Објављен „Службени гласник РС“ број 8 од 2.2.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о безбедности играчака

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 8 од 2.2.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБA о условима и начину спровођења субвенционисане куповинe нових возила која имају искључиво електрични погон
 • УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2024. годину
 • УРЕДБA о правилима поступка набавке добара, услуга или радова потребних за реализацију међународне специјализоване изложбе EXPO BELGRADE 2027
 • УРЕДБA о изменама и допунама Уредбе o врстама услуга које пружа Министарство унутрашњих послова и висини такси за пружене услуге
 • УРЕДБА о проглашењу Парка природе „Мали Босутˮ
 • ОДЛУКА о утврђивању износа новчаних средстава у 2024. години за остваривање права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета
 • ОДЛУКА о оснивању Привредног друштва „СПВ Акватик центар” д.о.о. Београд
 • ОДЛУКА о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности генералног секретара Министарства спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства науке, технолошког развоја и иновација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Авио-службе Владе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за координационе послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Музеја примењене уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Музеја савремене уметности
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности члана Надзорног одбора Музеја савремене уметности
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Музеја жртава геноцида
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности председника Надзорног одбора Музеја жртава геноцида
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на именовање директора Јавне установе „Андрићев институт” у Вишеграду, Република Српска
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на именовање чланова Управног одбора Јавне установе „Андрићев институт” у Вишеграду, Република Српска
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Националне академије за јавну управу
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-778/2024
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-786/2024
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске комуникације и поштанске услуге за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Агенције за просторно планирање и урбанизам Републике Србије за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Србијагасˮ Нови Сад за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Службени гласникˮ за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србијавоз”, Београд за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Института за стандардизацију Србије за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Београд за 2024. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на повећање основног капитала Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР”
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на повећање новчаног улога Јавног предузећа „Југоимпорт – СДПР” у Друштву са ограниченом одговорношћу „Борбени сложени системи” Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о висини трошкова акредитације
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Предлог правилника о измени Правилника о раду АД Аеродром Никола Тесла Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Дома ученика средњих школа „Патријарх Павле” у Београду о обављању друге делатности
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде и националног спортског признања, 05 број 661-713/2024
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде и националног спортског признања, 05 број 661-715/2024
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-714/2024
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-716/2024
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-717/2024
 • РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде, 05 број 661-719/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-829/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-830/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-831/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-844/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-848/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-850/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о начину и садржају извештавања о броју запослених код корисника средстава буџета локалне власти у 2024. години
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника o условима и начину остваривања права на кредитну подршку
 • ПРАВИЛНИК о техничким условима за регистрацију крајњих корисника услуге са плаћањем унапред
 • ПРАВИЛНИК о обрасцима који се односе на накнаду за унапређење енергетске ефикасности и начину њиховог достављања
 • ПРАВИЛНИК о општим принципима за прорачун електричне енергије произведене у когенерацији и Методологији за утврђивање ефикасности когенерације
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о начину исказивања перформанси грађевинских производа и елемената зграде у вези са битним карактеристикама – реакција на пожар, отпорност на пожар и понашање при спољашњем пожару
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о безбедности играчака
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о Номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
 • OДЛУКА o изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора нафтоводa граница Мађарске – Нови Сад са елементима детаљне регулације на животну средину
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o потврдама о обучености ваздухопловно-метеоролошког особља и центрима за обуку
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника генералног секретара – Сектор за информационе технологије у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco Vranje a.д.
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: