Објављен „Службени гласник РС“ број 89 од 2.11.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у септембру 2016. године
  • ПОДАТАК о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у трећем кварталу 2016. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 89 од 2.11.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
  • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Малезији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Џакарти
  • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Малезији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Џакарти
  • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије при Карипској заједници (CARICOM) са седиштем у Вашингтону
Влада
  • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Националног парка Копаоник
  • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-10095/2016
  • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-10118/2016
  • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-10120/2016
  • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-10122/2016
  • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-10123/2016
  • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-10125/2016
  • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-10127/2016
  • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-10110/2016
  • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-10111/2016
  • РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде, 05 број 404-10112/2016
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о начину укрштања железничке пруге и пута, пешачке или бициклистичке стазе, месту на којем се може извести укрштање и мерама за осигурање безбедног саобраћаја
Правосуђе
  • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-419/2016-01
  • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-420/2016-01
  • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
Народна банка Србије
  • РЕШЕЊЕ o допуни дозволе за пружање платних услуга
  • РЕШЕЊЕ о давању дозволе за издавање електронског новца
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о утврђивању висине трошкова за издавање дозволе и висине годишње накнаде за обављање поштанских услуга
  • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника o елементима годишњег извештаја о безбедности управљача железничке инфраструктуре и железничког превозника и годишњег извештаја Дирекције за железнице
  • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о заједничким показатељима безбедности у железничком саобраћају
  • ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о техничким условима за сигнално-сигурносне уређаје
  • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о обрасцу дозволе за управљање вучним возилом, обрасцу додатног овлашћења и обрасцу дозволе за регулисање железничког саобраћаја
  • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
  • РЕШЕЊЕ о одређивању основице осигурања на коју се обрачунава и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица укључена у обавезно осигурање
  • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника генералног секретара Стручне службе Заштитника грађана
  • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у септембру 2016. године
  • ПОДАТАК о висини просечне зараде по запосленом исплаћене у трећем кварталу 2016. године
Локална самоуправа
  • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор општине Чукарица”
ОГЛАСИ

Поделите: