Образац ПИД ПДВ доставља се уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину

Порески обвезници код којих је испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, достављају образац ПИД ПДВ уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину.

Према томе, обвезници који су финансијски извештај поднели у фебруару образац ПИД ПДВ достављају уз ПДВ пореску пријаву за фебруар која се подноси до 15. марта 2022. године, док обвезници који финансијски извештај подносе у марту образац ПИД ПДВ достављају уз ПДВ пореску пријаву за март која се подноси до 15. априла 2022. године.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Порески обвезници код којих је испуњен један од критеријума за стицање статуса обвезника ПДВ који претежно врши промет добара у иностранство, сагласно одредбама Уредбе о критеријумима на основу којих се утврђује шта се, у смислу Закона о порезу на додату вредност, сматра претежним прометом добара у иностранство, образац ПИД ПДВ достављају уз ПДВ пријаву за порески период текуће године у којем је поднет финансијски извештај за претходну годину.

Редовне годишње финансијске извештаје за 2021. годину, сагласно одредби чл. 44. Закона о рачуноводству, предузетници и правна лица, којима је пословна година једнака календарској, дужни су да доставе Агенцији за привредне регистре најкасније до 31. марта 2022. године.

Сагласно наведеном, обавештавамо обвезнике ПДВ да образац ПИД ПДВ – претежан извоз добара у иностранство за 2021. годину, подносе најкасније до 15. априла 2022. године.

Дакле, обвезници који финансијски извештај поднесу:

– у фебруару текуће године, образац ПИД ПДВ достављају уз ПДВ пореску пријаву за месец фебруар која се подноси до 15. марта 2022. године,

– у марту текуће године, образац ПИД ПДВ достављају уз ПДВ пореску пријаву за месец март која се подноси до 15. априла 2022. године.“

Поделите: