Објављен „Службени гласник РС“ број 82 од 22.11.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 82 од 22.11.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2019. годину
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2019. години
 • ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Копаоник”
 • ОДЛУКА о оснивању Академије струковних студија косовско метохијска
 • ОДЛУКА о припајању Високе школе ликовних и примењених уметности струковних студија у Београду Академији пословних струковних студија Београд и промени назива Академије пословних струковних студија Београд
 • ОДЛУКА о издвајању високошколских јединица Блаце, Димитровград и Јагодина из састава Академије пословних струковних студија Београд и њиховом припајању Академији струковних студија Јужна Србија
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Академије техничко-уметничких струковних студија Београд
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о оснивању Секторског већа за сектор трговине, угоститељства и туризма
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Заједничке групе за унапређење позиције Републике Србије на листи Светске банке „Doing Business”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за интелектуалну својину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Завода за заштиту споменика културе Краљево — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Завода за заштиту споменика културе Краљево
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Лесковцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома ученика средњих школа у Лесковцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Водопривредног привредног друштва „Сава” друштво с ограниченом одговорношћу Сремска Митровица
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Краљево
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Филмског центра Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Института за онкологију и радиологију Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Надзорног одбора Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Завода за унапређивање образовања и васпитања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Правног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Економског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Економског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета техничких наука Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Пољопривредног факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Медицинског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Учитељског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Учитељског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета за спорт и физичку културу Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Природно-математичког факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Природно-математичког факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о именовању председника и чланова Националног савета за Координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије — АМРЕС”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Преговарачке групе за пословно настањивање и слободу пружања услуга Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Преговарачке групе за пословно настањивање и слободу пружања услуга Координационог тела за процес приступања Републике Србије Европској унији
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланова Стручне групе за спровођење Споразума о питањима сукцесије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Србијагас”, Нови Сад за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм o изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа за развој и унапређивање информисања путем електронских медија на српском језику у Аутономној покрајини Косово и Метохија „Мрежа — Мост”, Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног друштва „Шајкашка” друштво с ограниченом одговорношћу, Нови Сад за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Водопривредног привредног друштва „Средњи Банат” д.о.о. Зрењанин за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Галовица” друштво са ограниченом одговорношћу, Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Водопривредног привредног друштва „Смедерево” друштво с ограниченом одговорношћу, Смедерево за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног привредног друштва „Дунав и Тиса” друштво са ограниченом одговорношћу Сомбор за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Водопривредног друштва „Тамиш Дунав” друштво с ограниченом одговорношћу Панчево за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Галовица” друштво са ограниченом одговорношћу, Београд за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Смедерево” д.о.о. Смедерево за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Дунав и Тиса” друштво са ограниченом одговорношћу, Сомбор за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Тамиш Дунав” друштво с ограниченом одговорношћу Панчево за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Врбас за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Шидина” друштво с ограниченом одговорношћу Шид за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног привредног друштва „Хидросрем” друштво с ограниченом одговорношћу Сремска Митровица за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Сава” д.о.о. Шабац за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Западна Бачка” друштво с ограниченом одговорношћу Сомбор за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Западна Морава” друштво с ограниченом одговорношћу Краљево за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о утврђивању стандарда за акредитацију у области нуклеарне медицине
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм сарадње српске науке са дијаспором: ваучери за размену знања
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11402/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11690/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11699/2019-1
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11701/2019
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-11703/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11520/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-11522/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11517/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11518/2019
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11524/2019
 • ПРОГРАМ развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019–2023. године
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању усклађених износа оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
 • ПРАВИЛНИК о раду Центра за обуку и стручно оспособљавање Управе за извршење кривичних санкција и организовању и спровођењу обуке и стручног оспособљавања и усавршавања
 • РЕШЕЊЕ о одобравању укидања путног прелаза
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности удружења послодаваца за територију града Панчева
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању репрезентативности синдиката у комуналној делатности на територији града Крагујевца
 • РЕШЕЊЕ o упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 609-1/19
 • РЕШЕЊЕ o упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 609-2/19
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-98/2016
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2182/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2200/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2203/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2269/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2301/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2302/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2303/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2304/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2305/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2307/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2338/2019-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-2436/2019-01
Народна банка Србије
 • УПУТСТВО о извештавању о обради и промету новчаница и кованог новца који гласе на евро
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о организацији и раду лекарских комисија
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника генералног секретара — Сектор за информационе технологије у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника генералног секретара — Сектор за информационе технологије у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Друге организације
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 727/2019
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 728/2019
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 729/2019
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 730/2019
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 731/2019
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 732/2019
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 733/2019
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 734/2019
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 735/2019
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 736/2019
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 737/2019
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 738/2019
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 739/2019
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 740/2019
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 741/2019
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 742/2019
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 744/2019
 • РЕШЕЊЕ о отпочињању делатности јавног извршитеља, број Ки 743/2019
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Hedon life” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
Локална самоуправа
 • ОДЛУКА о матичним подручјима на територији општине Брус
 • ОДЛУКА о одређивању матичних подручја на територији општине Сурдулица
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Пословни центар Александровац — Жупа”, Александровац
ОГЛАСИ

Поделите: