Објављен „Службени гласник РС“ број 82 од 22.7.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 82 од 22.7.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Држави Катар
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Исламској Републици Мауританији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Рабату
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Исламској Републици Мауританији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Рабату
Влада
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • ИСПРАВКА Решења о додели новчане награде за спортске резултате
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о начину утврђивања усаглашености предмета од драгоцених метала на основу прописане документације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину вршења контроле и непосредног регулисања саобраћаја на путевима и вођењу обавезних евиденција о примени посебних мера и овлашћења
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Краљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Краљево
 • РЕШЕЊЕ о овлашћењу за испитивање отпада
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар правних лица за обављање послова вештачења
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00429/2010-03
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака, број 740-05-00977/2014-22
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-171/2021
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0575/20-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-020-00-0199/21-11
Друге организације
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.o.o. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Монус д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Комунал Мали Иђош” из Малог Иђоша
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Сопот”
ОГЛАСИ

Поделите: