Објављен „Службени гласник РС“ број 89 од 4.10.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о облику и садржају знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено у одређеном простору, начину истицања тих знакова, обрасцу извештаја о повреди забране пушења, врсти потребних доказа о пушењу и начину на који се они прикупљају и на који се утврђује присуство дуванског дима у простору у коме је пушење забрањено, као и о обрасцу за наплату новчане казне на лицу места

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 89 од 4.10.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о цени продаје „Службеног гласника РС”, висини претплате на „Службени гласник РС” и висини накнаде за приступ Правно-информационом систему Републике Србије, у 2018. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у „Службеном гласнику РС” уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у „Службеном гласнику РС” није обавезно, у 2018. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2018. години
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2018. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о униформи, ознакама, наоружању, специјалним возилима и другој опреми у Служби за обезбеђење у Управи за извршење кривичних санкција
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о облику и садржају знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено у одређеном простору, начину истицања тих знакова, обрасцу извештаја о повреди забране пушења, врсти потребних доказа о пушењу и начину на који се они прикупљају и на који се утврђује присуство дуванског дима у простору у коме је пушење забрањено, као и о обрасцу за наплату новчане казне на лицу места
 • РЕШЕЊЕ o промени податка и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Други државни органи и државне организације
 • ИСПРАВКА Правилника о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Друге организације
 • ОДЛУКА Стоматолошке коморе Србије о надокнади за обнављање Лиценце
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈП „Гас-Рума”, Рума
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈП „Гас-Рума”, Рума
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Mercata д.o.o. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за стамбене услуге „Дом”, Лесковац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног стамбеног предузећа „Топола”, Топола
ОГЛАСИ

Поделите: