Objavljeni nacrti izmena i dopuna Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Ministarstvo finansija je na svojoj internet strani u okviru dela „Nacrti i predlozi“ objavilo nacrte nekoliko zakona:

Jedna od najvažnijih izmena u vezi sa doprinosima za obavezno socijalno osiguranje je ukidanje doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti na teret poslodavca.

Eventualne sugestije i primedbe mogu se dostaviti do 16. novembra 2018. godine, do kraja radnog vremena, na adresu fiskalni.sektor@mfin.gov.rs.

Detaljnije o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ćemo pisati u komentarima kada nacrt bude prihvaćen od strane Vlade Srbije i poslat u skupštinsku proceduru i nakon usvajanja.

Podelite: