Објављен „Службени гласник РС“ број 84 од 20.9.2017. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 84 од 20.9.2017. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Краљевини Данској
 • ОДЛУКА о именовању саветника председника Републике Влада
 • СТРАТЕГИЈА развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2017–2020. године
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ 09-04/2 Александровац — Копаоник — Нови Пазар — Тутин са елементима детаљне регулације
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8671/2017
 • РЕШЕЊЕ о уврђивању јавног интереса, 05 број 465-8672/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8673/2017
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-8675/2017
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Програма о изменама и допунама ИПАРД програма за Републику Србију за период 2014 — 2020. године
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о испиту о професионалној оспособљености за послове управљања превозом путника у друмском саобраћају
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта
 • ПРАВИЛНИК о методама испитивања средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта
 • ПРАВИЛНИК о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства
 • ПРАВИЛНИК о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
Друге организације
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, „ Сигас” д.о.о. Пожега
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈКП „Суботицагас”, Суботица
 • ОДЛУКА о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, ЈКП „Топлана–Шабац”, Шабац
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, „ Сигас” д.о.о. Пожега
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „Суботицагас”, Суботица
 • ОДЛУКА о цени природног гаса за јавно снабдевање, ЈКП „Топлана–Шабац”, Шабац
ОГЛАСИ

Поделите: