Објављен „Службени гласник РС“ број 89 од 16.11.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 89 од 16.11.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 36
 • УКАЗ о додели одликовања, КО ПР број 37
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације Првонек
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
 • ОДЛУКА о образовању Координационог тела за подршку праћења реализације пројекта „Европско етно село Текија”, са пратећим садржајима
 • ОДЛУКА о допуни Одлуке о образовању Радне групе за имплементацију пројекта кинеско-српског парка пријатељства у Смедереву
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за биомедицину у Министарству здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Агенције за реституцију
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности члана Управног одбора Агенције за управљање лукама
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Национални парк Тара”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Национални парк Тара”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Етнографског музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Етнографског музеја у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Завода за проучавање културног развитка
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Правног факултета Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Правног факултета Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Агенције за лекове и медицинска средства Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Агенције за лекове и медицинска средства Србије
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-11009/2018
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-11012/2018
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног друштва „Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу, Врбас за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Подунавље” друштво са ограниченом одговорношћу, Ковин за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм o изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић”, Палић за 2017. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11091/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11093/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11099/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11100/2018
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11103/2018
 • УСКЛАЂЕНИ НАЈВИШИ ИЗНОСИ локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-3456/2016
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1095/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-861/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-996/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1030/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-607/2018-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1090/2018-01
Републичка изборна комисија
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета румунске националне мањине
 • ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора за чланове Националног савета чешке националне мањине
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника генералног секретара — Сектор за жалбе и извршења — приступ информацијама у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 4/0-02-769/2018-01
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Mercata д.о.о. Нови Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Veletabak” д.о.о. Нови Сад
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Блаце”, Блаце
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Јединство”, Бојник
ОГЛАСИ

Поделите: