Објављен „Службени гласник РС“ број 9 од 21.1.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2022. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва за 2022. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва за 2022. годину

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 9 од 21.1.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ИСПРАВКА Одлуке о избору судија који се први пут бирају на судијску функцију
Влада
 • УРЕДБА о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања
 • УРЕДБА о утврђивању Програма за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва за 2022. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва за 2022. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2022. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину минибусева за потребе превоза сеоског становништва на територији Републике Србије за 2022. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке унапређењу развоја изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) за 2022. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе за 2022. годину
 • УРЕДБА о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2022. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за организовање манифестације под називом „Михољски сусрети селаˮ за 2022. годину
 • УРЕДБА о одређивању компетенција за рад државних службеника
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2021–2030. године и Акционог плана за период 2021–2025. године
 • ОДЛУКА о допунама Одлуке о условима за смањење царинских дажбина на одређену робу
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2022. години
 • ОДЛУКА o измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор образовања и васпитања
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор саобраћаја и услуга транспорта
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор индустријског развоја
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор трговине, угоститељства и туризма
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за доделу подстицаја
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за сарадњу са Европском организацијом за нуклеарна истраживања – ЦЕРН у Женеви, Швајцарска Конфедерација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за социјално осигурање
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Геолошког завода Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Националног просветног савета
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Етнографског музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Етнографског музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Етнографског музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Етнографског музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Aеродроми Србије” Ниш за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Института за стандардизацију Србије за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Агенције за квалификације за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење дигитализације сточарске пољопривредне производње
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о проценту одржавања полазака у друмском саобраћају у међумесном и међународном превозу путника
 • ПРАВИЛНИК о садржини пријаве, начину вођења Евиденције удружења и савеза удружења за заштиту потрошача и условима за упис
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника
 • ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, критеријуми за процену ризика, посебним елементима плана инспекцијског надзора и учесталост вршења инспекцијског надзора инспектора за лекове и медицинска средства на основу процене ризика
 • ПРАВИЛНИК о ближој садржини Регистра установа културе и документацији потребној за регистрацију
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
Уставни суд
 • РЕШЕЊЕ Уставног суда број IУз-159/2019 и сагласно издвојено мишљење судије
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку фукнције заменику јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Пожаревцу
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0067/19-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0302/21-11
Друге организације
 • КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Mercata VT” д.о.о. Нови Сад
ОГЛАСИ

Поделите: