Објављен „Службени гласник РС“ број 9 од 2.2.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 9 од 2.2.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о Националном програму за превенцију гојазности код деце и одраслих
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана
 • ОДЛУКА о оснивању Буџетског фонда за установе социјалне заштите
 • ОДЛУКА о оснивању Буџетског фонда за програме заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом
 • ОДЛУКА о образовању Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању
 • ОДЛУКА о образовању Координационог тела у области безбедности и заштите деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству привреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај секретара Министарства унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичког секретаријата за јавне политике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности председника Управног одбора Туристичке организације Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Туристичке организације Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Републичке установе Филмске новости
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Комисије за психоактивне контролисане супстанце
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Комисије за психоактивне контролисане супстанце
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Радне групе за обнову и унапређење објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању заменика члана Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013–2018. године
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Привременог органа општине Витина
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Привременог органа општине Вучитрн
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Привременог органа општине Штрпце
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Дечани
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Националне комисије за рачуноводство
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању овлашћеног представника Републике Србије у мешовитом Комитету за расподелу финансијске активе и пасиве бивше СФРЈ из Анекса Ц Споразума о питањима сукцесије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Ц Споразума о питањима сукцесије
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Међуресорске радне групе за спровођење Анекса Ц Споразума о питањима сукцесије
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-876/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-877/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-878/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-879/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-880/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-881/2018
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Института за стандардизацију Србије за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Транснафта”, Панчево за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Свилајнац” у Свилајнцу
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи назив Србија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-677/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-730/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-732/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-934/2018
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-937/2018
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Националног акционог плана за примену Резолуције 1540 Савета безбедности Уједињених нација о спречавању ширења оружја за масовно уништавање и средстава за њихово преношење (2018–2022)
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о дозволама за рад
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о садржају захтева, односно документације за одобрење клиничког испитивања лека и медицинског средства, као и начину спровођења клиничког испитивања лека и медицинског средства
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар политичких странака
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-00271/2013-22
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу јавног извршитеља, број 740-08-01711/2014-22
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о условима за обављање ваздушног саобраћаја
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања
 • ОДЛУКА о утврђивању основице доприноса за лица укључена у обавезно осигурање у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање
 • ЛИСТА лекова који се издају без лекарског рецепта и који се могу рекламирати у средствима јавног информисања
Друге организације
 • КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: