Од 2016. године се више не подноси појединачна пореска пријава (ППП)

С обзиром да је током целе 2015. године примењен систем обједињене наплате пореза по одбитку, од 2016. године више не постоји обавеза подношења појединачне пореске пријаве.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Oбавештавамо пореске обвезнике исплатиоце прихода да због пуне примене система обједињене наплате пореза по одбитку током целе 2015. године, почев од 2016. године више немају обавезу подношења појединачне пореске пријаве.

Појединачну пореску пријаву о обрачунатом и плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку на терет примаоца прихода,  исплатиоци прихода подносили су до 31. јануара текуће године за све исплате прихода у претходној години.

Следеће године Пореска управа уводи шест нових електронских пријава. Реч је о пријавама за:

  1. порез на премије неживотних осигурања,
  2. доприносе за осниваче, односно чланове привредних друштава,
  3. самоопорезивање физичких лица,
  4. пореској пријави за испуњавање обавезе запошљавања лица са инвалидитетом,
  5. порез на добит по одбитку и
  6. пореској пријави на добит по одбитку који остварују нерезидентна лица.

Такође, следеће године очекују нас нова апликативна решења за пореске пријаве предузетника који воде пословне књиге, као и за администрацију пореских пријава за наслеђе или поклон. У пуном јеку су и активности на развоју новог система наплате и новог пореског рачуноводства.

Завршавамо изградњу амбијенталних услова за резервну локацију рачунског центра што ће омогућити континуиран рад информационог система у случају непредвиђених хаварија или отказа.“

Поделите: