Објављен „Службени гласник РС“ број 91 од 26.6.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за април 2020. године
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
 • ОДЛУКА о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине
 • УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА из члана 32. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 64б став 2. тачка 4) Закона о дувану

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 91 од 26.6.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о праћењу и извештавању активности националне инфраструктуре геопросторних података
 • УРЕДБА о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из Геодетског катастарског информационог система, од стране јавних бележника и геодетских организација
 • УРЕДБА о утврђивању лучког подручја луке у Беочину
 • ОДЛУКА о проглашењу елементарне непогоде
 • ОДЛУКА о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности Генералног инспектора
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за националне референтне лабораторије у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за јавне набавке
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа у Врању
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Врању
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за пестициде и заштиту животне средине у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Амстердаму, Краљевина Холандија
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-5046/2020
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-5048/2020
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-5008/2020
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-5045/2020
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања, 05 број 661-5042/2020
 • РЕШЕЊЕ о усклађивању права на национално спортско признање
 • УСКЛАЂЕНИ ИЗНОСИ НАКНАДА из члана 32. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 64б став 2. тачка 4) Закона о дувану
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима за обављање универзалне поштанске услуге и минимуму радног времена јавног поштанског оператора
 • ПРАВИЛНИК о условима за унапређење и одрживост обављања универзалне поштанске услуге и ближим условима за пружање универзалне поштанске услуге корисницима са инвалидитетом
 • ПРАВИЛНИК о начину образовања комисије и поступку отварања и прегледа садржине поштанских пошиљки које садрже предмете чије слање је забрањено
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима за отпочињање обављања делатности поштанских услуга
 • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
 • ДОПУНА ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКЕ ТАРИФЕ
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о одређивању облика, изгледа, боје и садржине гласачког листића и контролног листа за поновљено гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине 1. јула 2020. године
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању броја гласачких листића за поновљено гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине 1. јула 2020. године
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ за обнову дозволе за обављање делатности колективног остваривања сродних права произвођача фонограма
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0216/2019-08
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-46-00-0339/2019-08
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за април 2020. године
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
ОГЛАСИ

Поделите: