Објављен „Службени гласник РС“ број 96 од 2.12.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 96 од 2.12.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о усклађивању пословања Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” са п.о. Београд са Законом о јавним предузећима
 • ОДЛУКА о усклађивању пословања Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” Београд са Законом о јавним предузећима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Студентског центра Чачак
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Студентског центра Чачак
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Студентског центра Ужице
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Студентског центра Ужице
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање природним гасом крајњих купаца који немају право на јавно снабдевање
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Демократске Републике Конго у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о измени Програма пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1.1–31.12.2016. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о допунама Годишњег програма рада Развојне агенције Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Развојне агенције Србије за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-11400/2016
 • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-11337/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-11000/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-10991/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-10995/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-10998/2016
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о условима и начину поступања са посмртним остацима умрлог лица
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу исправе о продаји брода, односно карата на броду, као и обрасцу захтева за упис у уписник бродова
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
 • ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о онеспособљавању оружја
 • ПРАВИЛНИК о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2017. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о условима, програму и начину полагања стручног испита за рибочувара и стручног испита за рибара
 • СПИСАК овлашћених контролних организација за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ o укидању путног прелаза у km 364+365 магистралне пруге Београд — Ниш — Прешево — државна граница — (Табановце)
 • РЕШЕЊЕ o укидању путног прелаза у km 358+522 магистралне пруге Београд — Ниш — Прешево — државна граница — (Табановце)
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-8670/2012 и заједничко издвојено мишљење судија
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-3220/2014
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE d.o.o. Београд
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА o матичним подручјима на територији града Сремска Митровица
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Мало Црниће
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац
ОГЛАСИ

Поделите: