Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 9 od 13.2.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 9 od 13.2.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Jerma”
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu utvrđivanja odgovornosti, visine i naknade štete u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • PRAVILNIK o organizaciono-tehničkim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za dobijanje ovlašćenja za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja
 • PRAVILNIK o organizaciono-tehničkim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za dobijanje ovlašćenja za izradu plana zaštite od udesa
 • PRAVILNIK o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti sporta
 • REŠENJE o upisu u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 151-1/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 151-2/19
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-18/2019-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-19/2019-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-35/2019-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-36/2019-09
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije, broj 011-00-37/2019-09
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-191/2018
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju Republička izborna komisija
 • ODLUKA o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini
 • REŠENJE o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu češke nacionalne manjine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • STATUT Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0182/16-11
Druge organizacije
 • ANEKS 9 UGOVORA o poslovnoj saradnji u naplati jedinstvene naknade
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o matičnim područjima na teritoriji opštine Rekovac
OGLASI

Podelite: