Објављен „Службени гласник РС“ број 8 од 31.1.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 8 од 31.1.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о подацима и пословима значајним за систем одбране који се морају чувати и штитити у складу са законом којим се уређује заштита тајности података и о критеријумима за попуну радних места на којима се ти задаци и послови обављају
 • УРЕДБА о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у 2020. години
 • УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана
 • УРЕДБА о измени Уредбе о царинским поступцима и царинским формалностима
 • УРЕДБА о измени и допуни Уредбе о цени обрасца путних исправа и визе и трошковима достављања пасоша преко дипломатског или конзуларног представништва Републике Србије
 • УРЕДБА о изменама Уредбе о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело
 • ОДЛУКА о распореду и коришћењу средстава за реализацију пројеката Националног инвестиционог плана утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину
 • ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом
 • ОДЛУКА о висини трошкова испитивања сорти и годишњим трошковима одржавања права оплемењивача биљних сорти
 • ОДЛУКА о образовању Тела за координацију послова информационе безбедности
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за израду предлога о утврђивању права на исплату девизне штедње
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Радне групе за пружање подршке у поступку проглашења туристичких простора Врањска Бања, Јошаничка Бања, Врдник, Петроварадин и Винча
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају секретара Министарства државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај секретара Министарства државне управе и локалне самоуправе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај Главног истражитеља Центра за истраживање несрећа у саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика комесара Комесаријата за избеглице и миграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Службе за управљање кадровима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Службени гласник”
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Службени гласник”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Југословенске кинотеке — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Југословенске кинотеке
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло” — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Ансамбла народних игара и песама Србије „Коло”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја савремене уметности у Београду — Установе културе од националног значаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Музеја савремене уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Музеја савремене уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Управног одбора Музеја савремене уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова и именовању чланова и заменика чланова — представника Владе у Одбору за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Тбилисију, Грузија
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Мађарске у Републици Србији
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм рада Развојне агенције Србије за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Развојне агенције Србије за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Службени гласник” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз”, Београд за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања и финансијски план „Коридори Србије” друштво са ограниченом одговорношћу Београд за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Транспортгас Србија” д.о.о. Нови Сад за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈВП „Србијаводе” за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Акредитационог тела Србије за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Туристичке организације Србије за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Инфраструктура железнице Србије” а.д. за 2018. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Serbia”
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-586/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-589/2020
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-642/2020
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Смерница за укључивање организација цивилног друштва у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа
 • УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОСИ из члана 56б став 2. тачка 1) и став 3. Закона о порезу на додату вредност
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о кућном реду Посебног одељења за издржавање казне затвора за кривична дела организованог криминала
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-01128/2019-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-01097/2019-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-01134/2019-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-01142/2019-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-01104/2019-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању јавног извршитеља, број 740-08-01117/2019-22
Народна банка Србије
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о давању дозволе за обављање делатности, трговању и надзору над радом робне берзе
 • ПРАВИЛНИК о минималној садржини Правила пословања робне берзе
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јануару 2020. године
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0853/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-020-00-0297/17-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0025/19-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-873/17-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-07-00-0378/19-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за борбу против корупције број 014-012-00-0486/18-11
 • ЛИСТА аката о издавању, суспензији или стављању ван снаге оперативних дозвола
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Imperial Tobacco SCG” д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Урбанизам”, Панчево
ОГЛАСИ

Поделите: