Питања и одговори – Састављање и достављање извештаја за 2015. годину

Садржај

Агенција за привредне регистре је у оквиру Регистра финансијских извештаја објавила питања и одговоре у вези са састављањем и достављањем извештаја за 2015. годину.

У наставку преносимо у целости питања и одговоре:

1. Да ли су представништва страних правних лица у обавези да доставе финансијске извештаје Агенцији за привредне регистре?

Одговор:
Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 62/2013) уређено је чланом 4. став 3. „да се одредбе овог закона односе и на огранке и друге организационе делове страних правних лица са седиштем у иностранству, који обављају привредну делатност у Републици Србији, ако посебним прописима није друкчије уређено“.

Полазећи од наведене одредбе Закона о рачуноводству, представништва страних правних лица која не обављају привредну делатност у Републици Србији нису обвезници предаје редовних годишњих финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре.

2. Шта значи статус захтева У ПРИПРЕМИ?

Одговор:
Извештај је и даље у власништву састављача извештаја, односно, још увек није потписан и достављен АПР-у. Наиме, потребно је да кроз Преглед захтева у складу са Техничким упутством потпишете и доставите извештај. Након успешног потписивања извештаја добићете информацију о томе у систему, а извештај ће добити свој ФИН број и прелази у статус „Спреман за мануелну обраду“ што значи да је извештај достављен и чека на обраду.

3. Шта значе статуси захтева ОБРАЂЕН – ИСПРАВАН и ОБЈАВЉЕН – ИСПРАВАН?

Одговор:
Када финансијски извештај добије статус „Обрађен – исправан“, то значи да при обради датог извештаја нису утврђени формални недостаци и да ће након упаривања са уплатом исти бити јавно објављен као исправан.
Када се упари уплата са датим финансијским извештајем исти ће бити јавно објављен и добиће статус „Објављен – исправан“.
У случају достављања посебно Извештаја за статистичке потребе, дати извештај ће имати статус „Обрађен – исправан“ и неће прелазити у статус „Објављен – исправан“ зато што се исти не објављује.

4. Да ли новооснована правна лица могу истовремено доставити извештај за статистичке потребе и редовни годишњи финансијски извештај и документацију?

Одговор:
Новооснована правна лица МОГУ доставити истовремено извештај за статистичке потребе и редовни годишњи финансијски извештај и документацију до 29.02.2016. године. Наведену могућност немају правна лица која по посебним решењима Министарства финансија имају дозволу да састављају финансијске извештаје за пословну годину различиту од календарске.

5. На који начин правно лице може да достави Изјаву о неактивности и може ли је доставити ако није имало никаквих промена на имовини, односно, није имало никаквих прихода у пословној години?

Одговор:
Правно лице, које у извештајној 2015. години, није имало пословних догађаја, нити је у пословним књигама за ту годину имало податке о имовини и обавезама, дужно је да до краја фебруара 2016. године достави, путем посебног информационог система Агенције – Регистру финансијских извештаја, изјаву о неактивности потписану квалификованим електронским потписом искључиво законског заступника, у складу са чланом 33. став 5. Закона о рачуноводству и чланом 15. Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја.
Пример изјаве о неактивности је могуће преузети из одељка Изјава о неактивности.

6. Да ли је потребно у билансу стања попуњавати колону 7 и шта значе валидациона упозорења?

Одговор:
У складу са чл. 6. Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 95/2014 и 144/2014), подаци у колони 7. исказују се само у случају ретроспективне примене рачуноводствене политике или ретроспективног преправљања ставки у финансијским извештајима или када се рекласификују ставке у финансијским извештајима.
Валидациона упозорења не спречавају даљи ток обраде захтева. Самим чином потписивања извештаја законски заступник потврђује исправност унетих података у обрасцима.

7. Која је ознака за власништво у статистичком извештају на АОП-у 9002 за удружења, синдикате и предузећа?

Одговор:
У складу са чл. 5. Правилника о облику и садржају Статистичког извештаја за друга правна лица („Службени гласник РС“, број 137/2014), под ознаком АОП 9002 – Ознака за власништво, уноси се статистичка ознака за власништво према следећем: 1 за друштвено, 2 за приватно, 3 за задружно, 4 за мешовито (два или више облика власништва) и 5 за државно власништво.

8. На којим обрасцима достављају извештаје друга правна лица?

Одговор:
Друга правна лица, финансијске и друге извештаје за 2015. годину, састављају на обрасцима који су посебно прописани за ову категорију правних лица, утврђеним на основу Правилника о садржини и форми образаца финансијских извештаја за друга правна лица и Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за друга правна лица („Службени гласник РС“, број 137/2014).
У случају да друго правно лице примењује међународне стандарде финансијског извештавања за мала и средња предузећа (МСФИ за МСП) тада финансијски извештај саставља на обрасцима за привредна друштва, задруге и предузетнике прописаним Правилником о садржини и форми образаца финансијксих извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 95/2014 и 144/2014).

9. За који период се саставља ванредни финансијски извештај и која се документација доставља?

Одговор:
Ванредни финансијски извештај саставља се у случајевима статусних промена, отварања, односно закључења стечајног поступка или покретања, односно закључења поступка ликвидације над правним лицем, и то за период од 01.01. текуће године до дана који претходи дану уписа статусне промене, дану отварања, односно закључења стечајног поступка или покретања, односно закључења поступка ликвидације и достављају ради јавног објављивања у року од 60 дана од дана на који се ти извештаји састављају.
Приликом достављања ванредног финансијског извештаја обвезник не прилаже документацију прописану чланом 34. Закона, док документ који представља основ за састављање ванредног финансијског извештаја достављају она правна лица која се не региструју у Агенцији за привредне регистре (регистрована у суду, министарствима, и сл.)

10. Да ли правна лица добијају оверену потврду о јавном објављивању исправног финансијског извештаја као ранијих година? Да ли постоји могућност добијања неке врсте потврде од АПР-а о регистрацији (усвајању) редовног финансијског извештаја који је предат у законском року?

Одговор:
Сва правна лица која су финансијске извештаје доставила Агенцији за привредне регистре у посебном информационом систему Агенције са квалификованим електронским потписом законског заступника, Потврду о објављивању финансијског извештаја као и сам финансијски извештај објављени су на интернет страници Агенције, а потврда садржи квалификовани електронски потпис Регистратора финансијских извештаја, тако да законом није предвиђено слање потврде у папиру са овером.

11. Како потписати финансијски извештај када је законски заступник ограничен супотписом другог законског заступника?

Одговор:
Уколико правно лице има више законских заступника, који су међусобно ограничени супотписом, финансијски извештај за 2015. годину потписује један од законских заступника који има електронски потпис, при чему остали законски заступници, у форми посебне изјаве дају сагласност законском заступнику који има електронски потпис, да финансијски извештај достави Агенцији за привредне регистре, путем посебног информационог система. Поменуту изјаву ће остали законски заступници без електронског потписа потписати својеручно, а заступник са електронским потписом дату изјаву ће дигитализовати и оверити својим електронским потписом, и заједно са свом прописаном документацијом и финансијским извештајем у виду једног пакета, послати Агенцији за привредне регистре.

12. Да ли ће микро правна лица финансијске извештаје за 2015. годину моћи да предају на начин као и за 2014. годину?

Одговор:
Независно од величине која је утврђена по редовном годишњем финансијском извештају за 2014. (микро, мала, средња и велика), све извештаје који се односе на 2015, сва правна лица и предузетници, обавезно састављају и достављају путем посебног информационог система Агенције са квалификованим електронским потписом искључиво законског заступника. Закон је у целини ступио на снагу и нема више изузетака као код извештаја за 2014, када су микро правна лица и предузетници могли радити у хибридном и папирном облику.

13. Ко треба да потпише одлуку о усвајању и одлуку о расподели добити односно покрићу губитка?

Одговор:
Одлуку о усвајању финансијског извештаја и одлуку о расподели добити односно покрићу губитка за 2015. годину, по правилу доноси скупштина правног лица, односно оснивачи. У одређеним случајевима поменуте одлуке могу да доносе и други органи управљања (нпр. надзорни одбор код јавних предузећа, орган одређен оснивачким актом друштва са ограниченом одговорношћу и сл.). Дакле, исте одлуке потписује председник скупштине или другог надлежног органа управљања, оснивачи… При томе, председник скупштине или другог надлежног органа управљања или оснивачи не морају имати електронски потпис већ одлуке могу потписати својеручно. Да би се овакво потписане одлуке доставиле електронским путем оне се морају дигитализовати и потписати од стране законског заступника његовим квалификованим електронским потписом.

14. Исправљени су недостаци по обавештењу у извештају, али је статус извештаја непромењен, још увек је НА ДОПУНИ, шта треба још урадити?

Одговор:
Поступање по недостацима у обавештењу врши се у два корака. Први корак подразумева исправљање самих недостатака, а други потписивање целог пакета извештаја од стране законског заступника његовим квалификованим електронским потписом. На тај начин извештај се поново доставља Агенцији и добија статус “спреман за мануелну обраду”.

15. Примљен је мејл о недостацима у извештају, а у делу „Листа грешака и упозорења“ приказује се да нема грешака, где се може видети обавештење?

Одговор:
Обавештење о недостацима у извештају можете видети у делу „Преглед излазне документације“ или на интернет страници Агенције.
Линк „Листа грешака и упозорења“ приказује грешке које се јављају приликом попуњавања образаца и достављања документације у посебном информационом систему.

16. Да ли страно физичко лице – нерезидент, које је оснивач и законски заступник, може да електронски потпише финансијске извештаје картицом квалификованог електронског потписа коју има у својој земљи?

Одговор:
Законски заступник мора да има квалификовани електронски потпис издат од стране овлашћеног сертификационог тела у Републици Србији.

17. Да ли електронски сертификат за потписивање извештаја треба да гласи на име правног лица за ког се подноси финансијски извештај или на име законског заступника као физичког лица?

Одговор:
Уколико је физичко лице законски заступник више правних лица, може једним електронским сертификатом потписати извештаје за сва правна лица у којима је законски заступник.

18. Да ли за 2015. годину предузетници који воде књиге по правилнику за вођење књига простим књиговодством су у обавези да АПР-у доставе финансијксе извештаје?

Одговор:
Само они предузетници који воде двојно књиговодство и који се пријаве Агенцији – Регистру финансијских извештаја састављају и достављају извештаје на исти начин као и сва правна лица.
Ако предузетник води просто књиговодство нема обавезу састављања и достављања извештаја у складу са Законом о рачуноводству.

Извор: Вебсајт Агенције за привредне регистре

Поделите: