Ослобођење од плаћања ПДВ за промет без накнаде за здравствене сврхе

Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору… („Службени гласник РС“, број 54/2020) предвиђено је пореско ослобођење ПДВ за промет без накнаде за здравствене сврхе (члан 14. Уредбе).

Обвезник ПДВ који врши промет добара, односно услуга без накнаде:

  • Министарству здравља,
  • Републичком фонду за здравствено осигурање или
  • здравственој установи у јавној својини, 

ПДВ не обрачунава и не плаћа, а има право на одбитак претходног пореза по основу тог промета.

Ово ослобођење од плаћања ПДВ се примењује на све испоруке са даном промета у периоду од 15. марта 2020. године (дан увођења ванредног стања) до дана престанка ванредног стања у Републици Србији.

Обвезници ПДВ који су вршили промет без накнаде наведеним организацијама у периоду од 15. марта до данас и обрачунали ПДВ, могу да изврше исправку у складу са чланом 44. Закона о ПДВ. 

То подразумева да издају нови рачун без ПДВ (и да се позову у напомени о пореском ослобођењу на члан 14. Уредбе) и да добију од примаоца рачуна документ у којем је наведено да ПДВ исказан у првобитном рачуну није коришћен као претходни порез.

Нови рачун обавезно треба да садржи и напомену да се тим рачуном замењује претходно издати рачун.

Ако обвезник ПДВ није успео да набави документ од примаоца (да није користио претходни порез по претходном рачуну) до трентука предаје ПДВ пријаве, исказује и плаћа ПДВ у периоду у којем је издао први рачун а у периоду када добије тај документ врши исправку.

За овај промет без накнаде који је ослобођен ПДВ постоји обавеза вођења посебне евиденције, која садржи податке о:

1) називу, адреси и ПИБ-у лица којем је извршен промет добара, односно услуга;

2) цени коштања, односно набавној цени добара, односно услуга чији је промет извршен.

Поделите: