Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 96 od 2.12.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 96 od 2.12.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • ODLUKA o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za gazdovanje šumama „Srbijašume” sa p.o. Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima
 • ODLUKA o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze” Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Studentskog centra Čačak
 • REŠENJE o imenovanju direktora Studentskog centra Čačak
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Studentskog centra Užice
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Studentskog centra Užice
 • REŠENJE o izmenama Rešenja o određivanju snabdevača koji će snabdevati javne snabdevače prirodnim gasom
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o određivanju snabdevača koji će obavljati rezervno snabdevanje prirodnim gasom krajnjih kupaca koji nemaju pravo na javno snabdevanje
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata Demokratske Republike Kongo u Republici Srbiji
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmeni Programa poslovanja Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” za period 1.1–31.12.2016. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program o dopunama Godišnjeg programa rada Razvojne agencije Srbije za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Razvojne agencije Srbije za 2016. godinu
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade, 05 broj 404-11400/2016
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade, 05 broj 404-11337/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-11000/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-10991/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-10995/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-10998/2016
Ministarstva
 • PRAVILNIK o uslovima i načinu postupanja sa posmrtnim ostacima umrlog lica
 • PRAVILNIK o obrascu isprave o prodaji broda, odnosno karata na brodu, kao i obrascu zahteva za upis u upisnik brodova
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o onesposobljavanju oružja
 • PRAVILNIK o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2017. godinu
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za ribočuvara i stručnog ispita za ribara
 • SPISAK ovlašćenih kontrolnih organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2017. godinu
 • REŠENJE o ukidanju putnog prelaza u km 364+365 magistralne pruge Beograd — Niš — Preševo — državna granica — (Tabanovce)
 • REŠENJE o ukidanju putnog prelaza u km 358+522 magistralne pruge Beograd — Niš — Preševo — državna granica — (Tabanovce)
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-8670/2012 i zajedničko izdvojeno mišljenje sudija
 • ODLUKA Ustavnog suda broj Už-3220/2014
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji grada Sremska Mitrovica
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Malo Crniće
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Direkcija za urbanizam i izgradnju opštine Aleksinac
OGLASI

Podelite: