Објављен „Службени гласник РС“ број 9 од 13.2.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 9 од 13.2.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Јерма”
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о начину утврђивања одговорности, висине и накнаде штете у Министарству унутрашњих послова
 • ПРАВИЛНИК о организационо-техничким условима које морају испуњавати правна лица за добијање овлашћења за израду процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања
 • ПРАВИЛНИК о организационо-техничким условима које морају испуњавати правна лица за добијање овлашћења за израду плана заштите од удеса
 • ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области спорта
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 151-1/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 151-2/19
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-18/2019-09
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-19/2019-09
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-35/2019-09
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-36/2019-09
 • РЕШЕЊЕ o утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције, број 011-00-37/2019-09
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-191/2018
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Суботици
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Врању Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету чешке националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • СТАТУТ Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0182/16-11
Друге организације
 • АНЕКС 9 УГОВОРА о пословној сарадњи у наплати јединствене накнаде
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о матичним подручјима на територији општине Рековац
ОГЛАСИ

Поделите: