Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 87 od 12.12.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2020. godini

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 87 od 12.12.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Rumuniji
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Mozambik, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Pretoriji
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Mauricijus, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Pretoriji
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Mozambik, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Pretoriji
Ministarstva
 • PRAVILNIK o sadržaju baze kapitalnih projekata
 • PRAVILNIK o investicionoj dokumentaciji
 • PRAVILNIK o studiji izvodljivosti i prethodnoj studiji izvodljivosti
 • PRAVILNIK o načinu izrade parametara finansijske i ekonomske analize u okviru studije izvodljivosti i prethodne studije izvodljivosti
 • PRAVILNIK o postupku uključivanja kapitalnih projekata u budžet
 • PRAVILNIK o praćenju implementacije kapitalnih projekata
 • PRAVILNIK o postupku racionalizacije kapitalnih projekata
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o obrascu i sadržini programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja i obrascu izveštaja o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019. godinu
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti klasične kuge svinja, kao i načinu njihovog sprovođenja
 • PRAVILNIK o postupku izrade, načinu donošenja i sadržini srpskog dokumenta za ocenjivanje
 • PRAVILNIK o zahtevima za imenovanje tela za tehničko ocenjivanje
 • PRAVILNIK o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti elektronskih komunikacija
 • PRAVILNIK o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu
 • PRAVILNIK o stručno-pedagoškom nadzoru
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 632-1/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 632-2/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 603-2/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 603-3/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 603-4/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 603-5/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 603-6/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 603-7/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 603-8/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 603-9/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 603-10/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u rezani duvan i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 603-11/19
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • ODLUKA o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2019. godinu
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-636/17-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-012-00-0089/19-11
 • FINANSIJSKI PLAN Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu
Druge organizacije
 • ODLUKA o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2020. godini
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: