Објављен „Службени гласник РС“ број 86 од 21.10.2016. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 86 од 21.10.2016. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о избору чланова и заменика чланова одбора Народне скупштине Републике Србије
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
Председник Републике
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Финској
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Ирак
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Пољској
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Куби
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Кенији
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Годишњег програма коришћења средстава Буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2016. години
 • УРЕДБА о измени и допунама Уредбе о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и привремена претоварна места
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о одређивању великих техничких система од значаја за одбрану
 • ОДЛУКА о усклађивању пословања Јавног предузећа „Завод за уџбенике”, Београд са Законом о јавним предузећима
 • ОДЛУКА о промени границе катастарских општина Мудраковац и Крушевац
 • ОДЛУКА о образовању Пројектног савета и Управног одбора Пројекта унапређења земљишне администрације у Србији у циљу реализације обавеза из Споразума о зајму (Пројекат унапређења земљишне администрације у Србији) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Одбора за неговање традиција ослободилачких ратова Србије
 • ОДЛУКА о образовању Радне групе за праћење и реализацију пројекта „Обилазница око Београда”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде и заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за развој планинског туризма „Стара планина”, Књажевац
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Заједничке комисије за економску сарадњу са Босном и Херцеговином
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Заједничке комисије за економску сарадњу са Босном и Херцеговином
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Мешовите комисије за трговину са Исламском Републиком Иран
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Мешовите комисије за трговину са Исламском Републиком Иран
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности председника српског дела Међувладине комисије за трговину и економску сарадњу између Републике Србије и Републике Азербејџан
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела Међувладине комисије за трговину и економску сарадњу између Републике Србије и Републике Азербејџан
 • РЕШЕЊЕ o престанку дужности председника српског дела Заједничког комитета за економску сарадњу са Републиком Турском
 • РЕШЕЊЕ o именовању председника српског дела Заједничког комитета за економску сарадњу са Републиком Турском
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Савета за економски развој
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Завода за здраствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Института за трансфузију крви Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Комисије за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа за период 2013–2018. године
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и члана српског дела Заједничке комисије за праћење спровођења и примену одредаба Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Македоније о утврђивању граничне процедуре за железнички гранични прелаз Прешево–Табановце
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Радне групе за обнову и унапређење објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Републичке агенције за становање
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности генералног конзула Републике Србије у Салцбургу, Република Аустрија
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о утврђивању листе означених лица
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о цени продаје „Службеног гласника РС”, висини претплате на „Службени гласник РС” и висини накнаде за приступ Правно-информационом систему Републике Србије, у 2017. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у „Службеном гласнику РС” уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у „Службеном гласнику РС” није обавезно, у 2017. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2017. години
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план и програм рада о изменама и допунама Годишњег плана и програма рада Завода за унапређивање образовања и васпитања за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Транснафта”, Панчево за 2016. годину
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9837/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9838/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9839/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9694/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9695/2016
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-9841/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9747/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9774/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401–9830/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9854/2016
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-9856/2016
 • ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 011-9832/2016
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о садржини и изгледу националних признања из области безбедности и здравља на раду
 • ПРАВИЛНИК о начину реализације програма иновационе делатности за 2016. годину
 • ПРАВИЛНИК о вијењу заставе и истицању обележја на бродовима и другим пловилима
 • СПИСАК уписаних, односно брисаних јавних складишта из Регистра јавних складишта
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број VIIIУ-93/2015
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-319/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-320/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-01-325/2016-01
 • ОДЛУКА о престанку функције судије поротника
 • ОДЛУКА о престанку функције заменика јавног тужиоца
 • ПРАВИЛА о раду бирачких одбора за спровођење поступка предлагања кандидата за изборног члана Високог савета судства из реда судија апелационих судова
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о пријављивању догађаја у цивилном ваздухопловству
 • ЛИСТА авио-превозилаца којима је забрањено летење у Европској унији
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини накнаде за објављивање аката који се обавезно објављују у „Службеном гласнику РС” уз плаћање накнаде и висини накнаде за објављивање аката правних и физичких лица чије објављивање у „Службеном гласнику РС” није обавезно, у 2017. години
 • ОДЛУКА о висини накнаде за објављивање огласа о јавној набавци на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, у 2017. години
 • ОДЛУКА о приступању процесу стандардизације буњевачког језика
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈП „Дирекције за грађевинско земљиште и путеве” општине Сурдулица
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост”, Панчево
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за превоз путника „Аутотранспорт — Панчево”, Панчево
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Панчево
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Глогоњ”, Глогоњ
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Долови”, Долово
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „БНС”, Банатско Ново Село
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Пећинци
ОГЛАСИ

Поделите: