Објављен „Службени гласник РС“ број 93 од 18.11.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за октобар 2016. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 93 од 18.11.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2016. години
 • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене за инфраструктурни коридор високонапонског далековода 110 kv број 113/x од ТС Ниш 1 до Врле III
 • ОДЛУКА о усклађивању пословања Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” са Законом о јавним предузећима
 • ОДЛУКА о замени пољопривредног земљишта у државној својини
 • ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Гуњевац и Совљак
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о оснивању Координационог тела за реализацију пројекта изградње високог објекта у блоку између улица Кнеза Милоша, Дринске, Сарајевске и Дурмиторске у Београду
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Мешовитог комитета са Швајцарском Конфедерацијом
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Мешовитог комитета са Швајцарском Конфедерацијом
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника Управног одбора Института за нуклеарне науке „Винча” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Студентског културног центра Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Студентског културног центра Ниш
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Књажевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Књажевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома културе „Студентски град” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома културе „Студентски град” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Више медицинске школе у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Високе здравствене школе струковних студија у Београду
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о допуни Одлуке о висини трошкова за издавање здравствене картице
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности да организација у области спорта у свом називу садржи назив „Србија”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11033/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-10805/2016-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-10862/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-10863/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-10866/2016
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за 2016. и 2017. годину
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о облику и садржини шумског жига, обрасцу пропратнице, односно отпремнице, условима и начину жигосања посеченог дрвета, начину вођења евиденције и начину жигосања, односно обележавања четинарских стабала намењених за новогодишње и друге празнике
 • СПИСАК српских стандарда из области безбедности пловила за рекреацију и пловила на водомлазни погон
Други државни органи и државне организације
 • ИНДЕКСИ потрошачких цена за октобар 2016. године
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-762/2016-1
Друге организације
 • ПРАВИЛНИК о коришћењу шумских саобраћајница Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме”
 • ОДЛУКА о припајању Регионалне привредне коморе Суботица Привредној комори Србије
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata” д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: