Објављен „Службени гласник РС“ број 89 од 20.10.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о изменама Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 89 од 20.10.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о привременој мери ограничавања цене гаса и надокнади разлике у цени природног гаса набављеног из увоза или произведеног у Републици Србији у случају поремећаја на тржишту природног гаса
 • УРЕДБА о садржини гаранције порекла и начину вођења регистра за електричну енергију произведену у високоефикасној когенерацији
 • УРЕДБА o изменама Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у аутоматизацију постојећих капацитета и иновацију
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
 • УРЕДБА о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024–2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
 • УРЕДБА o измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2023. годину
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2023. годину
 • УРЕДБА о измени Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Ебену, Република Маурицијус
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене „БИО4 Кампус”
 • ОДЛУКА о оснивању Заједничког управљачког тела за изградњу меморијалних центара посвећених Јасеновачким жртвама
 • ОДЛУКА о формирању Заједничког одбора за реализацију одлука Управљачког тела за изградњу меморијалних центара посвећених Јасеновачким жртвама
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Координационог тела за унапређење положаја Рома и Ромкиња
 • ОДЛУКА о образовању Комисије за праћење испуњености критеријума за очување безвизног режима за држављане Републике Србије приликом преласка спољних граница Европске уније
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства информисања и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Новом Саду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Агенције за квалификације
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Агенције за квалификације
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности члана и именовању члана Управног одбора Централног регистра обавезног социјалног осигурања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Привременог органа општине Косовска Митровица
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Привременог органа општине Косовска Митровица
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Опште болнице Лозница
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Опште болнице Лозница
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Здравственог центра Неготин
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Здравственог центра Неготин
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Краљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Краљево
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Опште болнице Пријепоље
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Опште болнице Пријепоље
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Дома здравља Љубовија (са стационаром)
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Љубовија (са стационаром)
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Управног одбора Института за међународну политику и привреду у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за хемију, технологију и металургију у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за хемију, технологију и металургију у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника и заменика секретара преговарачких група за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника и заменика секретара преговарачких група за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова – представника Владе и заменика члана у Социјално-економском савету Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању чланова Кoмисије за доделу новчаних средстава за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Ебену, Република Маурицијус
 • РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Франкфурту, Савезна Република Немачка
 • РЕШЕЊЕ о постављењу генералног конзула Републике Србије у Милану, Република Италија
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-9539/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-9793/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-9988/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-9989/2023
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-10001/2023
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Монголије у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд за 2023. годину
 • РШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Националне корпорације за осигурање стамбених кредита за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на одлуке о расподели добити „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору” д.о.о. Београд за 2011, 2012, 2013. и 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у „Службеном гласнику РСˮ уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у „Службеном гласнику РСˮ није обавезно, у 2024. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о цени продаје „Службеног гласника РС”, висини претплате на „Службени гласник РС” и висини накнаде за приступ Правно-информационом систему Републике Србије, у 2024. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2024. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на располагање имовином велике вредности Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на замену земљишта
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9841/2023
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-9911/2023-1
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљењем службености
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о подстицајима за управљање ризицима кроз премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња
 • ПРAВИЛНИК о условима у погледу кадровске оспособљености, техничке опремљености и простора које испуњава организација за обављање послова обуке енергетских менаџера и енергетских саветника
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у „Службеном гласнику РС” уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у „Службеном гласнику РС” није обавезно, у 2024. години
 • ОДЛУКА о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2024. години
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations а.д. Ниш
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа”, Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Тржница”, Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и ветерина Нови Сад”, Нови Сад
ОГЛАСИ

Поделите: