Објављен „Службени гласник РС“ број 89 од 18.12.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 89 од 18.12.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о критеријумима одрживости биогорива
  • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за њено умањење, као и о критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину
  • УРЕДБА о утврђивању Плана званичне статистике за 2020. годину
  • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Југоимпорт — СДПР”
  • АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије интегрисаног управљања границом у Републици Србији 2017–2020. за 2019. годину
Министарствa
  • ПРАВИЛНИК о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору
  • ПРАВИЛНИК за грађевинске конструкције
  • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар трговаца на велико дуванским производима
Друге организације
  • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: