Одлука о привременим мерама за даваоце лизинга у циљу очувања стабилности финансијског система

„Службени гласник РС“, број 33/2020

 

1. Овом одлуком уређују се мере и активности које је давалац лизинга дужан да примени у условима пандемије изазване COVID-19, ради очувања стабилности финансијског система у Републици Србији због могућности суочавања са тешкоћама у отплати обавеза прималаца лизинга.

2. Давалац лизинга је дужан да примаоцима лизинга понуди застој у отплати обавеза (мораторијум) у року од три дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Давалац лизинга је дужан да обавештење о понуди из става 1. ове тачке објави на својој интернет презентацији, чиме се сматра да је понуда достављена свим примаоцима лизинга.

Ако прималац лизинга у року од 10 дана од дана објављивања обавештења из става 2. ове тачке не одбије понуду из става 1. ове тачке, сматраће се да је ту понуду прихватио.

Мораторијум из става 1. ове тачке производи правно дејство истеком рока из става 3. те тачке.

Мораторијум из става 1. ове тачке не може бити краћи од 90 дана, односно од трајања ванредног стања које је уведено због пандемије.

Давалац лизинга може примаоцима лизинга понудити и друге олакшице у вези са отплатом дуговања.

Током трајања ванредног стања које је уведено због пандемије давалац лизинга не обрачунава затезну камату на доспело а неизмирено потраживање и не покреће поступак извршења, као ни поступак принудне наплате према примаоцу лизинга, односно не предузима друге правне радње у циљу наплате потраживања од примаоца лизинга.

3. Давалац лизинга је дужан да унутрашњим актима уреди:

‒ овлашћења и одговорности у процесу спровођења мера и активности из ове одлуке;

‒ систем праћења и извештавања у даваоцу лизинга и извештавања Народне банке Србије о активностима и мерама из ове одлуке и резултатима у вези са њиховом применом;

‒ врсте олакшица из тачке 2. став 6. ове одлуке, као и услове за њихову примену;

‒ поступак комуникације са примаоцима лизинга у смислу ове одлуке.

Давалац лизинга је дужан да акте из става 1. ове тачке достави Народној банци Србије одмах по њиховом усвајању.

4. Давалац лизинга је дужан да једном месечно Народној банци Србије доставља извештај о спроведеним активностима и мерама предузетим у складу са овом одлуком, као и резултатима тих активности односно мера.

Извештај из става 1. ове тачке нарочито садржи податке о укупном броју прималаца лизинга у смислу ове одлуке, броју прималаца лизинга којима су понуђене олакшице у складу са овом одлуком, броју прималаца лизинга који су прихватили понуду по врстама олакшица, као и све друге податке од значаја за праћење ефикасности поступка који спроводи.

5. Давалац лизинга не може од примаоца лизинга захтевати накнаду било којих трошкова у вези са предузимањем мера и активности у складу са овом одлуком.

6. Давалац лизинга је дужан да своје унутрашње акте усклади са одредбама ове одлуке у року од пет дана од дана ступања на снагу те одлуке.

7. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: