Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 9 od 2.2.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 9 od 2.2.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o Nacionalnom programu za prevenciju gojaznosti kod dece i odraslih
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za utvrđivanje prava na isplatu devizne štednje građana
 • ODLUKA o osnivanju Budžetskog fonda za ustanove socijalne zaštite
 • ODLUKA o osnivanju Budžetskog fonda za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom
 • ODLUKA o obrazovanju Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju
 • ODLUKA o obrazovanju Koordinacionog tela u oblasti bezbednosti i zaštite dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju na položaj sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
 • REŠENJE o postavljenju na položaj direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti zamenika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti predsednika Upravnog odbora Turističke organizacije Srbije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Upravnog odbora Turističke organizacije Srbije
 • REŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Republičke ustanove Filmske novosti
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Komisije za psihoaktivne kontrolisane supstance
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Komisije za psihoaktivne kontrolisane supstance
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Radne grupe za obnovu i unapređenje objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju zamenika člana Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013–2018. godine
 • REŠENJE o imenovanju člana Privremenog organa opštine Vitina
 • REŠENJE o imenovanju člana Privremenog organa opštine Vučitrn
 • REŠENJE o imenovanju člana Privremenog organa opštine Štrpce
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Privremenog organa opštine Dečani
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Nacionalne komisije za računovodstvo
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju ovlašćenog predstavnika Republike Srbije u mešovitom Komitetu za raspodelu finansijske aktive i pasive bivše SFRJ iz Aneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Međuresorske radne grupe za sprovođenje Aneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Međuresorske radne grupe za sprovođenje Aneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-876/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-877/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-878/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-879/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-880/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-881/2018
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika „Srbija Voz”, Beograd za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije”, Beograd za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Instituta za standardizaciju Srbije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Transnafta”, Pančevo za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone „Svilajnac” u Svilajncu
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv Srbija
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-677/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-730/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-732/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-934/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-937/2018
 • ZAKLJUČAK o usvajanju Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1540 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o sprečavanju širenja oružja za masovno uništavanje i sredstava za njihovo prenošenje (2018–2022)
Ministarstva
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o dozvolama za rad
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju zahteva, odnosno dokumentacije za odobrenje kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva, kao i načinu sprovođenja kliničkog ispitivanja leka i medicinskog sredstva
 • REŠENJE o upisu u Registar političkih stranaka
 • REŠENJE o razrešenju javnog izvršitelja, broj 740-08-00271/2013-22
 • REŠENJE o razrešenju javnog izvršitelja, broj 740-08-01711/2014-22
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o uslovima za obavljanje vazdušnog saobraćaja
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja
 • ODLUKA o utvrđivanju osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • LISTA lekova koji se izdaju bez lekarskog recepta i koji se mogu reklamirati u sredstvima javnog informisanja
Druge organizacije
 • KOLEKTIVNI UGOVOR za Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: