Odluka o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema

„Službeni glasnik RS“, broj 33/2020

 

1. Ovom odlukom uređuju se mere i aktivnosti koje je davalac lizinga dužan da primeni u uslovima pandemije izazvane COVID-19, radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema u Republici Srbiji zbog mogućnosti suočavanja sa teškoćama u otplati obaveza primalaca lizinga.

2. Davalac lizinga je dužan da primaocima lizinga ponudi zastoj u otplati obaveza (moratorijum) u roku od tri dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Davalac lizinga je dužan da obaveštenje o ponudi iz stava 1. ove tačke objavi na svojoj internet prezentaciji, čime se smatra da je ponuda dostavljena svim primaocima lizinga.

Ako primalac lizinga u roku od 10 dana od dana objavljivanja obaveštenja iz stava 2. ove tačke ne odbije ponudu iz stava 1. ove tačke, smatraće se da je tu ponudu prihvatio.

Moratorijum iz stava 1. ove tačke proizvodi pravno dejstvo istekom roka iz stava 3. te tačke.

Moratorijum iz stava 1. ove tačke ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije.

Davalac lizinga može primaocima lizinga ponuditi i druge olakšice u vezi sa otplatom dugovanja.

Tokom trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije davalac lizinga ne obračunava zateznu kamatu na dospelo a neizmireno potraživanje i ne pokreće postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema primaocu lizinga, odnosno ne preduzima druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od primaoca lizinga.

3. Davalac lizinga je dužan da unutrašnjim aktima uredi:

‒ ovlašćenja i odgovornosti u procesu sprovođenja mera i aktivnosti iz ove odluke;

‒ sistem praćenja i izveštavanja u davaocu lizinga i izveštavanja Narodne banke Srbije o aktivnostima i merama iz ove odluke i rezultatima u vezi sa njihovom primenom;

‒ vrste olakšica iz tačke 2. stav 6. ove odluke, kao i uslove za njihovu primenu;

‒ postupak komunikacije sa primaocima lizinga u smislu ove odluke.

Davalac lizinga je dužan da akte iz stava 1. ove tačke dostavi Narodnoj banci Srbije odmah po njihovom usvajanju.

4. Davalac lizinga je dužan da jednom mesečno Narodnoj banci Srbije dostavlja izveštaj o sprovedenim aktivnostima i merama preduzetim u skladu sa ovom odlukom, kao i rezultatima tih aktivnosti odnosno mera.

Izveštaj iz stava 1. ove tačke naročito sadrži podatke o ukupnom broju primalaca lizinga u smislu ove odluke, broju primalaca lizinga kojima su ponuđene olakšice u skladu sa ovom odlukom, broju primalaca lizinga koji su prihvatili ponudu po vrstama olakšica, kao i sve druge podatke od značaja za praćenje efikasnosti postupka koji sprovodi.

5. Davalac lizinga ne može od primaoca lizinga zahtevati naknadu bilo kojih troškova u vezi sa preduzimanjem mera i aktivnosti u skladu sa ovom odlukom.

6. Davalac lizinga je dužan da svoje unutrašnje akte uskladi sa odredbama ove odluke u roku od pet dana od dana stupanja na snagu te odluke.

7. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Podelite: