Објављен „Службени гласник РС“ број 9 од 10.2.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2017. години
 • УРЕДБА o изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 9 од 10.2.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба и друге програме интеграције избеглица у 2017. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2017. години
 • УРЕДБА o изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића
 • СТРАТЕГИЈА интегрисаног управљања границом у Републици Србији 2017–2020
 • ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа „Службени гласник” Београд са Законом о јавним предузећима
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Завода за заштиту природе Србије
 • ОДЛУКА о образовању Савета за мала и средња предузећа, предузетништво и конкурентност
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење реализације инфраструктурних пројеката на територији Аутономне покрајине Војводине
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Моравски коридор” E-761, деоница: Појате–Прељина
 • ОДЛУКА о оснивању Координационог тела за подршку праћења реализације пројеката, улагања у реконструкцију и/или изградњу клиничких здравствених центара
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-776/2017
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-767/2017
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о утврђивању листе означених лица
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије — АМРЕС” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм одржавања, организовања и функционисања, изградње и развоја Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије — АМРЕС” за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Транснафта”, Панчево за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за склоништа за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија воз”, Београд за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Туристичке организације Србије за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за безбедност саобраћаја за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Агенције за управљање лукама за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за управљање лукама за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о висини и начину плаћања лучких и пристанишних накнада
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Крушевца, Република Србија и града Санкт Петербург, Руска Федерација
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Панчева, Република Србија и општине Синандреј, Румунија
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-801/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-802/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-805/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-806/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1045/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1047/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-1049/2017
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о садржини посебног плана управљања водама
 • ПРАВИЛНИК о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни риболов, као и о начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља рекреативни риболов
 • ПРАВИЛНИК о ближим условима, мерилима и критеријумима, као и поступку по захтевима лица за утврђивање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-05826/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-01757/2010-03
 • ЛИСТА биоцидних производа уписаних у Регистар биоцидних производа у 2015. години
Правосуђе
 • ОДЛУКА о именовању Дисциплинског тужиоца Високог савета судства
 • ОДЛУКА о именовању заменика Дисциплинског тужиоца Високог савета судства
 • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 7584/13, Тохољ против Србије
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету чешке националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0739/15-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0079/15-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0070/16-11
Друге организације
 • ОДЛУКА о накнадама за коришћење заштићеног подручја Специјални резерват природе „Гоч — Гвоздац”
 • АНЕКС 7 УГОВОРА о пословној сарадњи у наплати јединствене накнаде
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Уб
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналац”, Лесковац
ОГЛАСИ

Поделите: