Објављен „Службени гласник РС“ број 87 од 12.12.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2020. години

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 87 од 12.12.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Румунији
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Мозамбик, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Маурицијус, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Мозамбик, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Преторији
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о садржају базе капиталних пројеката
 • ПРАВИЛНИК о инвестиционој документацији
 • ПРАВИЛНИК о студији изводљивости и претходној студији изводљивости
 • ПРАВИЛНИК о начину израде параметара финансијске и економске анализе у оквиру студије изводљивости и претходне студије изводљивости
 • ПРАВИЛНИК о поступку укључивања капиталних пројеката у буџет
 • ПРАВИЛНИК о праћењу имплементације капиталних пројеката
 • ПРАВИЛНИК о поступку рационализације капиталних пројеката
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2019. годину
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о утврђивању мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести класичне куге свиња, као и начину њиховог спровођења
 • ПРАВИЛНИК о поступку израде, начину доношења и садржини српског документа за оцењивање
 • ПРАВИЛНИК о захтевима за именовање тела за техничко оцењивање
 • ПРАВИЛНИК о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области електронских комуникација
 • ПРАВИЛНИК о педагошком асистенту и андрагошком асистенту
 • ПРАВИЛНИК о стручно-педагошком надзору
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању испуњености услова за обављање појединих стручних послова ветеринарске инспекције
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 632-1/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 632-2/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 603-2/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 603-3/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 603-4/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 603-5/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 603-6/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 603-7/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 603-8/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 603-9/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 603-10/19
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 603-11/19
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
 • ОДЛУКА о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-636/17-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-012-00-0089/19-11
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2020. годину
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2020. години
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: