Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 91 od 23.11.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 91 od 23.11.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije „Vrutci”
 • UREDBA o platama policijskih službenika
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o karijernom razvoju policijskih službenika
 • UREDBA o izmenama Uredbe o specijalnoj i posebnim jedinicama policije
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja regionalnog i lokalnog razvoja u 2018. godini
 • UREDBA o izmeni Uredbe o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i iz visokoefikasne kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije
 • UREDBA o dopuni Uredbe o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom
 • UREDBA o izmeni Uredbe o bližim uslovima i načinu dodele priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina
 • ODLUKA o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene magistralnog gasovoda granica Bugarske — granica Mađarske
 • REŠENJE o razrešenju državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za duvan u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Nacionalne akademije za javnu upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Kliničko-bolničkog centra „Dr Dragiša Mišović — Dedinje”
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kliničko-bolničkog centra „Dr Dragiša Mišović — Dedinje”
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Agencije za upravljanje lukama
 • REŠENJE o razrešenju članova Upravnog odbora Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”
 • REŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”
 • REŠENJE o razrešenju predsednika, članova i vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Narodnog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Narodnog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o određivanju snabdevača koji će obavljati rezervno snabdevanje električnom energijom
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program radova za korišćenje sredstava od doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za otvaranje Konzularne kancelarije Ambasade Istočne Republike Urugvaj u Bukureštu (Rumunija), sa sedištem u Beogradu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11325/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11326/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11328/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11343/2018
 • ISPRAVKA Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o kliničkom ispitivanju medicinskog sredstva
 • REŠENJE o utvrđivanju reprezentativnosti udruženja poslodavaca
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita na kome se proverava stručnost i osposobljenost kandidata koji se prvi put bira na funkciju zamenika javnog tužioca
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 41820/16, Ljajić protiv Srbije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-012-00-0348/17-11
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Dinamic Tobacco” d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: