 721411 843 81 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за осигуранике запослене, за лица којима се накнадно утврђује стаж осигурања по решењу Републичког фонда за ПИО 53 1,1/г 4/о
287. 840 721412 843 88 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за добровољно осигурање 53 1,1/г 4/о
288. 840 721413 843 95 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених за лица која се укључују у обавезно осигурање 53 1,1/г 4/о
289. 840 721414 843 5 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање по члану 120. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који за обвезнике, обуставом 1/3 месечног износа пензије, уплаћује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање за осигуранике самосталних делатности, по решењу Пореске управе 53 1,1/г