Објављен „Службени гласник РС“ број 96 од 11.12.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о измени Одлуке о условима отварања и начину вођења девизних рачуна резидената, као и динарских и девизних рачуна нерезидената (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 96 од 11.12.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о класама путничких бродова
 • СТРАТЕГИЈА безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2018. до 2022. године са Акционим планом за њено спровођење
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Правног факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Правног факултета Универзитета у Нишу
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о влагомерима за зрна житарица и семенке уљарица
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о програму за полагање стручног испита за испитивача, програму и роковима за одржавање семинара, начину полагања стручног испита и испита провере знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за испитивача
 • ПРАВИЛНИК о начину вођења Регистра лица овлашћених за обављање послова извоза и увоза наоружања и војне опреме, брокерских услуга и техничке помоћи
 • ПРАВИЛНИК о обрасцима сагласности за безбедносну проверу
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу и садржини захтева за издавање дозволе, обрасцу дозволе и другим обрасцима који прате извоз и увоз наоружања и војне опреме
 • ПРАВИЛНИК о начину издавања дозволе за извоз и увоз наоружања и војне опреме по посебној процедури
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-701/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-702/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-703/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-708/2018-09
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-721/2018-09
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУo-67/2016
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
 • ИСПРАВЉЕНА ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 27471/15 и 12 других, Мирковић и други против Србије
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о утврђивању Програма монетарне политике Народне банке Србије у 2019. години
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о условима отварања и начину вођења девизних рачуна резидената, као и динарских и девизних рачуна нерезидената
 • ОДЛУКА о измени и допунама Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о кућном реду у центру за азил и другом објекту за смештај тражилаца азила
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника генералног секретара — Сектор за сарадњу и извештавање у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника генералног секретара — Сектор за жалбе и извршења — приступ информацијама у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0783/17-11
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2019. годину
Друге организације
 • УПУТСТВО о начину издавања уверења Привредне коморе Србије и оверавања исправа
 • ОДЛУКА о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о одређивању матичних подручја за вођење матичних књига на територији општине Тутин
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Суботица-транс”, Суботица
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Суботичке пијаце”, Суботица
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Погребно”, Суботица
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило”, Суботица
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг”, Суботица
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за пружање пијачних услуга „Пијаца”, Лесковац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац”, Мрчајевци
ОГЛАСИ

Поделите: