Објављен „Службени гласник РС“ број 98 од 8.12.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 98 од 8.12.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о висини накнаде за коришћење неметаличних сировина за добијање грађевинског материјала за 2017. годину
 • УРЕДБА о ближим критеријумима за одређивање обавезно обезбеђених објеката и начину вршења послова њихове заштите
 • УРЕДБА o минималним техничким условима код обавезне уградње система техничке заштите у банкама и другим финансијским организацијама
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе
 • СТРАТЕГИЈА развоја туризма Републике Србије за период од 2016. до 2025. године
 • ОДЛУКА о отварању Генералног конзулата Републике Србије у Кампали, Република Уганда
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за железнице
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Републичког секретаријата за законодавство
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за ревизију система управљања средствима Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Јавног предузећа „Југоимпорт — СДПР”
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије са Републиком Алжир
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовите комисије са Републиком Алжир
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Комисије Владе за спровођење конкурса за избор директора
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Института за рехабилитацију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета за борбу против корупције
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности почасног конзула Републике Србије у граду Кордоба, провинција Де Кордоба, Република Аргентина
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-11693/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-11694/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-11679/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-11676/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-11682/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-11681/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-11680/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-11690/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-11675/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-11692/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-11689/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-11683/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-11686/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-11688/2016
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-11685/2016
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о утврђивању листе означених лица
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада и пословања и Финансијски план за 2017. годину „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о потврђивању Меморандума о разумевању између града Београда, Република Србија и града Техерана, Исламска Република Иран
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Суботице, Република Србија и града префектуре Шаосинг, Народна Република Кина
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Трстеник, Република Србија и града Јелец, Руска Федерација
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Мали Зворник, Република Србија и општине Херцег Нови, Црна Гора
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11530/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11587/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–11704/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–11705/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11707/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11709/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–11710/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11712/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11803/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11805/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-11446/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-11553/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-11554/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-11659/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-11663/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-11665/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-11666/2016
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању јавног интереса, 05 број 465-11668/2016
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о техничким и другим захтевима за котрљајне лежаје
 • ПРАВИЛНИК о условима за именовање енергетских менаџера у привредним друштвима чија је претежна делатност у производном сектору и предузећима као јавним службама
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива
 • НАРЕДБА о предузимању мера за спречавање уношења заразне болести птица авијарна инфлуенца у Републику Србију
 • ОДЛУКА о расподели средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУз-367/2013
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-7/2014
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-358/2014
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о утврђивању Програма монетарне политике Народне банке Србије у 2017. години
 • ОДЛУКА о достављању података банака о стању динарских штедних улога становништва
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о исправи о здравственом осигурању и посебној исправи за коришћење здравствене заштите
 • ОДЛУКА о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије
 • ОДЛУКА о изменама Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије
 • РЕШЕЊЕ о издавању Оперативне дозволе број 011
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Владичин Хан
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Мајданпек
ОГЛАСИ

Поделите: