Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 95 od 30.11.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 95 od 30.11.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 84
 • UKAZ o dodeli odlikovanja, KO PR broj 85
Vlada
 • UREDBA o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • UREDBA o dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2016. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija
 • UREDBA o izmeni Uredbe o načinu i postupku dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem
 • STRATEGIJA razvoja industrije informacionih tehnologija za period od 2017. do 2020. godine
 • ODLUKA o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća za skloništa Beograd — Novi Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima
 • ODLUKA o izmeni Osnivačkog akta Akreditacionog tela Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za dodelu podsticaja
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Upravljačko-nadzornog odbora Projekta rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja
 • ODLUKA o obrazovanju Organizacionog odbora za pripremu sastanka Saveta ministara spoljnih poslova Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju
 • ODLUKA o obrazovanju Međuresornog radnog tela za izradu Strategije istraživanja i inovacija za pametne specijalizacije Republike Srbije RIS3 – Research and innovation Strategy for Smart specialization in the Republic of Serbia
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra pravde
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika Glavnog istražitelja Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Univerziteta odbrane u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Univerziteta odbrane u Beogradu
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Trsteniku
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Trsteniku
 • REŠENJE o razrešenju člana i imenovanju članova Upravnog odbora Instituta za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana i imenovanju članova Upravnog odbora Instituta za voćarstvo Čačak
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Radne grupe za praćenje i sprovođenje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju zamenika predsednika i članova Saveta za mlade
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o određivanju snabdevača koji će obavljati rezervno snabdevanje električnom energijom
 • REŠENJE o izmenama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Operatora distributivnog sistema „EPS Distribucija” d.o.o. Beograd za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije” za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja „Srbija voz” a.d. za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Transnafta” za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Društva s ograničenom odgovornošću „Rezervat Uvac” za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora” za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Parka prirode „Mokra gora” d.o.o. za 2015. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju standarda za akreditaciju zdravstvenih ustanova u oblasti porodilišta i neonatološke zdravstvene zaštite
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju standarda za akreditaciju zdravstvenih ustanova u oblasti stomatološke zdravstvene zaštite
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na visinu naknada za korišćenje javne železničke infrastrukture
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Izjavu o mreži za red vožnje za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta JU „Andrićev institut” u Višegradu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-10987/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11316/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11138/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11335/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11309/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11334/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11312/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11475/2016
Ministarstva
 • PRAVILNIK o sportskim granama od posebnog značaja za Republiku Srbiju
 • PRAVILNIK o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sportskim granama i oblastima sporta u Republici Srbiji i sportskim disciplinama u okviru sportskih grana i oblasti sporta
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o merilima
 • NAREDBA o izmenama i dopunama Naredbe o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2016. godinu
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 645-1/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 645-2/16
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-449/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-450/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-451/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-452/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-453/2016-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-454/2016-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • IZMENE STATUTA Razvojne agencije Srbije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2016. godinu
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na odluke o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje
 • SMERNICE za izradu i sprovođenje plana integriteta
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u oktobru 2016. godine
Druge organizacije
 • ODLUKA o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina)
 • ODLUKA o izmenama Osnivačkog akta „Poljoprivredne stručne službe Kragujevac” d.o.o.
 • ODLUKA o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje, JP „Srem-gas”, Sremska Mitrovica
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o prestanku mandata direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis”, Požarevac
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis”, Požarevac
OGLASI

Podelite: