Објављен „Службени гласник РС“ број 91 од 23.11.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 91 од 23.11.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Врутци”
 • УРЕДБА о платама полицијских службеника
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о каријерном развоју полицијских службеника
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
 • УРЕДБА o изменама Уредбе о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2018. години
 • УРЕДБА о измени Уредбе o подстицајним мерама за производњу електричне енергије из обновљивих извора и из високоефикасне комбиноване производње електричне и топлотне енергије
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ближим условима и начину доделе признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина
 • ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске — граница Мађарске
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за дуван у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Националне академије за јавну управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић — Дедиње”
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић — Дедиње”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и именовању председника и члана Управног одбора Агенције за управљање лукама
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица”
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Надзорног одбора Института за ортопедско-хируршке болести „Бањица”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршиоца дужности члана Управног одбора Народног музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Народног музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о одређивању снабдевача који ће обављати резервно снабдевање електричном енергијом
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм радова за коришћење средстава од доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзуларне канцеларије Амбасаде Источне Републике Уругвај у Букурешту (Румунија), са седиштем у Београду
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11325/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11326/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11328/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11343/2018
 • ИСПРАВКА Решења о именовању вршиоца дужности управника Народног позоришта у Београду
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о клиничком испитивању медицинског средства
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности удружења послодаваца
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Правилника о програму и начину полагања испита на коме се проверава стручност и оспособљеност кандидата који се први пут бира на функцију заменика јавног тужиоца
 • ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 41820/16, Љајић против Србије
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-012-00-0348/17-11
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: