Објављен „Службени гласник РС“ број 95 од 30.11.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 95 од 30.11.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 84
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 85
Влада
 • УРЕДБА о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2016. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција
 • УРЕДБА о измени Уредбе о начину и поступку добровољног служења војног рока са оружјем
 • СТРАТЕГИЈА развоја индустрије информационих технологија за период од 2017. до 2020. године
 • ОДЛУКА о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа Београд — Нови Београд са Законом о јавним предузећима
 • ОДЛУКА о измени Оснивачког акта Акредитационог тела Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за доделу подстицаја
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о образовању Управљачко-надзорног одбора Пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја
 • ОДЛУКА о образовању Организационог одбора за припрему састанка Савета министара спољних послова Организације за црноморску економску сарадњу
 • ОДЛУКА о образовању Међуресорног радног тела за израду Стратегије истраживања и иновација за паметне специјализације Републике Србије RIS3 – Research and innovation Strategy for Smart specialization in the Republic of Serbia
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Међувладине југословенско-белоруске комисије за трговинско-економску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Међувладине југословенско-белоруске комисије за трговинско-економску сарадњу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Универзитета одбране у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Универзитета одбране у Београду
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Трстенику
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Трстенику
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу члана и именовању чланова Управног одбора Института за економику пољопривреде у Београду
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу члана и именовању чланова Управног одбора Института за воћарство Чачак
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Радне групе за праћење и спровођење Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању заменика председника и чланова Савета за младе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање електричном енергијом
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о утврђивању листе означених лица
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије”, Београд за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Србија воз” а.д. за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Транснафта” за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац” за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Фрушка гора” за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Парка природе „Мокра гора” д.о.о. за 2015. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о утврђивању стандарда за акредитацију здравствених установа у области породилишта и неонатолошке здравствене заштите
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о утврђивању стандарда за акредитацију здравствених установа у области стоматолошке здравствене заштите
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на висину накнада за коришћење јавне железничке инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Изјаву о мрежи за ред вожње за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Статута ЈУ „Андрићев институт” у Вишеграду
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10987/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11316/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11138/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11335/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11309/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11334/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11312/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11475/2016
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију
 • ПРАВИЛНИК о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о одређивању царинских органа за царињење одређених врста робе или спровођење одређених поступака
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о мерилима
 • НАРЕДБА о изменама и допунама Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ o разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 645-1/16
 • РЕШЕЊЕ o разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 645-2/16
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-449/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-450/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-451/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-452/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-453/2016-01
 • ОДЛУКА о избору судије на сталну судијску функцију, број 119-05-454/2016-01
Други државни органи и државне организације
 • ИЗМЕНЕ СТАТУТА Развојне агенције Србије
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2016. годину
 • ОДЛУКА о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање
 • СМЕРНИЦЕ за израду и спровођење плана интегритета
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у октобру 2016. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
 • ОДЛУКА о изменама Оснивачког акта „Пољопривредне стручне службе Крагујевац” д.о.о.
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Срем-гас”, Сремска Митровица
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Пожаревац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис”, Пожаревац
ОГЛАСИ

Поделите: